Instituce EU

V institucionální struktuře Evropské unie hraje hlavní roli trojúhelník Evropská komise – Rada EU – Evropský parlament, který doplňuje Evropský soudní dvůr. Někdy se proto používá pojem institucionální čtyřúhelník. V rozdělení zodpovědností ve věci unijního práva platí, že instituce zpravidla kumulují více funkcí.
Komise tedy navrhuje a zajišťuje uplatňování přijatých opatření, Evropský parlament spolurozhoduje, doporučuje a kontroluje, Rada Evropské unie rozhoduje a Soudní dvůr Evropské unie řeší spory.

Tuto strukturu doplnila v roce 1974 Evropská rada, která je vrcholným politickým orgánem určujícím strategii dalšího vývoje Unie a vymezujícím politické priority a zároveň je i neformálním arbitrem případných institucionálních sporů. Institucionálnímu trojúhelníku jsou nápomocny poradní instituce – Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů.

Pravomoci a úkoly institucí EU, stejně jako pravidla a postupy, kterými se musí řídit, stanovují základní smlouvy Unie. Existence institucí EU je přímo zakotvena v čl. 13 Smlouvy o Evropské unii (po revizi Lisabonskou smlouvou). Činnost institucí pak podrobněji upravují příslušná ustanovení Smlouvy o fungování EU.

Hlavní orgány EU (Instituce)

 • Evropská rada – tvořena nejvyššími představiteli členských států, kteří na pravidelných zasedáních určují směřování politiky Evropské unie a dávají podněty k jejímu rozvoji.
 • Rada EU – zastupuje členské státy. Ministři vlád členských zemí se společně usnášejí na konkrétních politických krocích v oblastech působnosti svých resortů. Mimo pravidelné schůzky ministrů a jejich náměstků Radě napomáhá na pracovní úrovni Výbor stálých zástupců (COREPER)
 • Evropská komise – instituce podporující obecný zájem Evropské unie. Má mnoho funkcí – zejména navrhuje právní akty, pod kontrolou Soudního dvora dohlíží na uplatňování práva Unie, plní rozpočet a řídí programy Unie.
 • Evropský parlament – zastupuje občany Evropské unie. Od roku 1979 jsou europoslanci voleni v přímých volbách. Společně s Radou EU je legislativní institucí, která se podílí na schvalování právních aktů, které se dále realizují v členských státech EU. Rovněž vykonává rozpočtové a kontrolní funkce.
 • Soudní dvůr Evropské unie – Zajišťuje výklad a aplikaci evropského práva v členských státech EU a rozhoduje ve vymezených případech o žalobách a otázkách aplikace a interpretace evropského práva. Od roku 1989 je k Evropskému soudnímu dvoru připojen Tribunál, jehož primárním cílem vzniku bylo zmírnit přetížení Soudního dvora převzetím části jeho agendy, zejména co se týče individuálních podnětů. Smlouva rovněž umožňuje zřizovat specializované soudy – v roce 2005 vznikl Soud pro veřejnou službu EU, který se zaměřuje na řešení sporů mezi Institucemi EU a jejich zaměstnanci.
 • Evropská centrální banka – tvoří spolu s národními centrálními bankami tzv. Evropský systém centrálních bank, který má za úkol udržovat cenovou stabilitu a podporuje hospodářské politiky v Unii. Evropská centrální banka spolu s centrálními bankami zemí, jejichž společnou měnou je euro, řídí měnovou politiku Unie.
 • Účetní dvůr – kontroluje účetnictví EU.

Poradní orgány

 • Hospodářský a sociální výbor je poradním orgánem, vyjadřuje názory zaměstnanců, zaměstnavatelů a organizované občanské společnosti na hospodářské a sociální aspekty.
 • Výbor regionů vyjadřuje stanoviska regionálních a místních orgánů.

Jiné specializované orgány

 • Evropská investiční banka – má přispívat k rozvoji vnitřního trhu Unie. Pomáhá dosahovat cílů EU financováním investičních projektů. EIB je majoritním akcionářem Evropského investičního fondu, který pomáhá malým podnikům.
 • Evropský ombudsman – řeší stížnosti občanů na instituce nebo orgány EU.
 • Evropský inspektor ochrany údajů – dohlíží, aby instituce a orgány EU respektovaly právo občanů na soukromí při zpracovávání jejich osobních údajů.

Interinstitucionální orgány

 • Úřad pro publikace – působí jako „vydavatelství\“ institucí EU. Vydává a distribuuje všechny úřední tisky Evropské unie v papírové i v elektronické podobě.
 • Evropský úřad pro výběr personálu připravuje a administruje výběrová řízení pro výběr pracovníků pro všechny orgány EU.
 • Evropská správní škola zajišťuje zaměstnancům EU vzdělávání v některých konkrétních oblastech.
 • Skupina pro reakci na počítačové hrozby (CERT) pomáhá s řízením rizik ohrožujících počítačové systémy orgánů EU. Skupina CERT byla založena 1. června 2011, plně by měla začít fungovat v roce 2012.

Decentralizované orgány a agentury

Na podporu členských států EU a jejich občanů byla zřízena celá řada specializovaných a decentralizovaných agentur. Tyto agentury reagují na potřebu geografické diverzifikace a na potřebu vypořádat se s novými úkoly právního, technického nebo vědeckého charakteru. Dělí se na:

 • Regulační orgány a agentury
 • Agentury pro jednotlivé oblasti politik
 • Agentury společné bezpečnostní a obranné politiky
 • Agentury pro spolupráci policejních a soudních orgánů v trestních věcech
 • Agentury a orgány EURATOM
 • Výkonné agentury
 • Orgány finančního dohledu
 • Evropský inovační institut
Autor: JUDr. Mgr. Igor Blahušiak, Euroskop