Zasedání Rady pro obecné záležitosti 21. února 2023 v Bruselu

V úterý 21. února 2023 se v Bruselu sešla Rada pro obecné záležitosti, jejímž hlavním tématem byla výměna názorů k agendě březnového zasedání Evropské rady, které proběhne ve dnech 23. a 24. 3. 2023. V rámci bodu Různé se Rada zabývala také zemětřesením v Turecku a Sýrii. Evropská komise pak ministrům představila nedávno zveřejněné doporučení k cílům Unie v oblasti odolnosti vůči katastrofám.

Evropská rada se na svém březnovém zasedání bude zabývat všemi aspekty útočné války Ruska proti Ukrajině a pokračující podporou Ukrajiny a ukrajinského lidu ze strany Unie.

Vedoucí představitelé EU se budou rovněž věnovat otázce konkurenceschopnosti, jednotnému trhu a ekonomice. Budou jednat o dlouhodobé evropské strategii zaměřené na podporu konkurenceschopnosti a produktivity a o možných způsobech, jak připravit hospodářskou, průmyslovou a technologickou základnu EU na ekologickou a digitální transformaci. Povedou rovněž strategickou diskusi o obchodní politice EU a dále se budou věnovat reformě rámce správy ekonomických záležitostí EU a evropskému semestru 2023.

Evropská rada rovněž posoudí pokrok v provádění svých závěrů o energetice. Švédské předsednictví a Evropská komise budou vedoucí představitele EU informovat o pokroku dosaženém při provádění nedávno přijatých závěrů o migraci.

Dalším tématem zasedání Rady bylo ničivé zemětřesení v Turecku a Sýrii, o reakci na nějž ministrům poskytlo aktuální informace švédské předsednictví. To poukázalo na obrovské humanitární potřeby na místě a informovalo o koordinačním úsilí vyvíjeném v rámci mechanismu integrovaných opatření EU pro politickou reakci na krize (IPCR).

Uvedlo rovněž, že společně s Evropskou komisí uspořádá v březnu dárcovskou konferenci s cílem mobilizovat finanční prostředky od mezinárodního společenství na podporu obyvatel Turecka a Sýrie.

Komise dále prezentovala své sdělení a doporučení ohledně cílů EU v oblasti odolnosti vůči katastrofám, která byla zveřejněna dne 8. února 2023.

Cílem těchto iniciativ je zlepšit schopnost EU, jejích členských států a států účastnících se mechanismu civilní ochrany EU, pokud jde o předvídání dopadů budoucích závažných katastrof a mimořádných událostí, včetně přírodních katastrof, jako jsou zemětřesení, povodně a lesní požáry, a reakci na ně.

V rámci bodů bez rozpravy Rada požádala Evropský parlament o souhlas s přijetím rozhodnutí o uzavření úmluvy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, známé jako Istanbulská úmluva, jménem EU.

Uzavření úmluvy by mělo posílit stávající právní rámec v oblasti trestního práva procesního a přispět k dosažení rovnosti žen a mužů ve všech oblastech.

Dále Rada formálně přijala nařízení, které členským státům umožní doplnit do národních plánů pro oživení a odolnost v rámci nástroje NextGenerationEU novou kapitolu týkající se plánu REPowerEU. Cílem je financovat klíčové investice a reformy, které EU pomohou diverzifikovat dodávky energie a ukončit její závislost na dovozu ruských fosilních paliv.

Na okraji Rady se uskutečnil neformální oběd ve formátu ministrů pro budoucnost ke strategickému výhledu.

Zdroj: Rada EU

Autorka: Kristina Hubáčková, Euroskop.cz

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.