Informační společnost v prosinci 2021

Rada se dohodla na posílení kybernetické bezpečnosti a odolnosti v celé EU , Instituce schválily prodloužení mobilního roamingu bez dalších poplatků v rámci EU do roku 2032

Rada přijala postoj k návrhu revidované směrnice NIS 2 zaměřenou na kybernetickou bezpečnost veřejného i soukromého sektoru v EUInstituce se dohodly na prodloužení mobilního roamingu o dalších 10 let

Krátce…

Rada se dohodla na posílení kybernetické bezpečnosti a odolnosti v celé EU 

Rada se dohodla na postoji k opatřením, které mají zajistit vysokou společnou úroveň kybernetické bezpečnosti v celé EU.Konkrétně je cílem opatření zlepšit odolnost veřejného i soukromého sektoru i EU jako celku a jejich schopnost reagovat na incidenty.Nová směrnice NIS 2 by měla nahradit stávající směrnici č. 1148/2016 o bezpečnosti sítí a informačních systémů.Směrnice NIS 2 se věnuje opatřením k řízení kybernetických bezpečnostních rizik a povinnosti hlášení pro odvětví jako je energetika, doprava, zdravotnictví a digitální infrastruktura.

Rada se 3. 12. 2021 dohodla na svém postoji k opatřením na zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v celé EU s cílem dále zlepšit odolnost veřejného i soukromého sektoru i EU jako celku a jejich schopnost reagovat na incidenty (více v příspěvku „Komise pokračuje v provádění bezpečnostní unie”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v červenci 2020, v příspěvku „V EU začal platit akt o kybernetické bezpečnosti“, Informační společnost v červnu 2019, v příspěvku „Rada a EP se dohodly na pravidlech pro bezpečnější online prostředí v EU”, Informační společnost v prosinci 2020, v příspěvku „EU chce zlepšit kybernetickou bezpečnost”, Informační společnost v prosinec 2020 a v příspěvku „Rada přijala závěry týkající se strategie EU v oblasti kybernetické bezpečnosti”, Informační společnost v březnu 2021). Jakmile bude přijata, měla by nová směrnice NIS 2 nahradit stávající směrnici č. 1148/2016 o bezpečnosti sítí a informačních systémů (více v příspěvku „V EU začal platit akt o kybernetické bezpečnosti“, Informační společnost v červnu 2019 a v příspěvku „EU chce zlepšit kybernetickou bezpečnost”, Informační společnost v prosinci 2020). Směrnice NIS 2 by měla stanovit základ pro opatření k řízení kybernetických bezpečnostních rizik a povinnosti hlášení pro odvětví jako je energetika, doprava, zdravotnictví a digitální infrastruktura. Cílem revidované směrnice je odstranit rozdíly v požadavcích na kybernetickou bezpečnost a v provádění opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti v různých členských státech. Za tímto účelem by se měly stanovit minimální pravidla týkající se regulačního rámce a mechanismy účinné spolupráce mezi příslušnými orgány v každém členském státě. Návrh by měl aktualizovat seznam odvětví a činností, na něž se vztahují povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, a měl by stanovit nápravná opatření a sankce k zajištění prosazování. Na základě směrnice by měla být formálně zřízena Evropská síť styčných organizací pro řešení kybernetických krizí (EU-CyCLONe), která by podporovala koordinované řízení rozsáhlých kybernetických bezpečnostních incidentů. Zatímco podle stávající směrnice č.1148/2016 o byly členské státy odpovědné za určení toho, které subjekty splňují kritéria pro zařazení mezi provozovatele základních služeb, nová směrnice NIS 2 by měla zavést pravidlo velikostního omezení. To znamená, že do oblasti působnosti směrnice by měly spadat všechny střední a velké subjekty působící v odvětvích nebo poskytující služby, na něž se směrnice vztahuje. Ačkoli postoj Rady toto obecné pravidlo zachovává, obsahuje dodatečná ustanovení k zajištění proporcionality, vyšší úrovně řízení rizik a jednoznačných kritérií kritičnosti pro určení dotčených subjektů. Znění Rady rovněž objasňuje, že se směrnice nebude vztahovat na subjekty vykonávající činnosti v oblastech, jako je obrana nebo národní bezpečnost, veřejná bezpečnost, prosazování práva a soudnictví. Z oblasti působnosti jsou rovněž vyloučeny parlamenty a centrální banky. Vzhledem k tomu, že i orgány veřejné správy jsou častým terčem kybernetických útoků, měl by se systém NIS 2 vztahovat na ústřední subjekty veřejné správy. Členské státy mohou navíc rozhodnout, že se směrnice vztahuje i na dotčené subjekty na regionální a místní úrovni. Dobrovolný mechanismus vzájemného učení zvýší vzájemnou důvěru a povede k poučení se z osvědčených postupů a zkušeností, čímž přispěje k dosažení vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti. Rada chce rovněž zjednodušit povinnosti hlášení, aby nebyla hlášení podávána příliš často, a nevznikla tak nadměrná zátěž pro dotčené subjekty. Po vstupu této směrnice v platnost budou mít členské státy 2 roky na to, aby její ustanovení začlenily do svých vnitrostátních právních předpisů. Obecný přístup, jehož bylo dosaženo, umožní předsednictví Rady zahájit jednání s EP. Rada i EP se budou muset shodnout na konečném znění.

