Zaměstnanost a sociální věci v lednu 2017

09.02.2017
Euroskop

Komise zahájila novou iniciativu s cílem posílit ochranu pracovníků v EU

  • Komise chce zvýšit bezpečnost pracovníků v EU

Komise zahájila novou iniciativu s cílem posílit ochranu pracovníků v EU

Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Bezpečnější a zdravější práce pro všechny – Modernizace právních předpisů a politiky EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (KOM(2017)12)

  • Komise 10. 1. 2016 zahájila novou iniciativu, která by měla zajistit větší ochranu zaměstnanců v EU.

Pozadí

V roce 2012 zahájila Komise hodnocení právních předpisů EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (rámcová směrnice a 23 souvisejících směrnic). Toto hodnocení bylo součástí programu REFIT připraveného Komisí a jeho účelem bylo zjednodušit, zvěcnit a zefektivnit právní předpisy EU.

Zvláštní prioritou Komise je boj proti rakovině, která je nejčastější příčinou úmrtí v EU v souvislosti s výkonem práce. Dle výsledků průzkumu zemře každý rok v důsledku nemoci související s povoláním přibližně 160 tis. Evropanů. Komise proto v květnu navrhla změny směrnice o karcinogenech a mutagenech (č. 37/2004) za účelem snížení expozice evropských pracovníků 13 karcinogenním chemickým látkám. Komise dnes naplňuje svůj politický závazek a předkládá druhý návrh zaměřený na expozici dalším 7 prioritním chemickým látkám. Komise se chce zabývat dalšími karcinogeny a i nadále posílit ochranu pracovníků v EU.

Klíčové a sporné body

Komise pro naplnění svých cílů stanovila následující opatření, dle kterých by měly vycházet legislativní návrhy:

  1. Stanovit limitní hodnoty expozice nebo jiná opatření pro dalších 7 karcinogenních chemických látek.
  2. Zaměřit se na podniky, zejména malé a střední podniky, při jejich úsilí o dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.
  3. Komise by měla s členskými státy a sociálními partnery spolupracovat na odstranění nebo aktualizaci zastaralých pravidel v průběhu příštích 2 let.

Komise zveřejnila pokyny pro zaměstnavatele, které obsahují praktické tipy, jak lépe posuzovat rizika. Jejich součástí jsou rady, jak řešit rapidní nárůst rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, např. psychosociálních, ergonomických či rizik spojených se stárnutím.

Pozice ČR

ČR obecně vítá snahy o zvýšení ochrany zaměstnanců. Považuje nicméně za důležité podporovat implementaci v mikropodnicích a v malých a středních podnicích, kde nejsou zásady ochrany zaměstnanců dodržovány na takové úrovni. Často tomu tak je z ekonomických důvodů nebo z důvodu neznalosti právní úpravy.

Předpokládaný další vývoj

Během následujících 2 let by měly být představeny konkrétní návrhy usilující o větší ochranu pracovníků

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU