O komunitárních programech

 Komunitární (přímo řízené) programy se financují přímo z rozpočtu EU. Ta na vybrané projekty přispívá v rozmezí 40-75 procent (výjimečně až 100 procent). Spravuje je přímo Evropská komise nebo specializované výkonné agentury. U některých programů jsou gestorem národní agentury.

Programy jsou vždy víceleté a poskytují pouze neinvestiční podporu. Žadatelé musí peníze použít na konkrétní a v projektu předem uvedené účely. Nejvýznamnějšími programy v období 2021-2027 jsou programy Erasmus+ a program pro vědu, výzkum a inovace Horizont nebo program LIFE s navýšeným rozpočtem.

K novým programům patří Digitální Evropa, REACT-EU nebo EU4Health. Na rozdíl od strukturálních fondů nejsou peníze u komunitárních programů většinou určeny pro členský stát, ale pro konkrétní program. Žadatelé z České republiky tedy nemají automatický nárok na část prostředků v rozpočtu daného programu.

 

Rozdíly mezi komunitárními programy a strukturálními fondy

 

 

Komunitární programy

Strukturální fondy

Podpis smlouvyEUČR
Partnerstvíevropskénárodní
Dopadceloevropskýregionální
Místo hodnoceníEUČR
Právní rámec smlouvyEUČR
PosláníPodpora oblastí
souvisejících
s politikami EU
Podpora hospodářské
a sociální soudržnosti
Podpora projektůGenerální ředitelství
Evropské komise
Ministerstva,
Regionální rady soudržnosti
Na co se žádáVěda a výzkum, vzdělávání,
kultura, životní prostředí, aj.
Infrastruktura a jejich vybavení,
lidské zdroje, aj.
HodnotileléMimo ČRNárodní hodnotitelé

Komunitární programy nemají jednotná pravidla pro přidělování finančních prostředků a organizaci výběrových řízení. K jednotlivým programům se vypisují výzvy k předkládání projektů, které se zveřejňují i na webových stránkách jednotlivých komunitárních programů.

U většiny komunitárních programů je nutnou podmínkou pro získání podpory vytvoření partnerství mezi několika subjekty z různých států. Cíle, metody a formy spolupráce by měly přesáhnout lokální, regionální nebo národní zájmy. Přednost při výběru mají projekty, které mají celoevropské zaměření. O finanční podpoře projektu rozhoduje podle předem známých kritérií odborná komise.

Konečnými příjemci finančních prostředků z komunitárních programů jsou veřejné i soukromé subjekty z celé Evropské unie. Část prostředků na programy je určena také pro subjekty ze třetích zemí mimo EU.

Projekt může podat členský i nečlenský stát EU, ústřední orgány státní správy, místní a regionální orgány, sociální partneři, neziskové organizace, univerzity a výzkumné instituce, národní statistické úřady, média atd.

Tématické rozdělení komunitárních programů

Skladba i obsah programů se průběžně upravují podle aktuálních priorit. Evropská unie podporuje v období 2021-2027 projekty v následujících oblastech:

Výzkum, vývoj a inovaceHorizont Europe, Digitální Evropě, European Urban Initiative, Technical Support Instrument (TSI)
VzděláváníErasmus+
Vnitřní trhNástroj pro propojení Evropy (CEF), FISCALIS 2020,
CUSTOMS 2020
Životní prostředíLIFE
PodnikáníSingle Market Programme (dřívější COSME)
KulturaKreativní Evropa
Justice a vnitroPráva a občanství, Soudnictví (Justice), Evropa pro občany, HERCULE III, PERICLES 2020, Interreg
Sociální politikaZaměstnanost a sociální inovace (EaSI), Nástroj pro sousedství, rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI)
ZdravíZdraví pro růst, EU4Health, REACT-EU

Komunitární programy v rozpočtu 2021-2027

Z návrhů víceletého finančního rámce i obecných nařízení je zřejmé, že příští programové období 2021-2027 přinese nárůst významu a posílení unijních programů (zejména v oblastech výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání) a tím i příležitosti, které unijní programy nabízí.

Vybrané unijní programy

 

Program

Alokace v mld. EUR

Pokles/nárůst v mld. EUR

 

2014 – 2020

2021 – 2027

 

AMIF

3,1

10,4

+7,3

CEF

30,4

42,3

+11,9

COSME

2,3

3

+0,7

Kreativní Evropa

1,5

1,9

+0,4

Erasmus+

14,7

30

+15,3

EASI

0,92

0,76 (součástí ESF+)

-0,16

FEAD

3,8

10,1 (součástí ESF+)

/

Horizon 2020/Horizon Europe

77

97,6

+20,6

ISF

3,8

2,5

-1,3

LIFE

3,4

5,5

+2,1

YEI

8,8

10,1 (součástí ESF+)

/

Kam se dále podívat

Autor: Euroskop, CDK, aktualizace září 2020