Doprava v září 2020

10.10.2020
Euroskop

EU chce modernizovat uspořádání evropského vzdušného prostoru, Rada se dohodla na postoji k dočasným odchylkám na podporu odvětví železniční dopravy

 • Komise navrhla modernizaci regulačního rámce pro jednotné evropské nebe

 • EU chce podpořit železniční dopravu v době koronavirové krize

EU chce modernizovat uspořádání evropského vzdušného prostoru

 • Systém uspořádání letového provozu znamená přímější trasy a nižší spotřebu energie, což mé vést ke snížení emisí a k nižším nákladům pro letecké společnosti.

 • Návrh na revizi jednotného evropského nebe má snížit emise z letecké dopravy až o 10 % v důsledku lepšího řízení letových tras.

 • V důsledku koronavirové pandemie došlo k prudkému poklesu letového provozu.

 • EU chce snížit emise z letecké dopravy až o 10 %.

Amended proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the implementation of the Single European Sky (recast) (COM(2020)579)

 • Komise 22. 9. 202 navrhla modernizaci regulačního rámce pro jednotné evropské nebe, a to nedlouho po přijetí Zelené dohody pro Evropu. Cílem je modernizovat uspořádání evropského vzdušného prostoru a vytvořit udržitelnější a účinnější letové trasy. To by mělo pomoci snížit emise z letecké dopravy až o 10 %.

Pozadí

Iniciativa jednotné evropské nebe byla zahájena v roce 2004 s cílem snížit roztříštěnost vzdušného prostoru nad Evropou a zlepšit efektivitu uspořádání letového provozu, pokud jde o bezpečnost, kapacitu, nákladovou efektivnost a životní prostředí. V roce 2013 předložila Komise návrh na revizi jednotného evropského nebe, ale jednání se v Radě od roku 2015 zastavila (více v příspěvku “Jednotné evropské nebe odsouhlasila Rada”, Doprava v prosinci 2014). V roce 2019 byla zřízena skupina odborníků složená z 15 expertů v této oblasti, jejímž úkolem bylo posoudit současnou situaci a budoucí potřeby uspořádání letového provozu v EU, což vedlo k několika doporučením. Komise poté znění svého textu z roku 2013 změnila, zavedla nová opatření a vypracovala samostatný návrh na změnu základního nařízení o agentuře EASA. K novým návrhům je připojen předložený pracovní dokument útvarů Komise.

Klíčové a sporné body

Návrh přichází v situaci, kdy je kvůli prudkému poklesu letového provozu v důsledku koronavirové pandemie zapotřebí zvýšit odolnost uspořádání letového provozu tím, že se usnadní přizpůsobení dopravních kapacit poptávce.

Nepřizpůsobení kapacit řízení letového provozu by vedlo k dalším nákladům, zpožděním a emisím CO2. Jen zpoždění v roce 2019 stála EU 6 mld. € a vytvořila 11,6 mil. tun CO2 navíc. Dosud stále vznikají zbytečné emise CO2 kvůli tomu, že piloti musí létat v přetíženém vzdušném prostoru, místo aby sledovali přímou dráhu letu, nebo že letecké společnosti volí delší trasy, aby se vyhnuly oblastem s vyššími poplatky.

Zelená dohoda pro Evropu, ale také nový technologický vývoj, jako je rozšířenější využívání bezpilotních letadel, staví digitalizaci a dekarbonizaci do samého centra letecké politiky EU. Omezení emisí však zůstává pro letectví i nadále velkou výzvou. Jednotné evropské nebe proto otevírá cestu k optimálnímu využívání evropského vzdušného prostoru, který bude plně napojen na moderní technologie. Zajišťuje společné uspořádání sítě, které uživatelům vzdušného prostoru umožní létat po ekologicky optimálních trasách, a umožní využívání digitálních služeb, které nebudou nutně vyžadovat přítomnost místní infrastruktury.

V zájmu zajištění bezpečných a nákladově efektivních služeb uspořádání letového provozu navrhuje Komise např. tato opatření:

 • posílení evropské sítě a jejího řízení, aby se bylo možné vyhnout přetížení a neoptimálním leteckým trasám;
 • podpora evropského trhu pro datové služby, které jsou zapotřebí k lepšímu uspořádání letového provozu;
 • zjednodušení hospodářské regulace letových provozních služeb poskytovaných jménem členských států, aby se zvýšila udržitelnost a odolnost;
 • podpora lepší koordinace při určování, vývoji a zavádění inovativních řešení.

Předpokládaný další vývoj

Návrh má být předložen Radě a EP k projednání. Po přijetí mají být ve spolupráci s odborníky připraveny prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci, které se zaměří na podrobnější a technické otázky.

Odkazy

Krátce…

Rada se dohodla na postoji k dočasným odchylkám na podporu odvětví železniční dopravy

 • Železniční odvětví bylo v důsledku COVID-19 vážně zasaženo dočasným nedostatkem poptávky po dopravních službách.

 • EU připravuje další dočasná pravidla, jimiž se mají zmírnit dopady koronavirové pandemie na železniční odvětví.

Coreper se 9. 9. 2020 dohodl na mandátu týkajícím se návrhu, jehož cílem je umožnit členským státům napomoci tomuto odvětví tím, že se železničním společnostem poskytne úleva od určitých poplatků za infrastrukturu a zároveň se pro poskytovatele infrastruktury zajistí včasná kompenzace. Dočasná pravidla pro úlevy od poplatků za železniční infrastrukturu budou platit od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020 a lze je v případě potřeby prodloužit. Obnášejí zmírnění povinností, pokud jde o poplatky za přístup k infrastruktuře, rezervační poplatky a přirážky. Rada ve svém znění upřesnila, že členské státy mohou nediskriminačním způsobem uplatňovat ve vhodných případech odchylku týkající se poplatků za přístup k infrastruktuře podle segmentů trhu, jako je osobní nebo nákladní doprava. Každý členský stát se sám rozhodne, zda některou z těchto odchylek uplatní, či nikoli. Rada doplnila do znění ustanovení o tom, že členské státy mají povinnost informovat Komisi o veškerých opatřeních, která přijmou, a Komise musí tyto informace zveřejnit. V případě potřeby mohou být uvedené odchylky prodlouženy prostřednictvím aktů Komise v přenesené pravomoci. V souladu s mandátem Rady může být referenční období prodlouženo vždy až o 6 měsíců a celkem maximálně o 18 měsíců po vstupu nařízení v platnost.

V Brně začalo modelové zasedání institucí EU

Celkem padesát středoškolských studentů z Česka a Slovenska se sjelo do Brna, kde je čeká čtyřdenní program skládající se nejenom ze samotné simulace legislativního procesu EU, ale také diskusí s odborníky na…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🏛️ V Brně začalo modelové zasedání institucí EU ➡️ Celkem 50 středoškolských studentů z ČR a Slovenska čeká čtyřdenní program skládající se ze simulace legislativního procesu EU a diskusí s odborníky na různá témata spojena s evropskými záležitostmi 🇪🇺

https://euroskop.cz/2023/01/26/v-brne-zacalo-modelove-zasedani-instituci-eu/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.