Justice a vnitro

Práva a občanství, Soudnictví (Justice), Evropa pro občany, HERCULE III, PERICLES 2020

 • Práva a občanství

Rozpočet439 mil. eur
Období2014-2020
Oprávnění žadatelé
 • Veřejné subjekty (orgány státní správy a samosprávy atd.);
 • Neziskové organizace, asociace;
 • Soukromé subjekty

Spojuje tři programy fungující v období 2007-2013: program Základní práva a občanství, DAPHNE III a část programu PROGRESS (2 sekce: Antidiskriminace a Rozmanitost; Rovnost a pohlaví) atd.


Program Práva a občanství (Rights and Citizenship) podporuje projekty vytvářející prostor garantující občanská práva zejména v souvislosti s prosazováním principu nediskriminace, práv spotřebitelů, rovnosti pohlaví, práv dětí, ochrany osobních údajů a obecně občanskými právy plynoucími z Evropského občanství.

Podporované aktivity jsou následující:

 • Analytická činnost – statistiky, vypracování jednotné metodologie pro práci s daty, studie, výzkumy veřejného mínění, publikační činnost, organizace seminářů, konferencí a školení atd.;
 • Školící činnost – pracovní stáže, výměnné pobyty pro zaměstnance, vývoj on-line vzdělávacích programů;
 • Spolupráce, šíření nejlepší praxe a inovativních řešení, výměna zkušeností, informační a mediální kampaně;
 • Podpora klíčových aktérů (orgány členských států a evropské asociace při implementaci práva EU, sítě expertů atd.).

Program Práva a hodnoty 2021-2027


Program Práva a hodnoty má za cíl chránit a prosazovat práva a hodnoty, jak jsou zakotveny ve Smlouvách EU, mimo jiné podporovat organizace občanské společnosti za účelem zachování otevřených, demokratických a inkluzívních společností.

Program má tři specifické cíle:

 • podporovat rovnost a práva (složka Rovnost a práva)
 • podporovat angažovanost a účast občanů na demokratickém životě Unie (složka Angažovanost a účast občanů)
 • bojovat proti násilí (složka Daphne)

Druhy aktivit:

 • zvyšování informovanosti a vzdělávání s cílem zlepšit znalosti politik a práv v oblastech, na které se program vztahuje, mimo jiné povědomí o evropské kultuře, historii a historické paměti;
 • vzájemné vzdělávání mezi zúčastněnými stranami s cílem zlepšit znalosti a vzájemné chápání a občanskou a demokratickou účast, jakož i činnosti související s partnerstvím měst, jež mají spojovat Evropany různých národností a kultur;
 • analytické a monitorovací činnosti, jež mají pomoci zlepšit chápání situace v členských státech i na úrovni EU, jakož i zlepšit provádění práva a politik EU;
 • podpora organizací občanské společnosti s cílem podnítit a usnadnit aktivní účast na tvorbě demokratičtější Unie, jakož i povědomí o právech a hodnotách;
 • rozvíjení kapacit evropských sítí s cílem podpořit a dále rozvinout právo, politické cíle a strategie Unie, jakož i podpořit organizace občanské společnosti, jež jsou činné v oblastech, na které se program vztahuje.
 • Soudnictví (Justice)

Rozpočet472 mil. eur
Období2014-2020
Oprávnění žadatelé
 • Veřejné subjekty (orgány státní správy a samosprávy atd.);
 • Neziskové organizace, asociace;
 • Soukromé subjekty


Program podporuje soudní spolupráci v EU v otázkách civilního i trestního práva. Cílem je podpora efektivního a konzistentního aplikování práva EU. Další podporovanou oblastí je prevence a snížení užívání drog. Program sjednocuje tři zvláštní programy fungující v období 2007-2013: Civilní soudnictví, Kriminální soudnictví a Drogová prevence a informovanost o drogách. Základními nástroji jsou školící aktivity, šíření informovanosti a posílení nadnárodní spolupráce.

Podporovanými aktivitami jsou následující:

 • Analytická činnost – statistiky, vypracování jednotné metodologie pro práci s daty, studie a analýzy atd.;
 • Školící aktivity pro soudce a zaměstnance soudů;
 • Spolupráce, šíření nejlepší praxe a inovativních řešení, výměna zkušeností atd.;
 • Podpora klíčových aktérů (asociace na evropské úrovni, lokální a regionální orgány, sítě expertů atd.).


