Daně v listopadu 2019

10.12.2019
Euroskop

Změny ve spotřební dani podpořila Rada, Úprava pravidel v oblasti DPH schválena Radou, Nová pravidla pro prodej zboží na dálku podpořil EP

  • Nová úprava spotřebních daní byla schválena Radou

  • Reformy stávajících pravidel v oblasti DPH týkající se poskytovatelů platebních služeb a správní spolupráce

  • EP schválil nová ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a doplňující směrnici o DPH v oblasti elektronického obchodování

Krátce…

Změny ve spotřební dani podpořila Rada

  • Modernizací stávajícího rámce se má omezit byrokracie a snížit náklady pro malé výrobce a zároveň tím i podpořit spravedlivá hospodářská soutěž na jednotném trhu.

  • Cílem návrhů je harmonizovat unijní postupy v oblasti spotřebních daní a cel.

Rada 8. 11. 2019 dosáhla předběžné dohody ohledně opatření ke zlepšení podnikatelského prostředí, pokud jde o obchod se zbožím podléhajícím spotřební dani, a to další úpravou podmínek spravedlivé hospodářské soutěže a snížením administrativní zátěže podniků. Rada dospěla k dohodě ohledně těchto návrhů: (1) směrnice o obecné úpravě spotřebních daní a (2) nařízení o správní spolupráci, pokud jde o obsah elektronických registrů. Cílem uvedených návrhů je harmonizovat unijní postupy v oblasti spotřebních daní a cel, a tím zlepšit volný pohyb zboží podléhajícího spotřební dani, které bylo propuštěno ke spotřebě na jednotném trhu, a zároveň zajistit, aby členské státy vybraly správnou výši daně. Jeho cílem je také snížit administrativní a právní zátěž malých podniků. Návrhy obsahují řadu opatření na zefektivnění a zjednodušení procesů zahrnujících interakci vývozních a dovozních postupů týkajících se zboží podléhajícího spotřební dani a jeho přepravy uvnitř EU. Směrnice o obecné úpravě spotřebních daní stanoví mimo jiné směrné úrovně pro množství zboží podléhajícího spotřební dani, které mohou soukromé osoby bez zdanění nabýt pro svou vlastní potřebu a přepravovat z jednoho členského státu do druhého. Komise v květnu 2018 přijala návrh směrnice Rady, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní. Tento návrh byl doplněn o návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru. Spotřební daně jsou nepřímé daně z prodeje nebo spotřeby určitých typů produktů, které podléhají těmto daním. Příjmy z těchto daní plynou v plné výši zemi, v níž byly odvedeny. Země EU mají již od roku 1992 společná pravidla, která zajišťují, aby byly všude v EU spotřební daně uplatňovány stejným způsobem a na stejné produkty. Cílem uvedených návrhů je harmonizovat unijní postupy v oblasti spotřebních daní a cel, zvýšit transparentnost přepravy zboží podléhajícího spotřební dani a snížit administrativní a právní zátěž malých podniků. Rada nová pravidla formálně přijme po finalizaci znění návrhů právníky-lingvisty. Rada navíc dosáhla obecného přístupu k osvobození od DPH a spotřební daně. Ministři rovněž jednali o reformě struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů. Přestože se v průběhu jednání podařilo dosáhnout významného pokroku, ministři se na uvedeném znění neshodli. Rada bude pokračovat v práci na technické úrovni, aby v prosinci 2019 dosáhla kompromisu, jenž bude přijatelný pro všechny členské státy.

Úprava pravidel v oblasti DPH schválena Radou

  • Nová pravidla mají členským státům umožnit harmonizovaným způsobem shromažďovat záznamy, které elektronicky zpřístupňují poskytovatelé platebních služeb.

  • Reforma přináší zjednodušení stávajícího systému DPH pro malé podniky a osvobození od DPH v rámci celé EU, čímž chce vytvářet rovné podmínky.

