Vnější obchodní vztahy v listopadu 2016

08.12.2016
Euroskop

Komise aktualizuje nástroje na ochranu obchodu, Dohoda o omezení obchodu s konfliktními materiály uzavřena

  • Komise přijala návrh týkající se změn antidumpingových a antisubvenčních předpisů

  • Instituce se dohodly na větší kontrole obchodu s konfliktními materiály

Komise aktualizuje nástroje na ochranu obchodu

Proposal for a Regulation amending Regulation (EU) 2016/1036 on protection against dumped imports from countries not members of the European Union and Regulation (EU) 2016/1037 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union (COM(2016)721)

  • Komise 9. 11. 2016 předložila návrh nové metody pro výpočet dumpingu při dovozu ze zemí, v nichž dochází k významným narušením trhu nebo kde má stát rozhodný vliv na ekonomiku.

Pozadí

Cílem návrhu je zajistit, aby EU měla k dispozici nástroje na ochranu obchodu, které by dokázaly vyřešit současné problémy v mezinárodním obchodním prostředí (zejména nadměrnou kapacitu) a zároveň by plně respektovaly mezinárodní závazky EU zakotvené v právním rámci Světové obchodní organizace (WTO). Návrh navazuje na návrh z roku 2013 o modernizaci nástrojů EU na ochranu obchodu, který by zjednodušil postupy a umožnil EU uložit za určitých okolností vyšší cla (více v příspěvku „Komise vyzývá k posílení ochrany proti nekalým obchodním praktikám“, Vnější obchodní vztahy v říjnu 2016).

Evropská rada v říjnu 2016 vyzvala k urychlené a vyvážené dohodě ohledně postoje Rady týkajícího se komplexní modernizace všech nástrojů na ochranu obchodu do konce roku 2016. Kromě modernizace všech nástrojů na ochranu obchodu, kterou Komise navrhla již v roce 2013, je důležitou součástí potřebné reformy reforma antidumpingové metodiky. Návrh vychází z rozsáhlé veřejné konzultace a je k němu připojeno posouzení dopadů. Provedené posouzení dopadů hodnotí důsledky všech potenciálních rozhodnutí pro každý členský stát a hospodářské odvětví.

EU musí zajistit, aby její nástroje na ochranu obchodu byly i nadále účinné při řešení značných narušení trhu v některých zemích, která mohou vést k nadměrné průmyslové kapacitě a povzbuzují vývozce k tomu, aby vyváželi své výrobky do EU za dumpingové ceny. To poškozuje evropská průmyslová odvětví, což může v konečném důsledku vést ke ztrátě pracovních míst a uzavírání podniků, k čemuž v poslední době dochází v ocelářském průmyslu EU.

Klíčové a sporné body

Podle stávajících pravidel se dumping za běžných tržních podmínek vypočítává srovnáním vývozní ceny výrobku do EU s domácími cenami nebo s náklady na dotčený výrobek ve vyvážející zemi. Tento přístup má zůstat zachován a doplněn o novou metodiku, která má být neutrální vůči jednotlivým zemím. Má se použít stejným způsobem pro všechny členy WTO a zohlednit významná narušení v některých zemích způsobená vlivem státu na ekonomiku. Členové WTO již nemají být zahrnuti do seznamu zemí, na něž se vztahuje tzv. „metoda srovnatelné země“ (používá se u zemí, kde ceny a náklady neodpovídají tržním silám, tj. jsou důsledkem vlivu státu uměle nízké). Tento přístup má být vyhrazen pro země bez tržního hospodářství, které nejsou členy WTO.

  • Při identifikaci narušení se má zohledňovat několik kritérií, například politiky a vliv státu, existence mnoha podniků ve vlastnictví státu, diskriminace ve prospěch tuzemských společností a nezávislost finančního sektoru. Komise vypracuje návrhy zpráv pro konkrétní země nebo odvětví, v nichž tato narušení identifikuje. Výrobní odvětví EU by měly i nadále podávat stížnosti, ale při řešení svého případu se mohou dovolávat těchto zpráv Komise.

Nová antidumpingová metodika by se použila u řízení zahájených po vstupu změněných pravidel v platnost. Návrh rovněž zahrnuje přechodné období, během nějž by se všechna v současnosti platná antidumpingová opatření i probíhající šetření i nadále řídila stávajícími právními předpisy. Komise rovněž navrhla posílení antisubvenčních právních předpisů EU, aby bylo v budoucnu možné vyšetřit také veškeré případy nových subvencí, které vyjdou najevo během šetření, a zahrnout je do uloženého konečného cla. Posouzení dopadů naznačuje, že výsledkem této nové metodiky bude zhruba stejná úroveň antidumpingových cel, jak je tomu v současnosti.

Přijatý přístup zajistit, aby EU dostála svým mezinárodním právním závazkům, má ovšem dle Komise zaručit, že zůstane zachována a bude ještě více posílena účinnost nástrojů EU na ochranu obchodu, a zároveň udržena celková stávající úroveň zaměstnanosti v EU.

Předpokládaný další vývoj

EP a Rada nyní o tomto návrhu rozhodnou prostřednictvím řádného legislativního postupu. EP přijal svou zprávu v prvním čtení a Komise očekává, že Rada rychle vyřeší rozpory, které brání přijetí návrhu.

Odkazy

Krátce…

Dohoda o omezení obchodu s konfliktními materiály uzavřena

Předsednictví Rady a EP 22. 11. 2016 dosáhla neformální dohody o nařízení k zastavení financování ozbrojených skupin prostřednictvím obchodu s konfliktními minerály. Nařízení má za cíl podpořit podniky EU, aby zacházely se zdroji cínu, tantalu, wolframu a zlata zodpovědně. Tyto minerály jsou široce používány v běžných produktech, včetně mobilních telefonů, automobilů a šperků. Úsilím EU je zabránit ozbrojeným skupinám po celém světě používat obchod s minerály pro financování svých aktivit a konfliktů. Dovozci těchto materiálů do EU mají pečlivě vybírat své dodavatele a zajišťovat soulad pravidel stanovených nařízením s importovanými zdroji. Tito dovozci by také měli procházet povinnými kontrolami. Úřady v členských státech EU mají být zodpovědné za zajištění dodržování pravidel ze strany firem a také za stanovení sankcí za neplnění, které mají být sledovány Komisí. Nejmenší dovozci by pak neměli mít povinnost konat v souladu s novými pravidly, aby se tak zabránilo nepřiměřené byrokratické zátěži. Dohoda by měla být potvrzena radou v prosinci 2016.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.