Cestování po Schengenu

Cestování po Schengenu

Pravidla cestování po Schengenu jsou do značné míry shodná s pravidly cestování po státech Evropské unie. Hlavní rozdíl spočívá v odstranění hraničních kontrol při projíždění hranic mezi schengenskými státy – ne všechny státy EU přitom jsou součástí Schengenu a ne všechny státy Schengenu jsou součástí EU. S hraničními kontrolami proto musíte počítat při svých cestách do Bulharska, Rumunska, Velké Británie, Irska a na Kypr. Hraniční kontroly naopak nebudete absolvovat při cestách do Norska, Švýcarska a na Island.

Při svých cestách musíte být schopni kdykoli prokázat svoji totožnost – předložením platného cestovního dokladu, kterým je občanský průkaz nebo cestovní pas. Prokázání totožnosti se vztahuje i na děti – mladší 10 let mohou být zapsány do českého cestovního dokladu rodiče, děti starší nebo cestující bez rodiče potřebují svůj vlastní cestovní doklad – opět občanský průkaz (starší 15 let) nebo cestovní pas.

Občanský průkaz vám bude stačit také v případě, že některý schengenský stát dočasně znovu zavede ochranu vnitřních hranic a obnoví provádění hraničních kontrol.

Předložení cestovních dokladů ke zjištění vaší totožnosti je povinností při cestách mimo schengenský prostor. Při překračování vnějších hranic Schengenu podléháte v rámci hraniční kontroly coby občané ČR tzv. minimální kontrole. Tato kontrola spočívá v rychlém a jednoduchém ověření platnosti dokladu, který vás opravňuje překročit hranici, a v ověření výskytu známek pozměnění nebo padělání, v případě potřeby s použitím technických prostředků a nahlédnutím do příslušných databází k vyhledání informací výlučně o odcizených, neoprávněně užívaných, ztracených nebo neplatných dokladech.

Stejná pravidla pro cestování po státech Schengenu i EU platí u pravidel týkajících se např.:

  • cestování se zvířaty
  • řízení vozidel
  • převážených věcí
  • ohlašovací povinnosti
  • zdravotního pojištění
Autor: Šárka Machotková, Ministerstvo vnitra ČR