O nás

Odbor komunikace o evropských záležitostech (OEZ) Úřadu vlády České republiky je součástí Sekce pro evropské záležitosti. Informace o struktuře a začlenění odboru v rámci Úřadu vlády ČR naleznete na vládním webu v sekci Evropská unie. Odbor vede Mgr. et Mgr. Eva Húsková.

Integrovaný informační systém

 

Hlavní cíl odboru spočívá v zajištění kvalitních a dostupných informací o EU a našem členství v unii. Informace jsou veřejnosti poskytovány pomocí tzv. Integrovaného informačního systému, jehož součástí je:

  • internetový portál Euroskop.cz,
  • síť 13 regionálních Eurocenter,
  • bezplatná informační linka Eurofon 800 200 200

Webový portál Euroskop je hlavním informačním zdrojem o EU na internetu v češtině. Pokrývá i běžné denní zpravodajství o Evropské unii. Součástí portálu je Monitoring legislativy EU, který od roku 2008 mapuje evropskou legislativu od jejích počátků až po implementaci v českých zákonech, a to ve více než dvaceti tematických oblastech podle Lisabonské smlouvy.

Síť regionálních Eurocenter připravuje konference, veřejné debaty a semináře se zaměřením na fungování EU a témata spojená s evropskou integrací. Hlavní přidanou hodnotou Eurocenter je pokrytí krajů ČR při reflexi regionálních informačních potřeb u jednotlivých cílových skupin. Eurocentra spolupracují v regionech s osvědčenými partnery – zejména s krajskými samosprávami, univerzitami, zájmovými a profesními organizacemi a nevládními organizacemi. Regionální koordinátoři rovněž bezplatně přednášejí o Evropské unii pro studenty středních a žáky základních škol.

Pracovníci Eurofonu na bezplatném telefonním čísle 800 200 200 poskytují široké veřejnosti informace o Evropské unii, členství České republiky v EU a strukturálních fondech a dotacích EU.

Od roku 2009 spolupracuje Úřad vlády ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR v rámci tzv. Strategického partnerství. Spolupráce je realizována na základě společně odsouhlasených aktivit financovaných oběma partnery.

Úzká spolupráce probíhá rovněž s Ministerstvem pro místní rozvoj, která je zakotvena v usnesení vlády č. 1088 ze dne 21. prosince 2015. Ministerstvo se podílí na fungování Eurocenter a Eurofonu. Díky spolupráci je zajištěn informační servis v oblastech fondů a dotací.

 

Komunikační priority pro rok 2022

V rámci cíle „Mír a bezpečnost“

  • Bezpečnost Unie (vč. vnějších vztahů, hybridních hrozeb, kybernetické bezpečnosti, odolnosti a spolupráce EU a NATO)

V rámci cíle „Hospodářský rozvoj“

  • Evropská dvojí tranzice (iniciativy v rámci zelené obnovy a digitální transformace, Národní plán obnovy, boj proti pandemii a jejím důsledkům, prohlubování vnitřního trhu, budoucnost evropské energetiky, dopady brexitu)
  • Evropské fondy a přímo řízené programy

V rámci cíle „Spravedlnost a solidarita“

  • Ochrana spotřebitele (včetně práv v digitální oblasti)

V rámci cíle „Pevné evropské ukotvení ČR“

  • Zapojení občanů do Konference o budoucnosti Evropy v kontextu evropského roku mládeže (vč. základních informací o EU a příležitostí pro mladé)
  • České předsednictví v Radě EU 2022

 

Bezpečnost Unie

Bezpečnostní prostředí na prahu třetí dekády třetího tisíciletí je charakterizováno rostoucím napětím a rivalitou vyplývajících z globálního soupeření velmocí. Evropský kontinent, vedle bezprecedentní agrese ze strany Ruské federace vůči Ukrajině dlouhodobě čelí trendu šíření hrozeb hybridní povahy, které se vyznačují škodlivým působením a zneužíváním zranitelností s cílem přivodit újmy, aniž by byla formálně vyhlášena válka. Tyto hrozby zahrnují manipulace s informacemi, kybernetické útoky, ekonomický nátlak či zásahy do volebních procesů. Dochází tak k prolínání aspektů vnitřní a vnější bezpečnosti. Pro evropskou obranyschopnost se proto jako nezbytné jeví rozvíjení vzájemně se doplňujících schopností, politik (vč. vznikajícího EU Hybrid Toolbox a EU Foreign Information Manipulation Toolbox),  posilování odolnosti, prohlubování propojení mezi vojenskými a civilními složkami a rovněž i spolupráce s mezinárodními partnery, zejména prostřednictvím Severoatlantické aliance. EU by do budoucna v agendě čelení hybridním hrozbám a posilování odolnosti v evropském prostoru měla mít výrazně vyšší ambice, a to především na podporu systému kolektivní obrany NATO.

