Vnější obchodní vztahy v únoru 2020

06.03.2020
Euroskop

Komise hodnotila všeobecný systém preferencí, EP schválil dohodu s Vietnamem, Komise se rozhodla částečně odejmout Kambodži preferenční přístup na trh EU, Komisař Hogan informoval o novém balíku v oblasti transparentnosti

 • Byla zveřejněna nová zpráva o systému všeobecného systému preferencí

 • EU by měla mít novou dohodu s Vietnamem

 • Kambodža by měla mít omezený preferenční přístup na trh EU

 • EU chce posilovat svoji globální pozici

Krátce…

Komise hodnotila všeobecný systém preferencí

 • Vývoz do EU z rozvojových zemí, které využívají zvláštní celní preference v rámci unijního všeobecného systému preferencí (GSP), dosáhl v roce 2018 rekordních 69 mld. €.

 • Prostřednictvím všeobecného systému preferencí EU jsou podporovány rozvojové země v udržitelném růstu a pokroku včetně opatření v oblasti klimatu.

 • Jedná se o třetí dvouletou zprávu v řadě.

Komise 10. 2. 2020 zveřejnila zprávu o systému všeobecného systému preferencí (GSP). Dle dokumentu se vývoz do EU ze 71 zemí zvýhodněných v rámci systému GSP zvýšil na téměř 184 mld. €. Téměř 69 mld. € z této částky připadalo na vývoz na základě zvláštních preferencí v rámci GSP. GSP ruší v případě vývozu z rozvojových zemí do EU dovozní cla. Poskytuje zemím další vývozní příležitosti, a tím jim pomáhá bojovat s chudobou a vytvářet pracovní místa při dodržování zásad udržitelného rozvoje. GPS se skládá ze 3 režimů: (1) obecný režim pro země s nízkými a nižšími středními příjmy, který umožňuje částečné nebo úplné odstranění cel u ⅔ celních položek (15 zvýhodněných zemí); (2) zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných (GSP+), který snižuje tytéž sazby na 0 % u zranitelných zemí s nízkými a nižšími středními příjmy, jež provádějí 27 mezinárodních úmluv týkajících se lidských či pracovních práv, ochrany životního prostředí a řádné správy věcí veřejných (8 zvýhodněných zemí); a (3) zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země nazvaný EBA (Everything But Arms, vše kromě zbraní), který jim poskytuje bezcelní a bezkvótový přístup pro všechny výrobky kromě zbraní a střeliva (48 zvýhodněných zemí). Ze zveřejněné zprávy např. vyplývá, že díky systému GSP zasahují země, jako je Šrí Lanka, Mongolsko a Bolívie, efektivněji proti dětské práci. Řada ze 71 zemí zvýhodněných v rámci systému GSP řeší stále podstatné problémy, např. omezování občanské společnosti a svobody sdělovacích prostředků, přístup ke spravedlnosti, práva menšin, trest smrti a svobodu sdružování. Vzhledem k nedostatečnému pokroku v některých zemích, a to i v těch nejvíce zvýhodňovaných, sleduje EU intenzivněji situaci zejména v oblasti lidských a pracovních práv. Zpráva se zabývá tím, do jaké míry země systém GSP využívají. Věnuje se rovněž řadě obecných otázek, jako je svoboda a manévrovací prostor občanské společnosti, pokrok v boji proti dětské práci a problémy v oblasti životního prostředí a řádné správy věcí veřejných. Zpráva uvádí příklady spolupráce EU se všemi zúčastněnými stranami, jako jsou občanská společnost, mezinárodní organizace (zejména monitorující orgány OSN a Mezinárodní organizace práce) a úřady zvýhodněných zemí. Cílem je zefektivnit systém GSP, aby se mohl rozvíjet obchod ruku v ruce s prosazováním hodnot. Důležitým partnerem při naplňování zásad udržitelného rozvoje je průmysl EU, který v zemích GSP investuje, vyrábí, získává suroviny a zajišťuje, aby byly dodržovány mezinárodní normy v oblasti práce a životního prostředí.

