Hospodářská soutěž v dubnu 2021

10.05.2021
Euroskop

Komise přijala revidované pokyny k regionální podpoře

  • Členské státy mohou podporovat regiony, které se potýkají s transformačními nebo strukturálními problémy

Komise přijala revidované pokyny k regionální podpoře

  • Cílem je přispívat k ekologické a digitální transformaci.

  • Nové pokyny k regionální státní podpoře, které byly přijaty, mají umožnit členským státům podporovat nejvíce znevýhodněné evropské regiony.

  • EU rozšířila možnosti členských států podporovat regiony, které se potýkají s transformačními nebo strukturálními problémy.

  • Pokyny k regionální podpoře jsou 1. souborem pravidel státní podpory, které jsou revidovány po vyhlášení Zelené dohody pro Evropu.

Sdělení Komise Pokyny k regionální státní podpoře

  • Komise 19. 4. 2021 přijala revidované pokyny EU k regionální státní podpoře, které stanoví pravidla, podle nichž mohou členské státy poskytovat státní podporu společnostem na podporu hospodářského rozvoje znevýhodněných oblastí v EU, a zároveň zajišťují rovné podmínky mezi členskými státy. Revidované pokyny mají vstoupit v platnost od ledna 2022.

Pozadí

Evropa se vždy vyznačovala významnými regionálními rozdíly, pokud jde o hospodářský blahobyt, příjem a nezaměstnanost. Cílem regionální podpory je podpořit hospodářský rozvoj znevýhodněných oblastí Evropy a současně zajistit rovné podmínky mezi členskými státy.

Regionální podpora představuje nástroj, který členské státy používají k posílení regionálního rozvoje. Komise přijala revidované pokyny k regionální podpoře na základě hodnocení stávajících pravidel, které bylo provedeno v roce 2019, a konzultace návrhu znění se všemi zúčastněnými stranami, včetně členských států, regionálních a místních orgánů, podnikatelských sdružení, zájmových skupin, jednotlivých společností a občanů.

V pokynech k regionální podpoře stanovuje Komise podmínky, za nichž lze regionální podporu považovat za slučitelnou s vnitřním trhem, a upravuje kritéria pro vymezení oblastí, jež splňují podmínky čl. 107 SFEU.

Pokyny obsahují pravidla, na jejichž základě mohou členské státy vypracovat mapy regionální podpory s cílem určit, ve kterých zeměpisných oblastech mohou společnosti získat regionální státní podporu (podporované oblasti) a na jaké úrovni (intenzita podpory).

Hodnocení pokynů k regionální podpoře bylo zahájeno v lednu 2019 v rámci probíhajícího přezkumu pravidel hospodářské soutěže, který Komise provádí. Posouzení bylo provedeno v souvislosti s kontrolou účelnosti pravidel státní podpory přijatých v rámci balíku opatření pro modernizaci státní podpory z roku 2012, jehož cílem je vyhodnotit, zda stávající pravidla stále splňují svůj účel. Posouzení vycházelo z interních analýz Komise a veřejných konzultací a v některých případech rovněž ze studií vypracovaných externími konzultanty nebo cílených konzultací s konkrétními zúčastněnými stranami.

V říjnu 2020 zveřejnila Komise pracovní dokument útvarů Komise, v němž shrnula výsledky tohoto hodnocení. Hodnocení dospělo k závěru, že systém a pravidla státní podpory a systém její kontroly celkově splňují svůj účel. Jednotlivá pravidla, jako jsou pokyny k regionální podpoře, si však vyžádala určité úpravy, a to i s ohledem na nedávnou Zelenou dohodu pro Evropu a průmyslovou a digitální strategii EU.

Vzhledem k tomu, že pravidla státní podpory jsou zásadní součástí ekologické transformace, Komise v souladu se sdělením o Zelené dohodě pro Evropu a výsledky kontroly účelnosti oznámila, že očekává přezkum příslušných pokynů ke státní podpoře do konce roku 2021. Tento přezkum bude zahrnovat pokyny k regionální podpoře, sdělení o pravidlech státní podpory pro významné projekty společného evropského zájmu, rámec pro výzkum, vývoj a inovace, pokyny pro rizikovém financování, pokyny v oblasti životního prostředí a energetiky a příslušná ustanovení obecného nařízení č. 651/2014 o blokových výjimkách. Ostatní pravidla státní podpory, která byla součástí kontroly účelnosti, budou přezkoumána ve střednědobém horizontu.