Rada 8. 11. 2019 dosáhla dohody o 2 reformách stávajících pravidel v oblasti DPH. První reforma se týká odhalování daňových podvodů v přeshraničních transakcích uskutečňovaných v rámci elektronického obchodu. Nová pravidla mají členským státům umožnit harmonizovaným způsobem shromažďovat záznamy, které elektronicky zpřístupňují poskytovatelé platebních služeb např. banky. Kromě toho bude zřízen nový centrální elektronický systém pro uchovávání platebních informací a pro další zpracování těchto informací vnitrostátními úředníky zabývajícími se bojem proti podvodům. Druhá reforma se týká pravidel DPH uplatňovaných na malé podniky. Nová pravidla mají snížit malým podnikům administrativní zátěž a náklady na dodržování předpisů. V rámci předběžné dohody o nových pravidlech pro výměnu platebních údajů týkajících se DPH mají nová pravidla členským státům umožnit harmonizovaným způsobem shromažďovat záznamy, které elektronicky zpřístupňují poskytovatelé platebních služeb, například banky. Poskytovatelé platebních služeb představují v řetězci nákupů na internetu klíčový článek. Díky informacím, které mají k dispozici, plní úlohu z hlediska pomoci vnitrostátním daňovým orgánům při zjišťování a potírání podvodů v oblasti DPH. Harmonizací způsobu shromažďování těchto informací a přístupu k nim mohou získat členské státy nástroj ke kontrole správného uplatňování pravidel upravujících DPH, zejména v oblasti přeshraničního elektronického obchodu. Tento soubor nových pravidel sestává konkrétně ze 2 legislativních aktů: (1) novely směrnice o DPH, kterou se zavádějí požadavky na poskytovatele platebních služeb, aby vedli záznamy o přeshraničních platbách souvisejících s elektronickým obchodem. Tyto údaje budou následně za přísných podmínek, včetně podmínek týkajících se ochrany údajů, zpřístupněny vnitrostátním daňovým orgánům; (2) novely nařízení o správní spolupráci v oblasti DPH. Tato novela stanoví podrobnosti o tom, jakým způsobem budou vnitrostátní daňové orgány v této oblasti spolupracovat na odhalování podvodů v oblasti DPH a kontrole dodržování povinností týkajících se DPH. Tato pravidla doplňují regulační rámec pro DPH pro účely elektronického obchodu, který vstoupí v platnost v lednu 2021 a který zavádí nové povinnosti v oblasti DPH pro internetová tržiště a zjednodušuje pravidla pro dodržování předpisů v oblasti DPH pro on-line podniky. Rada by měla tato pravidla formálně přijmout bez další diskuse, jakmile znění projde právně jazykovou revizí. Podniky mají v oblasti DPH administrativní povinnosti a zastávají roli výběrčích této daně. Tím vznikají náklady na dodržování předpisů, které jsou pro malé podniky proporcionálně vyšší než pro podniky větší. Stávající systém DPH, který stanoví uvedené osvobození malých podniků od DPH, je dostupný pouze pro tuzemské subjekty. Díky dohodnuté reformě má být možné podobné osvobození od DPH uplatňovat i na malé podniky usazené v jiných členských státech. Jedním z rozhodujících faktorů pro přiznání takového osvobození bude výše obratu dosaženého v členském státě a v rámci celé Unie. Aktualizovaná pravidla mají zlepšit koncepci osvobození, a tím přispět ke snížení nákladů na dodržování předpisů v oblasti DPH. Návrh předpokládá, že malé podniky budou způsobilé pro uplatňování zjednodušených pravidel týkajících se dodržování požadavků v oblasti DPH v případě, že jejich roční obrat nepřekročí prahovou hodnotu stanovenou dotčeným členským státem, která nemůže být vyšší než 85 tis. €. Za určitých podmínek mají moci zjednodušený režim uplatňovat i malé podniky z jiných členských států, které tuto prahovou hodnotu nepřekročí, a to v případě, že jejich celkový roční obrat v celé EU nepřesáhne 100 tis. €.

Nová pravidla pro prodej zboží na dálku

  • Internet změnil nakupování a v důsledku těchto změn stávající pravidla obsažená ve směrnici o DPH z roku 2006 nestačí.

  • Cílem návrhu je stanovit dodatečná pravidla na podporu změn směrnice o DPH.

EP 14. 11. 2019 schválil návrh směrnice týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zboží, který Rada přijala konzultací 21. 11. 2019. Návrh směrnice doplňuje obecná ustanovení směrnice o DPH v oblasti elektronického obchodování, která byla schválena v roce 2017 a má vstoupit v platnost v roce 2021. Cílem tohoto návrhu je stanovit dodatečná pravidla, která jsou zapotřebí na podporu změn směrnice o DPH, pokud této podpory nelze dosáhnout prostřednictvím prováděcích opatření stanovených v prováděcím nařízení Rady č. 282/2011. Jedná se zejména o ustanovení, která se týkají elektronických rozhraní usnadňujících dodání zboží osobám nepovinným k dani v EU osobami povinnými k dani, které nejsou usazeny v EU, a zvláštního režimu pro přiznání a odvod DPH při dovozu, pokud se při prodeji na dálku u zboží dovezeného ze třetích území nebo třetích zemí nepoužívá jedno správní místo. Hlavním cílem návrhu je rozšířit oblast působnosti ustanovení, pokud jde o osoby povinné k dani, které provozují elektronická rozhraní, jako jsou elektronická tržiště, platformy a portály, usnadňující dodání zboží v EU osobami povinnými k dani, které nejsou usazeny v EU. Navrhované změny mají zjednodušit administrativní zátěž uloženou těmto osobám povinným k dani tím, že umožní vykazovat v rámci jednoho správního místa více plnění. Tato ustanovení nemají mít žádný dopad na mikropodniky nebo malé a střední podniky usazené v EU. Nová pravidla by měla pomoci členským státům každoročně získat zpět daňové příjmy kolem 5 mld. € v odvětví elektronického obchodu – do roku 2020 se očekává nárůst na 7 mld. €.

Temešvár: Evropské hlavní město kultury 2023

Titul Evropské hlavní město kultury je každoročně udělován jednomu či více evropským městům, která díky tomu mají unikátní příležitost přiblížit Evropě i světu svoje kulturní dědictví, historii i současnost. V letošním…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🏛️🇪🇺 Titul Evropské hlavní město kultury letos získala tři města: Veszprém v Maďarsku, Temešvár v Rumunsku a Elefsina v Řecku. Všechna tři vám postupně představíme ⤵️

https://euroskop.cz/2023/02/04/temesvar-evropske-hlavni-mesto-kultury-2023/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.