Kultura

Kreativní Evropa

 • Kreativní Evropa

Rozpočet1,46 mld. eur
Období2014-2020
Oprávnění žadatelé
 • Veřejné subjekty (veřejná správa);
 • Neziskové organizace;
 • Soukromé subjekty (malé a střední podniky)

Nový program EU Kulturní Evropa je v letech 2014–2020 zaměřen na posílení mobility umělců a distribuci uměleckých a audiovizuálních děl. Do podporovaných kulturních oblastí se řadí mimo jiné výtvarné umění, filmový průmysl, hudba, televize nebo průmysl videoher. Jedním z cílů je jednodušší přístup malých a středních subjektů k půjčkám a úvěrům, což má podpořit nový nástroj EU pro poskytování bankovních záruk.

Cílem programu je rozšířit kreativní průmysl napříč hranicemi a podporovat k tomu potřebné kapacity zejména s ohledem na digitální technologie. Žádost o financování projektu, které probíhá převážně formou grantů, mohou podávat kulturní organizace, nikoliv jednotliví umělci.

Aktivity jsou podporovány ve třech směrech: kulturním (30 % rozpočtu), audiovizuálním (nebo-li MEDIA, 55 % rozpočtu) a mezisektorovém (15 %), do které se řadí nástroj pro poskytování záruk a dodatečných odborných kapacit pro posouzení rizika finančních zprostředkovatelů a nadnárodní koordinace politik (výměna zkušeností, provádění studií, testování nových ekonomických modelů apod.)

Základním požadavkem je přeshraniční rozměr projektu tak, aby se například rozšířilo publikum cizojazyčných umělců. Dosavadní programy Kultura a MEDIA jsou začleněny do nového programu. Oblast původního programu MEDIA Mundus zaměřeného na mezinárodní spolupráci odborníků a mezinárodní distribuci evropských filmů spadá do podprogramu MEDIA.

Kreativní Evropa na období let 2021–2027


Rada se v prosinci 2018 dohodla na svém postoji (částečný obecný přístup) k nařízení, kterým se zavádí program Kreativní Evropa na období let 2021–2027. Cílem tohoto programu je zajistit, rozvíjet a podporovat evropskou kulturní a jazykovou rozmanitost a dědictví a posílit konkurenceschopnost kulturních a tvůrčích odvětví, zejména odvětví audiovizuálního. Dohoda se netýkala rozpočtových aspektů navrženého nařízení. Rozhodnutí o přidělení finančních prostředků pro Kreativní Evropu na období 2021–2027 bude záviset na dohodě o příštím víceletém finančním rámci.

Cíle programu Kreativní Evropa:

 • podporovat uměleckou a kulturní spolupráci na evropské úrovni, včetně mobility umělců a profesionálů;
 • podporovat spolupráci, konkurenceschopnost a inovační potenciál evropského audiovizuálního odvětví;
 • podporovat tvorbu, oběh a propagaci evropských děl, mimo jiné i prostřednictvím podpory rozmanitého a pluralitního mediálního prostředí a mediální gramotnosti.

V zájmu zjednodušení budoucího programu oproti současnému programu Kreativní Evropa:

 • má být do programu začleněna větší flexibilita, která umožní přizpůsobit pracovní programy nepředvídatelným okolnostem nebo novému technologickému nebo společenskému vývoji a odměňovat výkonnost,
 • má být rozšířena již výměna učení během provádění projektů a šíření výsledků tohoto učení,
 • složka MEDIA má zavést pobídky k odměňování výsledků, zejména pokud jde o schopnost oslovovat široké publikum (např. komerčně úspěšné audiovizuální projekty),
 • budoucí opatření v hudebním odvětví a v oblasti překladů mají obsahovat kritéria odměňující tržní úspěch a úsilí oslovit publikum,
 • mají být navržena účinná přechodná opatření, která třetím zemím, jež byly přidruženy k programu Kreativní Evropa 2014–2020, usnadní přidružení k novému programu,
 • má být zaveden soudržný jednotný soubor pravidel, který ale ponechá prostor pro rozdílné přístupy v případě potřeby.
Autor: Euroskop