Národní program reforem ČR 2021: Restart po pandemii i zelená a digitální transformace

31.05.2021
Úřad vlády, foto Pixabay

Vláda dne 17. května schválila Národní program reforem ČR 2021. Přijatý dokument je součástí každoročního cyklu koordinace hospodářských politik v EU, tzv. evropského semestru. Dokument byl následně zaslán Evropské komisi.

Národní program reforem 2021, stejně jako celý evropský semestr, reflektuje jak hluboké hospodářské důsledky způsobené pandemií COVID-19, tak rostoucí význam a požadavky zelené a digitální transformace ekonomik členských států EU.

Do příprav Národního programu reforem byli zapojeni vedle jednotlivých ministerstev a orgánů státní správy i nevládní aktéři, včetně zástupců tripartity, obcí a krajů. V rámci tohoto letošního specifického cyklu semestru byl společně s Národním programem reforem schválen i nový Národní plán obnovy, na jehož základě bude ČR moci čerpat téměř 200 miliard korun z tzv. Nástroje pro oživení a odolnost pro obnovu v postcovidovém období.

Národní program reforem vedle stanovených cílů a priorit obsahuje popis i některých dalších strukturálních reforem a opatření, které nejsou obsaženy v Národním plánu obnovy. Lze tak říci, že poskytuje širší kontext pro zmíněný Národní plán obnovy.

Podpora postcovidového restartu

Přestože pandemie negativně ovlivnila veškeré oblasti života, jedním z nejvíce zasažených zůstává hospodářský sektor cestovního ruchu a služeb. Rozsáhlé finanční ztráty osob pracujících a podnikajících v tomto odvětví vytvořily situaci, kdy se banky zdráhají poskytovat těmto osobám půjčky, kvůli obavě o jejich splacení. To znemožňuje restart celého odvětví a navzdory zvyšující se proočkovanosti populace zůstávají obavy z vypuknutí dalších vln v období turistické sezóny. Z toho důvodu cílí Národní program reforem na podporu a rozvoj digitalizace a inovací cestovního ruchu a podpory zaměstnanosti v tomto sektoru.

Finanční podpora a rozvoj inovací se však netýká pouze sektoru cestovního ruchu a služeb, nýbrž míří i na podporu konkurenceschopnosti ostatních, zejména malých a středních podniků a start-upů. Jsou to právě malé a střední podniky, které představují drtivou většinu všech podnikatelských subjektů nejen v ČR, ale i v celé EU. Malé a střední podniky však často trpí nedostatečným kapitálem pro další rozvoj, což se ještě více projeví v postpandemické éře. Cílem Národního programu reforem je tedy vybudovat moderní podnikatelské prostředí, konkurenceschopné jak na domácích, tak i zahraničních trzích.

Prosazování dlouhodobých reforem

Národní program reforem však nezohledňuje pouze aktuální negativní ekonomické a společenské dopady pandemie. Vychází z národních i celoevropských priorit a dlouhodobých Cílů udržitelného rozvoje, ke kterým se ČR přihlásila v rámci OSN.

Klíčovou oblastí Národního programu reforem je podpora cílů zelené tranzice, která je v souladu s tzv. Zelenou dohodou pro Evropu. Národní program reforem se zaměřuje na podporu investic v oblastech ekologické transformace, zejména pak snižování spotřeby energie, ochrany ovzduší a přechodu na čístší zdroje energie. Cílem v oblasti obnovitelných zdrojů energie je náhrada fosilních paliv a snížení emisí znečišťujících látek podporou obnovitelných zdrojů energie, zejména pak fotovoltaických elektráren. Jak ukázala zkušenost s pandemií COVID-19 ochrana ovzduší mj. snižuje i riziko přenosu virů a přispívá k ochraně veřejného zdraví.

Dále se Národní program reforem zaměřuje na dlouhodobé společenské problémy, jakými jsou například rovnost mužů a žen na trhu práce či podpora zaměstnanosti osob pečujících o malé děti a tělesně postižené. Již na začátku roku 2021 došlo k vytvoření tzv. sdíleného pracovního místa, v rámci kterého by se mohly střídat dvě a více osob po kratší pracovní dobu. To umožňuje těmto lidem uplatnit se na trhu práce i s ohledem na jejich potřeby. Dalším z cílů Národního programu reforem je podpora finanční dostupnosti a kapacit mateřských školek, které doposud trpěly výrazným nedostatkem míst zvláště v regionech kolem velkých měst.

Národní program reforem ČR 2021 tak v sobě spojuje reakci na aktuální výzvy způsobenými hospodářskými a sociálními důsledky pandemie s prosazováním žádoucích dlouhodobých cílů zelené a digitální transformace, posilování konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru, zefektivňování veřejné správy a zlepšení kvality života nejen v rámci ČR, nýbrž i celé EU. Přispívá tak k rozsáhlé obnově země z krize způsobené globální pandemií a k realizaci hlubokých reforem, které si ČR dala za cíle a priority pro následující roky.

Autor: Tomáš Nalejvač, Úřad vlády

V Brně začalo modelové zasedání institucí EU

Celkem padesát středoškolských studentů z Česka a Slovenska se sjelo do Brna, kde je čeká čtyřdenní program skládající se nejenom ze samotné simulace legislativního procesu EU, ale také diskusí s odborníky na…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🏛️ V Brně začalo modelové zasedání institucí EU ➡️ Celkem 50 středoškolských studentů z ČR a Slovenska čeká čtyřdenní program skládající se ze simulace legislativního procesu EU a diskusí s odborníky na různá témata spojena s evropskými záležitostmi 🇪🇺

https://euroskop.cz/2023/01/26/v-brne-zacalo-modelove-zasedani-instituci-eu/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.