EU zároveň aspiruje na dosažení strategické autonomie, která by ale dle ČR neměla znamenat odtržení od partnerů. Jedním z důležitých příspěvků v tomto úsilí je vznik Strategického kompasu, jenž stanovuje konkrétní cíle pro posílení a další rozvoj Společné bezpečnostní a obranné politiky EU v následujících letech. Mnoho bezpečnostních hrozeb má přeshraniční charakter a může mít svůj původ mimo území Unie.

Cílovou skupinou komunikace v této prioritě bude zejména široká veřejnost, jíž budou vysvětlovány základní principy Společné bezpečnostní a obranné politiky EU včetně aktuálních návrhů na její posílení. Zároveň bude komunikován i vztah evropské obrany k aktivitám NATO, jakožto komplementárních činností v oblasti obrany a bezpečnosti. V rámci komunikace o vnitřní a vnější bezpečnosti EU se zaměříme i na kybernetickou bezpečnost, jejíž význam bude s postupující digitalizací narůstat. Aktivity bude realizovat Úřad vlády ČR ve spolupráci s Ministerstvem obrany a případnými dalšími subjekty. Zpravodajský portál Euroskop.cz bude přinášet zejména aktuální zpravodajství v souvislosti s nejnovějšími iniciativami ve výše uvedených oblastech. Cílem je zorganizovat minimálně 15 akcí, které osloví minimálně 7 500 osob. Eurocentra budou spolupracovat i na soutěži EuropaSecura 2022, která se věnuje bezpečnostním tématům.

Evropská dvojí tranzice

Vývoj ekonomiky a celé společnosti bude do budoucna významně ovlivňovat zavádění digitálních technologií a snaha o prosazení udržitelnosti. Procesy dvojí (digitální a zelené) tranzice patří v současnosti mezi určující parametry evropské politiky. Hlavními cíli těchto procesů je hospodářská obnova a růst, a zároveň plnění vytyčených klimatických cílů. Vzhledem k souběhu obou tranzicí a potřebě velkých investic veřejného i soukromého sektoru je důležité vnímat také jejich potenciální synergie v ČR a v EU. Důraz na dvojí tranzici je evidentní i v souvislosti s obnovou ze současné krize způsobené pandemií covidu-19. Digitální a klimatické milníky jsou proto stanovené také v Nástroji pro oživení a odolnost (RRF) a tvoří významnou část investic v Národním plánu obnovy ČR.

Vliv na dlouhodobou prosperitu Unie a ČR bude mít i řádné fungování vnitřního trhu, který je dlouhodobou prioritou ČR, ekonomické dopady odchodu Spojeného království z Evropské unie a směřování evropské energetické politiky.

Cílem této komunikační priority je podpořit debatu o evropské dvojí tranzici u české veřejnosti tak, aby především nastínila příležitosti skýtající se pro Českou republiku. S ohledem na šíři priority budou jednotlivé komunikační aktivity svým charakterem přizpůsobeny konkrétním cílovým skupinám od studentů po seniory. Tématu se bude věnovat zpravodajství a analýzy portálu Euroskop včetně materiálů pro sociální sítě. Eurocentra uspořádají k tématům souvisejícím s touto prioritou minimálně 30 akcí, které by měly oslovit minimálně 10 000 osob.

Evropské fondy a přímo řízené programy

Koncem roku byl 2020 přijat víceletý finanční rámec EU na období 2021-2027. Dlouhodobý unijní rozpočet je zaměřen na nové a posílené priority napříč oblastmi politiky EU. Významné finanční prostředky poplynou i nadále na politiku soudržnosti, která by měla (společně s další velkou položkou výdajů – Společnou zemědělskou politikou) projít modernizací.

Priority EU v rámci politiky soudržnosti jsou koncentrované do 5 politických cílů zaměřených na konkurenceschopnou a perspektivní Evropu, na ekologickou Evropu, více propojenou Evropu, na sociálnější a inkluzivní Evropu a v neposlední řadě na Evropu, která bude blíže občanům. V novém programovém období 2021-2027 bude nadále růst význam tzv. přímo řízených programů.

Prostřednictvím Integrovaného informačního systému budou veřejnosti poskytovány informace o struktuře a cílech víceletého finančního rámce, o podobě nových operačních programů a rovněž o možnostech čerpání ze strukturálních fondů EU a využívání přímo řízených programů EU. Tématům se bude podrobněji věnovat i portál Euroskop prostřednictvím odborných analýz a článků. V regionech proběhne v rámci této priority minimálně 20 akcí s dosahem alespoň 10 000 osob.

Ochrana spotřebitele

Vysoká úroveň ochrany spotřebitele představuje jeden z hlavních přínosů společného trhu. Unijní instituce svojí legislativní činností na poli ochrany spotřebitele garantují občanům všech členských zemí standardy spotřebitelských práv, na které se mohou spolehnout napříč celou EU.

V roce 2022 se zaměříme zejména na práva v digitální oblasti v souladu s Novým programem pro spotřebitele pro období 2020-2025, který klade důraz na význam digitální transformace pro spotřebitele a potřebu řešit existující nežádoucí praktiky. Důležitým tématem bude i bezpečnost výrobků na trhu, stejně jako zajištění rovných podmínek pro všechny hospodářské subjekty, což je akcentováno ve Strategii spotřebitelské politiky 2021-2030.