Instituce schválily prodloužení mobilního roamingu bez dalších poplatků v rámci EU do roku 2032

Předsednictví Rady dosáhlo s EP dohody, podle níž bude moci pokračovat mobilní roaming bez dalších poplatků.Prodloužení úspěšného režimu EU pro roaming za domácích podmínek by měl být prodloužen do roku 2032.Po vypršení platnosti aktuálního nařízení o roamingu na konci června 2022, by aktualizovaná pravidla měla zajistit, aby mohli lidé při cestách do jiných zemí EU nadále telefonovat, posílat textové zprávy a surfovat na internetu bez dalších poplatků.

Rada a EP 9. 12. 2021 zveřejnily předběžnou dohodu, ve které uvádí, že by měl být režim EU pro roaming za domácích podmínek prodloužen do roku 2032. Aktualizovaná pravidla pro roaming by měla zajistit, aby i poté, co na konci června 2022 vyprší platnost stávajícího nařízení o roamingu (č. 2120/2015), mohli lidé při cestách do jiných zemí EU nadále telefonovat, posílat textové zprávy a surfovat na internetu bez dalších poplatků (více v příspěvku „Komise navrhla nové nařízení týkající se roamingu”, Informační společnost v únoru 2021 a v příspěvku „Rada se dohodla na pokračování roamingu”, Informační společnost v červnu 2021). Revidované nařízení o roamingu upravuje maximální velkoobchodní ceny tak, aby bylo poskytování maloobchodních roamingových služeb za domácí ceny udržitelné pro operátory v celé EU. Komise by měla situaci průběžně sledovat a případně předloží nový legislativní návrh za účelem regulace velkoobchodních cenových stropů a případně dalších aspektů trhu s roamingem. Politika přiměřeného využívání, která má zabránit trvalému roamingu, by měla pokračovat. Komise může po důkladné analýze trhu a po řádném posouzení potenciálních dopadů navrhnout její změny. Revidované nařízení by mělo zahrnovat opatření, která mají zákazníkům zajistit kvalitní služby a spolehlivý přístup k tísňovým službám, a to i pro osoby se zvláštními potřebami. Má zvýšit transparentnost služeb, jež mohou podléhat dodatečným platbám, a rovněž zákazníky ochránit před „šokem z vyúčtování“ v důsledku neúmyslného roamingu v jiných než pozemních mobilních sítích – tj. na palubě trajektů nebo letadel. Předběžná dohoda, které bylo dosaženo, podléhá schválení Radou a celým EP. V případě schválení mají tato pravidla vstoupit v platnost 1. 6. 2022, což je načasování, které zajistí, že občanům budou i nadále poskytovány výhody roamingu za domácích podmínek. Komise by měla rovněž vyhodnotit opatření týkající se komunikace v rámci EU (telefonní hovory a SMS z domovské země do jiného členského státu) a ověřit, zda a do jaké míry je v zájmu ochrany spotřebitelů ještě třeba snižovat stropy.

Budoucnost české infrastruktury

Do sektoru dopravy každoročně z Evropské unie proudí velké obnosy peněz. Jen na současné období je tato částka pro Českou republiky stanovena na 100 miliard Kč. Naše země se pyšní

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Epidemie covidu-19 negativně poznamenala cestovní ruch po celém světě ✈️ V jakém stavu je turismus po pandemii? Přečtěte si reportáž z debaty k #CZPRES ➡️ https://euroskop.cz/2022/05/10/debata-v-ramci-priprav-na-ceske-predsednictvi-turismus-po-pandemii/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.