EP schválil dohodu s Vietnamem

 • Postupně by mělo dojít k odstranění téměř všech cel mezi EU a Vietnamem.

 • Dohody zahrnují závazná ustanovení týkající se klimatu, pracovních podmínek a lidských práv.

 • Dohody představují další krok v liberalizaci meziregionálního obchodu s jihovýchodní Asií.

 • Tyto dohody mají zvýšit prosperitu, vytvořit nová a lépe placená pracovní místa, snížit výdaje velkých i malých společností a přinést jim lepší přístup na vzájemné trhy.

 • EU je jedním z největších zahraničních investorů ve Vietnamu – v roce 2017 činil celkový objem přímých zahraničních investic 6,1 mld. €.

EP 12. 2. 2020 schválil dohodu o volném obchodu mezi EU a Vietnamem. Podle poslanců jde o nejambicióznější obchodní dohodu EU s rozvojovou zemí. Poslanci vyslovili souhlas s dohodou o volném obchodu mezi EU a Vietnamskou socialistickou republikou poměrem hlasů 401:192:40. EP zároveň v souvisejícím nelegislativním usnesení schváleném poměrem hlasů 416:187:44 zdůraznil, že jde o „nejmodernější, nejkomplexnější a nejambicióznější dohodu“, jaká byla dosud uzavřena mezi EU na jedné straně a rozvojovou zemí na straně druhé. Zákonodárci si od dohody slibují zpřísnění norem a pravidel v jihovýchodní Asii, které by se tak přiblížily k standardům v EU. Dohodu zároveň považují za další krok na cestě k volnému obchodu s celým regionem. Rada v červnu 2019 schválila obchodní dohodu a dohodu investicích mezi EU a Vietnamem (více v příspěvku „Rada schválila obchodní dohodu a dohodu o investicích s Vietnamem“, Vnější obchodní vztahy v červnu 2019). Usnesení zdůrazňuje, že dohoda je signálem ve prospěch volného, ​​spravedlivého a vzájemného obchodu v časech sílících protekcionistických tendencí a zpochybňování pravidel. Dohoda o volném obchodu by měla v průběhu 10 let odstranit téměř všechna cla mezi Vietnamem a EU včetně cel na hlavní exportní zboží EU: stroje, automobily a chemické produkty. Vztahuje se také na služby, např. v oblasti bankovnictví, námořní dopravy či pošty, kde budou mít podniky z EU lepší přístup na vietnamský trh. Evropské firmy se budou moci ucházet i o veřejné zakázky vyhlašované vietnamskou vládou či některými městy včetně Hanoje. Dohoda zavazuje obě strany k: ratifikaci 8 základních úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP) a dodržování, prosazování a účinnému provádění zásad MOP týkajících se základních práv při práci; provádění Pařížské dohody a dalších mezinárodních dohod o životním prostředí a jednání ve prospěch udržitelné ochrany volně žijících a planě rostoucích druhů, biologické rozmanitostí, lesnictví a rybolovu a zapojení nezávislé občanské společnosti do monitorování realizace těchto závazků oběma stranami. Vietnam již pokročil při plnění některých závazků: v červnu 2019 ratifikoval Úmluvu MOP č. 98 o kolektivním vyjednávání; v listopadu 2019 přijal revidovaný zákoník práce; potvrdil harmonogram pro ratifikaci zbývajících dvou základních úmluv MOP o svobodě sdružování a o nucené práci. Dohoda také poskytuje ochranu 169 tradičním evropským výrobkům ve Vietnamu. Dohoda má také podporovat ochranu životního prostředí a pokrok, kterého Vietnam dosáhl v sociálních otázkách včetně pracovních práv zaměstnanců. Pro Vietnam představuje závazek ve vztahu k uplatňování Pařížské dohody o klimatu. Vietnam se na základě tlaku EP zavázal ratifikovat 2 úmluvy Mezinárodní organizace práce: do roku 2020 by se země měla přihlásit k úmluvě o odstranění nucené práce a do roku 2023 k úmluvě o svobodě sdružování související s odbory. Platnost obchodní dohody bude možné v případě porušování lidských práv pozastavit. EP také poměrem hlasů 407:188:53 podpořil uzavření dohody o ochraně investic. Ta počítá s vytvořením systému řešení sporů mezi podniky a státem, který bude založen na nezávislých soudcích. Poslanci následně poměrem hlasů 406:184:58 přijali k investiční dohodě samostatné nelegislativní usnesení. Po souhlasu EP uzavře dohodu o volném obchodu formálně Rada. Aby mohla vstoupit v platnost, musí se EU a Vietnam vzájemně informovat o ukončení ratifikačního procesu. Dohoda o ochraně investic si kromě souhlasu EP vyžaduje i ratifikaci národními parlamenty jednotlivých členskými států EU. Vietnam je po Singapuru v rámci Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) 2. největším obchodním partnerem EU. Objem obchodní výměny představuje ročně u zboží 47,6 mld. €, v oblasti služeb je to 3,6 mld. €. Vývoz EU do Vietnamu roste každoročně o 5-7 %. Deficit obchodní bilance EU s Vietnamem dosahoval v roce 2018 přibližně 27 mld. €. EU dováží z Vietnamu zejména telekomunikační zařízení a oděvní a potravinářské výrobky. Mezi hlavní vývozní artikly EU směřující do Vietnamu patří stroje a dopravní zařízení, chemické látky a zemědělské produkty.