Klíčové a sporné body

Pokyny k regionální podpoře jsou 1. souborem pravidel státní podpory, které jsou revidovány po vyhlášení Zelené dohody pro Evropu a evropské průmyslové a digitální strategie.

Revidované pokyny k regionální podpoře obsahují řadu cílených úprav, jejichž účelem je zjednodušit pravidla a zohlednit zkušenosti získané při uplatňování předchozích pravidel, jakož i nové politické priority související se Zelenou dohodou pro Evropu a evropskou průmyslovou a digitální strategií. Hlavními prvky revidovaných pokynů jsou:

  • zvýšení celkového pokrytí regionální podpory na 48 % obyvatel EU (dříve 47 %) a aktualizace seznamu podporovaných oblastí podle písmene a) a předem stanovených oblastí podle písmene c) na základě nejnovějších dostupných statistik Eurostatu v oblasti HDP (2016–2018) a nezaměstnanosti (2017–2019). Kritéria pro přidělování pro podporované oblasti, která se v předchozím období osvědčila, zůstala nezměněna. Členské státy budou mít současně větší flexibilitu při přidělování tzv. předem nestanoveným oblastem podle písmene c) na mapách: kromě již zavedených kritérií zavedla Komise zjednodušení, které členským státům umožní snadno kvalifikovat oblasti zapojené do spravedlivé transformace, které čelí zvláštním problémům spojeným s transformací, jako předem nestanovené oblasti podle písmene c);

  • zvýšení maximálních intenzit podpory na podporu cílů Zelené dohody pro Evropu a digitální strategie tím, že se umožní další pobídky pro investice ve znevýhodněných oblastech EU. Kromě toho pokyny obsahují několik bonusů intenzity podpory: (1) pro nejvzdálenější regiony, (2) pro pohraniční oblasti, (3) pro oblasti zapojené do spravedlivé transformace v nejvíce znevýhodněných oblastech a (4) pro oblasti s úbytkem obyvatelstva. Rovněž bude zachována vyšší maximální intenzita podpory u MSP.

  • platnost map regionální podpory na období 2022–2027, přičemž přezkum v 1/2 období je plánován na rok 2023. Mapy vycházejí z aktualizovaných statistických údajů, odrážejí nedávný hospodářský vývoj a umožňují regionům zotavit se z krize.

  • obecné zjednodušení struktury pokynů, vyjasnění některých definic a terminologie a některé cílené změny v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu a průmyslovou a digitální strategií EU. Například byla aktualizována odvětvová oblast působnost pokynů, jakož i kritéria používaná pro vyvážení pozitivního dopadu podpory a jejího negativního vlivu na hospodářskou soutěž a obchod. Toto posouzení může nyní zohlednit i další pozitivní a negativní účinky, jako je významný příspěvek k ekologické a digitální transformaci nebo některé související negativní externality.

Pokyny k regionální podpoře zároveň zachovávají záruky, které brání členským státům v tom, aby využívaly veřejné prostředky k přesouvání pracovních míst z 1 členského státu EU do jiného, což je zásadní pro spravedlivou hospodářskou soutěž na jednotném trhu.

Předpokládaný další vývoj

Revidované pokyny k regionální podpoře vstoupí v platnost 1. 1. 2022, což členským státům poskytne dostatek času na přípravu jejich map regionální podpory. Členské státy nyní mohou Komisi oznámit své budoucí mapy regionální podpory, které budou předmětem individuálních rozhodnutí.

Odkazy

Nově vypsané výběrové řízení v agentuře Frontex

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (zkráceně Frontex) hledá vhodné kandidáty na post „vedoucího pracovníka v logistické jednotce“ („Heads of Sector in Logistics Unit“). Informace o náplni práce, požadavcích na…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Evropu již dlouhé týdny sužuje extrémní sucho spojené s vysokými teplotami. Jedním z nejviditelnějších dopadů nízkých srážek je snížení průtoků hlavních evropských řek. Problémy zaznamenávají řeky ve Francii, Rýn, Dunaj či italský Pád. Více najdete zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/08/18/vysychajici-evropske-reky-vice-nez-polovina-uzemi-eu-se-potyka-s-extremnim-suchem/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.