Doprava v březnu 2018

10.04.2018
Euroskop

Dohoda s EP týkající se nových pravidel pro sledování a vykazování emisí u těžkých vozidel

  • EU usiluje o vytvoření unijního povinného systému sledování a vykazování emisí CO2 u těžkých vozidel

Dohoda s EP týkající se nových pravidel pro sledování a vykazování emisí u těžkých vozidel

  • Střednědobým až dlouhodobým cílem EU je dosáhnout oběhového nízkouhlíkového hospodářství.

  • Schválený návrh nařízení je součástí obecného úsilí EU o snižování emisí CO2.

  • Nový systém sledování a vykazování emisí má být základem pro stanovování a prosazování norem upravujících emise CO2 a spotřebu paliva.

  • Poprvé v historii se mají standardizovaným způsobem měřit a sledovat emise z těžkých vozidel registrovaných v EU.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel (KOM(2017)279)

  • Bulharské předsednictví 26. 3. 2018 dosáhlo neformální dohody s EP týkající se nařízení o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva z nových těžkých vozidel. Tento návrh nařízení je součástí obecného úsilí EU o snižování emisí oxidu uhličitého a je dalším krokem k přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství.

Pozadí

Prvořadými politickými cíli této Komise je vytvořit pracovní místa, růst a investice a v této souvislosti zajistit přechod na čistou energii pro všechny Evropany. To je podpořeno investičním plánem, jehož úkolem je reindustrializace Evropy na základě nových obchodních modelů a technologií. Střednědobým až dlouhodobým cílem je dosáhnout oběhového nízkouhlíkového hospodářství. V kontextu dopravy, zejména nákladními automobily, autobusy a autokary, tj. těžkými vozidly, je vizí Komise zajistit, aby evropští občané a podniky měli přístup ke spravedlivé, udržitelné a konkurenceschopné mobilitě.

Emise CO2 a spotřeba paliva u nových těžkých vozidel uvedených na trh EU nebyly doposud ani certifikovány, ani sledovány či vykazovány. Podle Evropské agentury pro životní prostředí překračovaly v roce 2015 emise skleníkových plynů ze silniční dopravy úrovně z roku 1990 o 19 %. V roce 2015 se odvětví silniční dopravy na celkových emisích skleníkových plynů z dopravy, které zahrnují rovněž leteckou a mezinárodní lodní dopravu, podílelo 73 %. Z tohoto objemu emisí bylo 44,5 % vyprodukováno osobními automobily a 18,8 % těžkými vozidly. V zájmu splnění cílů rámce politiky v oblasti klimatu do roku 2030 však EU usiluje o snížení emisí skleníkových plynů z dopravy do roku 2030 o přibližně 20 % oproti úrovni z roku 2008.

Nový systém sledování a vykazování emisí má být základem pro stanovování a prosazování norem upravujících emise CO2 a spotřebu paliva a po něm by měly následovat další legislativní návrhy.

Pravidla týkající se osobních automobilů a dodávek byla již zavedena. Rada pro životní prostředí vyzvala na svém zasedání v červnu 2007 k přijetí posílené strategie snižování emisí CO2 ze silničních vozidel včetně vozidel těžkých. V reakci na tuto výzvu předložila Komise v červnu 2017 návrh na vytvoření celounijního povinného systému sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel.

Následně v prosinci 2017 se velvyslanci při EU dohodli na mandátu pro jednání s EP. Bulharské předsednictví jednání s EP zahájilo v únoru 2018 a dohody dosáhlo již během druhého trialogu, který se konal 26. 3. 2018.

Klíčové a sporné body

  • Návrh nařízení se zaměřuje na nové nákladní automobily, autobusy a autokary. Poprvé v historii se mají standardizovaným způsobem měřit a sledovat emise z těžkých vozidel registrovaných v EU. Návrh by měl umožnit vytvoření centrálního registru EU, do něhož by měly orgány a výrobci poskytovat údaje o výkonnosti vozidel z hlediska emisí CO2 a spotřeby paliva.

V zájmu transparentnosti a s cílem umožnit jednodušší srovnávání různých modelů vozidel mají být tyto údaje zpřístupněny veřejnosti. Výjimkou mají být případy, v nichž je z oprávněných důvodů nutné chránit soukromé údaje a zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž. Mají být zpřístupněny zejména údaje týkající se aerodynamiky vozidel (tzv. odpor vzduchu vozidla), které jsou důležité pro určení palivové účinnosti vozidla. K dispozici budou ve formě rozmezí.

Povinnosti sledování a vykazování by se měla podle návrhu nařízení vztahovat pouze na výrobce kategorií nebo skupin vozidel, které již byly certifikovány. Rok, od nějž povinnost sledování a vykazování platí, je pro každou kategorii či skupinu vozidel stanoven v příloze návrhu nařízení, která má být pozměňována v návaznosti na certifikaci zbývajících kategorií a skupin vozidel. Komise by měla stanovit počáteční roky pro všechny kategorie a skupiny vozidel, na něž by se měl právní akt vztahovat, během 7 let.

Předpokládaný další vývoj

Předběžné znění nařízení bude předloženo ke schválení velvyslancům při EU. Poté bude předloženo k hlasování v EP a následně Radě ke konečnému přijetí. Nařízení vstoupí v platnost 20. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku.

Odkazy

Nově vypsané výběrové řízení v agentuře Frontex

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (zkráceně Frontex) hledá vhodné kandidáty na post „vedoucího pracovníka v logistické jednotce“ („Heads of Sector in Logistics Unit“). Informace o náplni práce, požadavcích na…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Evropu již dlouhé týdny sužuje extrémní sucho spojené s vysokými teplotami. Jedním z nejviditelnějších dopadů nízkých srážek je snížení průtoků hlavních evropských řek. Problémy zaznamenávají řeky ve Francii, Rýn, Dunaj či italský Pád. Více najdete zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/08/18/vysychajici-evropske-reky-vice-nez-polovina-uzemi-eu-se-potyka-s-extremnim-suchem/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.