Komise se rozhodla částečně odejmout Kambodži preferenční přístup na trh EU

 • EU je odhodlána podporovat hospodářský a sociální rozvoj Kambodže prostřednictvím obchodních preferencí.

 • EU vzhledem k délce, rozsahu a dopadu kambodžského porušování práv na politickou účast a na svobodu projevu a sdružování odejmula obchodní preference.
 • Cílem EU je, aby kambodžské orgány skoncovaly s porušováním lidských práv.

Komise se 12. 2. 2020 rozhodla odejmout část celních preferencí udělených Kambodži v rámci obchodního režimu EU „Vše kromě zbraní“ (EBA), a to v důsledku závažného a systematického porušování zásad v oblasti lidských práv zakotvených v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech. Odnětí celních preferencí a jejich nahrazení standardními unijními cly (v rámci doložky nejvyšších výhod) bude mít dopad na vybrané oděvní a obuvnické výrobky a veškeré cestovní potřeby a cukr. Celkově jde přibližně o 1/5 (neboli o 1 mld. €) ročního vývozu z Kambodže do EU. Pokud EP a Rada nevysloví námitku, začne toto opatření platit v srpnu 2020. Rozhodnutí Komise reaguje na porušování lidských práv, které vedlo k zahájení příslušného postupu. Zároveň však zachovává rozvojový cíl obchodního režimu EU. Uznává, že je třeba nadále podporovat hospodářský rozvoj Kambodže a diverzifikaci kambodžského vývozu. Všechna nově vznikající průmyslová odvětví v Kambodži budou i nadále využívat bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU. Totéž platí i pro oděvní výrobky s vysokou přidanou hodnotou a některé druhy obuvi. Rozhodnutí Komise navazuje na důkladnou spolupráci s kambodžskou vládou a zúčastněnými stranami. Zejména během posledních 12 měsíců provedla Komise a EEAS v Kambodži zjišťovací mise a uspořádala několik schůzek s kambodžskými orgány na technické i politické úrovni. V oblasti občanských a politických práv nedošlo od zahájení postupu pro odnětí preferencí v rámci režimu „Vše kromě zbraní“ v únoru 2019 k žádnému významnému pokroku. Komise nicméně uznává kroky, které kambodžské orgány přijaly zejména v oblasti pracovních a pozemkových práv. Vážné obavy však přetrvávají – jde zejména o nevyřešená občanskoprávní a trestní řízení vedená proti odborářům. EU opakuje, že je třeba, aby kambodžská vláda znovu otevřela politický prostor v zemi, vytvořila nezbytné podmínky pro obnovení důvěryhodné opozice a zahájila demokratický proces národního usmíření prostřednictvím skutečného a inkluzivního dialogu. To zahrnuje obnovení politických práv členů opozice a zrušení či revizi právních předpisů, jako je zákon o politických stranách a zákon o sdruženích a nevládních organizacích. Komise a EEAS mají nadále spolupracovat s kambodžskými orgány a pozorně sledovat situaci v oblasti lidských a pracovních práv v zemi. Pokud Kambodža vykáže významný pokrok, a to zejména v oblasti občanských a politických práv, může Komise své rozhodnutí přezkoumat a celní preference v rámci režimu EBA obnovit. EU je největším obchodním partnerem Kambodže. V roce 2018 do EU směřovalo 45 % kambodžského vývozu. Vývoz z Kambodže do EU dosáhl v roce 2018 výše 5,4 mld. €, což je více než dvojnásobek částky 2,5 mld. € zaznamenané v roce 2013. 95,7 % tohoto vývozu se dostalo na trh EU na základě celních preferencí v rámci režimu EBA (tj. celkem 5,2 mld. € z celkových 5,4 mld. €). EBA je jedním z preferenčních obchodních režimů všeobecného systému preferencí EU (GSP). Zajišťuje státům, které OSN klasifikuje jako nejméně rozvinuté země, bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU pro všechny produkty s výjimkou zbraní a střeliva. Přístup k těmto preferencím je podmíněn dodržováním lidských a pracovních práv.