V oblasti ochrany spotřebitele bude komunikace nadále zaměřena především na širokou veřejnost. Cílem bude seznámení spotřebitelů s jejich právy, která vyplývají z evropské legislativy, a aktuálním vývojem v této oblasti tak, aby je spotřebitelé byli schopni aktivně uplatňovat. Aktivity bude realizovat Úřad vlády ve spolupráci se spotřebitelskými sdruženími, Zastoupením Evropské komise v ČR a dalšími subjekty. Pozornost oblasti ochrany spotřebitele bude věnována rovněž ve zpravodajské části portálu Euroskop.cz. Předpokládá se, že Eurocentra zorganizují minimálně 10 akcí s dosahem alespoň 3 500 osob, na nichž budou diskutována výše uvedená témata.

Zapojení občanů do Konference o budoucnosti Evropy v kontextu evropského roku mládeže

Uspořádání Konference o budoucnosti Evropy je jednou z iniciativ Evropské komise pod vedením předsedkyně Ursuly von der Leyenové. Konference byla slavnostně zahájena na Den Evropy 9. května 2021. Cílem Konference je diskuze o budoucí podobě Unie, která bude schopna reagovat na výzvy globálního světa, reflektovat potřeby svých občanů a posílí svůj demokratický charakter. Debata se tak dotýká nejenom institucionálních otázek, ale i konkrétních unijních politik.

Aktivity realizované v rámci Konference o budoucnosti Evropy také nabízí prostor k obecnému zvýšení povědomí české veřejnosti o členství České republiky v EU, základních informací o EU a společných hodnotách. Do Konference se mohou zapojit všichni občané EU, velký apel je však dán na zapojení mladých lidí do tvorby politik EU, což zároveň koresponduje s vyhlášením roku 2022 evropským rokem mládeže. Jeho cílem je zapojit mladé lidi a jejich priority do tvorby politik a organizovat aktivity zaměřené na mládež v celé EU.

V rámci této priority bude široká veřejnost prostřednictvím Integrovaného informačního systému nejenom informována o konání Konference a možnostech zapojit se do diskuse, ale rovněž jí budou přibližována i jednotlivá relevantní témata, aby občané mohli o nich následně informovaně diskutovat, a to i po skončení Konference. Euroskop i regionální Eurocentra tak budou dále představovat konkrétní politiky Unie, základní informace o fungování EU, o společných hodnotách v kontextu akčního plánu pro demokracii, o historii, kultuře, právním řádu a společné měně. Cílem je uskutečnit minimálně 50 akcí s dosahem 15 000 osob.

České předsednictví v Radě EU 2022

Česká republika bude předsedat Radě Evropské unie v druhé polovině roku 2022. V rámci svého druhého předsednictví bude Česká republika spoluurčovat agendu a priority Rady. Bude to Česko, které povede formální a neformální zasedání většiny formací Rady. Předsednictví je tak jedinečnou příležitostí k prezentaci ČR jako důležitého a aktivního člena Unie a zvýšení povědomí o politikách EU a přínosech členství v EU pro ČR a její občany. Předsednictví bude rovněž doprovázet řada akcí, které mimo jiné přispějí k větší informovanosti občanů o této události i o EU jako takové. Zásadní bude zajištění jasného porozumění zásadám a důležitým cílům a prioritám předsednictví.

Komunikaci a prezentaci předsednictví bude realizovat Úřad vlády ČR ve spolupráci s dalšími subjekty, a to v intencích samostatně přijaté Koncepce komunikace předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Cílovou skupinou bude široká veřejnost a relevantní skupiny v rámci odborné veřejnosti. Veřejnost bude prostřednictvím Integrovaného informačního systému intenzivněji průběžně informována o organizaci, přípravách, prioritách a obsahu předsednictví.

Pro zasáhnutí široké veřejnosti budou rovněž využívány stránky a profily Euroskopu na sociálních sítích, publikace a projekty Euroskopu zaměřené na členství ČR v EU s důrazem na důležitost ČR jako plnohodnotného člena EU a její možností ovlivňování dění v EU a přiblížení předsednictví v Radě EU obecně a konkrétně českého předsednictví. Nezastupitelnou roli nad rámec aktivit naplňujících komunikační strategii předsednictví ČR v Radě EU bude hrát síť regionálních Eurocenter, která zejména bude upozorňovat na úlohu předsednictví a napomůže zvýšení povědomí o předsednictví ve všech regionech ČR. V rámci této činnosti bude zorganizováno minimálně 100 akcí za účasti minimálně 30 000 osob. Nad rámec těchto specializovaných akcí se předpokládá průběžné informování a senzitivizování veřejnosti i v rámci dalších komunikačních aktivit Eurocenter, jako jsou např. pravidelné přednášky pro žáky a studenty či diskuse pro širokou veřejnost, které dále navýší počet oslovených osob v rámci této komunikační priority.

Autor: Euroskop