Program Spravedlnost 2021-2027


Nový program Spravedlnost
má podpořit další rozvoj evropského prostoru práva založeného na hodnotách Unie, právním státu, vzájemném uznávání a důvěře, zejména usnadněním přístupu ke spravedlnosti a podporováním justiční spolupráce v občanských a trestních věcech a zefektivněním vnitrostátních systémů soudnictví.

Program má být spolu s programem Práva a hodnoty tvořit součást nového Fondu pro spravedlnost, práva a hodnoty přispívajícího k zachování otevřených, demokratických, pluralistických a inkluzivních společností. Pomůže rovněž posílit postavení lidí prostřednictvím ochrany a prosazování práv, hodnot a prostřednictvím dalšího rozvoje prostoru práva EU.

Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty a jeho dva programy financování mají pomoci posílit a prosadit hodnoty EU a dodržování zásad právního státu a zachování otevřených, demokratických, inkluzivních a tvůrčích společností, což Evropané očekávají.

Konzultační strategie, ze které vycházely přípravné práce na novém programu Spravedlnost, zahrnovala veřejnou konzultaci v rámci návrhu víceletého finančního rámce (VFR) po roce 2020 v oblasti hodnot a mobility, veřejné konzultace v rámci hodnocení stávajících programů financování v polovině období a několik konzultací ad hoc organizovaných Komisí formou diskusí u kulatých stolů se zúčastněnými stranami, konference a semináře věnované otázkám pokrytým v posouzení dopadů, které z velké části vychází z výsledku těchto konzultací. Komise rozhodla vytvořit samostatný program Kreativní Evropa a vytvořit Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty zahrnující dva programy: program Spravedlnost a program Práva a hodnoty. Posouzení dopadů je i nadále platné a tyto iniciativy z něj vycházejí. Toto rozhodnutí je zachyceno v navrhovaném balíčku VFR na období po roce 2020.

Cílem programu je přispět k dalšímu rozvoji evropského prostoru práva založeného na právním státu, vzájemném uznávání a vzájemné důvěře.

Konkrétněji má program Spravedlnost:

 • usnadňovat a podporovat justiční spolupráci v občanských a trestních věcech a prosazovat právní stát mimo jiné podporou úsilí o zlepšení účinnosti vnitrostátních systémů soudnictví a výkonu rozhodnutí;
 • podporovat a prosazovat justiční vzdělávání s cílem podpořit společnou kulturu práva, justice a právního státu;
 • usnadňovat účinný přístup ke spravedlnosti pro všechny a účinnou právní ochranu, podporovat účinná občanská a trestní řízení a prosazovat a podporovat práva obětí trestných činů, jakož i procesní práva podezřelých a obviněných osob v trestním řízení.

Druhy aktivit, které mají být financovány z programu Spravedlnost:

 • zvyšování informovanosti a vzdělávání: pomůže relevantním zúčastněným stranám zlepšit znalosti práva a politik Unie, například hmotného nebo procesního práva, nástrojů justiční spolupráce nebo příslušné judikatury Soudního dvora Evropské unie;
 • vzájemné vzdělávání prostřednictvím výměny osvědčených postupů mezi zúčastněnými stranami s cílem zlepšit chápání občanského a trestního práva a právních a soudních systémů členských států, včetně právního státu;
 • analytické a monitorovací činnosti za účelem zlepšení znalostí a pochopení možných překážek bránících hladkému fungování evropského prostoru práva;
 • vývoj a používání informačních a komunikačních technologií, jež zvýší účinnost systémů soudnictví a zlepší jejich spolupráci i přeshraniční interoperabilitu systémů a aplikací;
 • rozvíjení kapacit klíčových sítí na úrovni Evropy, jakož i podpora organizací občanské společnosti působících v oblastech, na které se program vztahuje.

 • Evropa pro občany

Rozpočet186 mil. eur
Období2014-2020
Oprávnění žadatelé
 • Veřejné subjekty (výzkumná centra, veřejná správa a samospráva, univerzity);
 • think-tanky, asociace a zájmová sdružení


Program Evropa pro občany je hlavním programem Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského občanství. Jednou ze základních podmínek programu je nadnárodnost podporovaných projektů, která může být vyjádřena volbou nadnárodního tématu, charakterem organizátorů projektu či zaměřením na veřejnost z různých zemí.