Komisař Hogan informoval o novém balíku v oblasti transparentnosti

 • V oblasti obchodní politiky je EU, dle Komise, nejtransparentnějším veřejným subjektem na světě.

 • Nový soubor závazků má posílit globální vedoucí pozici EU.

Komisař pro obchod Phil Hogan 18. 2. 2020 oznámil svůj záměr dále posílit závazky Komise v oblasti transparentnosti. Například by se měly systematicky podávat zprávy o činnosti všech výborů zřízených v rámci obchodních dohod EU. Nový balík opatření v oblasti transparentnosti zahrnuje zveřejňování rozhodnutí Komise, kterým se členské státy opravňují k vedení dvoustranných jednání o investicích; zápisů z jednání Výboru pro nástroje na ochranu obchodu bez obchodně citlivých údajů a doporučení Komise pro směrnice pro jednání, a to nejen v případě preferenčních obchodních dohod, jak je tomu již nyní, ale i u dohod nepreferenčních. Komisař Hogan rovněž potvrdil, že iniciativa Komise zveřejnit dokumenty vydané podle nařízení o přístupu k dokumentům se má rovněž vztahovat na dokumenty související s obchodem. Závazky nynějšího balíku v oblasti transparentnosti nabyly účinku, a na příslušné dokumenty se tedy již vztahují. Oznámená opatření vycházejí z proaktivního přístupu k obchodní politice, který Komise již uplatňuje. Komise zveřejňuje informace ve všech fázích obchodních jednání. Jedná se mimo jiné o návrhy Komise Radě týkající se směrnic pro jednání o preferenčních obchodních dohodách, zprávy o kolech jednání, prvotní návrhy EU k jednání, posouzení dopadů na udržitelnost a vyjednaný text, jakmile existuje v dohodnutém konsolidovaném znění. Komise rovněž aktivně oslovuje zúčastněné strany, aby od nich obdržela konkrétní vstupní údaje potřebné k dosažení fakticky podložené obchodní politiky EU ve všech fázích. Před zahájením politické iniciativy provádí otevřenou veřejnou konzultaci. V průběhu vyjednávání vede veřejné konzultace a dialogy s občanskou společností a zajišťuje informační činnost. Ve fázi provádění obchodních dohod pak spolupracuje se zúčastněnými stranami prostřednictvím poradních orgánů občanské společnosti.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.