Obecným cílem programu je:

 • přispět k vnímání občanů o tom, co je Evropská unie, jaká je její historie a rozmanitost;
 • podpořit evropské občanství a zlepšit podmínky pro uplatňovaní občanských práv a demokratickou participaci občanů na evropské úrovni.

Mezi konkrétní podporované aktivity se řadí

 • podporování činnosti, diskusí a úvah souvisejících s evropským občanstvím a demokracií, historií evropské integrace (např. příčiny totalitních režimů v moderních dějinách Evropy), sdílenými hodnotami a společnými cíli s ohledem na mladou generaci občanů.
 • Podpora demokratické a občanské participace prostřednictvím rozvoje a porozumění občanů procesu vytváření politik EU a rozšíření povědomí občanů o možnostech společenského angažování a dobrovolnických aktivit na unijní úrovni.


 • Program na podporu akcí v oblasti ochrany finančních zájmů (HERCULE III)

Rozpočet110 mil. eur
Období2014-2020
Oprávnění žadatelé
 • Veřejné subjekty (veřejná správa, vzdělávací instituce);
 • neziskové organizace


HERCULE III je program určený pro boj proti podvodům, korupci a dalším protiprávním aktivitám poškozujících finanční zájmy EU. Funguje v rámci spolupráce mezi Evropskou komisí a Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF). Podporovanou aktivitou programu je poskytování technické a provozní podpory pro orgány činné v trestním řízení v jejich boji proti přeshraničním podvodům, profesní školení apod. Program HERCULE III funguje již ve třetím rozpočtovém období EU.

Hercule IV
2021-2027

Nově zavedený Program EU pro boj proti podvodům má do značné míry vycházet z programu Hercule III, přičemž má dojít k určitým zlepšením, jako je možnost financovat nové iniciativy (např. pokud jde o analýzu údajů), a bude jej kombinovat se základem pro financování AFIS a IMS.

Program EU pro boj proti podvodům má zajistit kontinuitu podpory Unie, pokud jde o činnosti prováděné členskými státy a Komisí v rámci ochrany finančních zájmů Unie a podporu vzájemné správní pomoci mezi členskými státy a jejich spolupráce s Komisí v celních věcech a záležitostech týkajících se zemědělství.

Program má posílit a zefektivnit stávající unijní podporu úsilí o ochranu finančních zájmů Unie a podporu vzájemné správní pomoci v celních věcech a využije synergií a zajistí flexibilitu mezi jednotlivými stávajícími činnostmi.

Program má mít dva obecné cíle:

1) Chránit finanční zájmy Evropské unie.

2) Podporovat vzájemnou pomoc mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.

Z obecných cílů přímo vychází tři specifické cíle programu:

1) Předcházet podvodům, korupci a jiným protiprávním jednáním ohrožujícím finanční zájmy Unie a bojovat proti nim.

2) Podporovat podávání zpráv o nesrovnalostech, včetně podvodů, týkajících se finančních prostředků z rozpočtu Unie ve sdíleném řízení a finančních prostředků předvstupní pomoci z rozpočtu Unie.

3) Zajišťovat nástroje pro výměnu informací a podporu operačních činností v oblasti vzájemné správní pomoci v celních věcech a záležitostech týkajících se zemědělství.

 • Program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (PERICLES 2020)

Rozpočet7,7 mil. eur
Období2014-2020
Oprávnění žadatelé
 • Veřejné subjekty (veřejná správa);
 • Soukromé subjekty (banky)


Program se zaměřuje na mezinárodní spolupráci v prevenci a boji proti padělání eurobankovek a mincí. Mezi podporované aktivity patří realizace seminářů, školících kurzů a výměnných stáží se zapojením orgánů z EU i ze třetích zemí. PERICLES 2020 navazuje na program PERICLES v období 2007-2013.

Pericles IV 2021-2027


V květnu 2018 byl předložen Pericles IV – program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání na období 2021–2027.

Nově by měla být učiněna opatření, aby byla zaručena stejná úroveň ochrany eura i v těch členských státech, které nemají euro jako svoji úřední měnu. Aktivní úloha nezúčastněných členských států v rámci stávajícího rozšíření programu Pericles 2020 je relevantní a významná. Podle návrhu by se měl program Pericles rozšířit na ty členské státy Evropské unie, které ještě neužívají euro jakožto jednotnou měnu.

Autor: Euroskop