Zemědělství a rybolov v červnu 2015

05.08.2015
Euroskop

Instituce EU se dohodly na větším důrazu na prevenci v oblasti zdraví zvířat, Výbory EP chtějí rozšířit zákaz klonování, Rada a EP se shodly na pravidlech pro nové typy potravin

  • Instituce EU se dohodly na opatřeních, které mají bránit šíření nákaz zvířat

  • Výbory EP chtějí rozšířit zákaz klonování i na potomky klonovaných živočichů

  • Výbor EP přijal návrh nařízení, který by měl zjednodušit proces inovací u nových potravin

Instituce EU se dohodly na větším důrazu na prevenci v oblasti zdraví zvířat

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh (KOM(2013)262)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat (KOM(2013)260)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin (KOM(2013)267)

  • Zástupci Rady a EP 1. 6. 2015 dosáhli shody o podobě nařízení týkajícího se zdraví zvířat, kterou má dojít ke sjednocení legislativního rámce, propojení s oblastí veřejného zdraví a posílení preventivních opatření.

Pozadí

Komise 6. 5. 2013 zveřejnila návrh na sjednocení dosavadní legislativní úpravy obchodování s osivem a reprodukčním materiálem v rámci balíku týkajícího se nových norem v oblasti zdraví a bezpečnosti v celém zemědělsko-potravinovém řetězci. Jeho součástí jsou i návrhy týkající se zdraví zvířat, škodlivých organismů rostlin či zintenzivnění úředních kontrol. Problematickým bodem se stalo především projednávání změn u obchodování s osivem (více v příspěvku „AGRI odmítl jednotné nařízení o osivech a podpořil zvýšení ochrany před škůdci a nákazou zvířat“, Zemědělství a rybolov v únoru 2014).

7. 6. 2013 Komise připojila i návrh na vytvoření jednotného finančního rámce pro řízení výdajů v celé oblasti zemědělsko-potravinového řetězce, který má přispět k záměru Komise na zjednodušení pravidel pro bezpečnost potravin, modernizaci a posílení tohoto řetězce. Rada 8. 5. 2014 navázala na hlasování EP v dubnu 2014 a potvrdila dohodu o podobě nového jednotného finančního rámce v letech 2014–2020, který je určen na podporu bezpečnostních opatření v celém zemědělsko-potravinářském řetězci (více v příspěvku „Podpora EU v oblasti bezpečnosti potravin a zdraví zvířat nově v jednom finančním rámci“,Zemědělství a rybolov 2014).

Jedním z cílů legislativní předlohy zaměřené na zdraví zvířat a rostlinné produkty je podstatné zjednodušení právní úpravy do jediného nařízení pro danou oblast.

AGRI 6. 2. 2014 schválil zvýšení ochrany v otázce zachycení nákazy zvířat a posílení ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin. Členové výboru podpořili zpřísnění importu rostlinných produktů potenciálně ohrožujících veřejné zdraví do EU. AGRI navíc podpořil, aby Komise byla oprávněna přijmout opatření v naléhavých případech propuknutí nákazy pod dohledem EP a Rady.

Klíčové a sporné body

  • Zabránit šíření nákaz u zvířat má zajistit vyšší důraz na prevenci v podobě zlepšení chovu zvířat nebo řádné využívání veterinárních léčiv. Podle EP tak nebudou moci být používány antimikrobiální látky k zastírání nedostatečné péče o zvířata, které mimo jiné vedou kvůli nadměrnému používání k vytváření resistencí na antimikrobiální léčivé produkty.

Členské státy se mají více zaměřit na odborné vzdělávání a poskytování informací, např. o použití antimikrobiálních látek.

Komise bude rovněž aktualizovat stávající seznam nákaz včetně těch přenosných na lidi, jejichž dopady mohou být předmětem financování EU.

Členské státy 30. 6. 2015 nalezly na úrovni Coreperu shodu nad podobou nařízení o škodlivých organismech rostlin. Shodly se na přísnějšímu dohledu nad importem rostlin a rostlinných produktů, který má být prováděn na základě prevence a předběžného posuzování rizik. K monitoringu škůdců v EU má přispět harmonizace rostlinolékařského pasu napříč EU.

Předpokládaný další vývoj

Přijetí legislativního aktu by se mělo dle předpokladů uskutečnit do konce roku. V účinnost vstoupí 5 let po vstupu nařízení v platnost. Instituce EU se budou zabývat ještě zbylými částmi předloženého balíku. Po dohodě členských států ohledně škodlivých organismů rostlin mohou být tak zahájena jednání trialogu s EP a Komisí.

Odkazy

Výbory EP chtějí rozšířit zákaz klonování

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o klonování zvířat z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely (KOM(2013)892)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění potravin ze zvířecích klonů na trh (KOM(2013)893)

  • Výbor AGRI a výbor ENVI 17. 6. 2015 hlasovali společně o návrhu Komise na zákaz klonování zvířat, jejich dovoz i produkty z nich vyrobené. Členové se shodli (poměrem 82:8:8) na ještě přísnějším zákazu, který by se měl vztahovat i na potomky klonovaných zvířat a všechny živočišné druhy.

Pozadí

Na trhu EU se potraviny z klonovaných zvířat nevyskytují. Jejich uvádění na trh podléhá autorizaci ze strany EU, která probíhá na základě posouzení zdravotních rizik Evropskou agenturou pro bezpečnost potravin. O ně však žádný subjekt doposud nepožádal.

Klonování se v EU v současnosti využívá především pro výzkumné účely mj. z důvodu ekonomické náročnosti využití této metody pro produkci potravin. Podle stanoviska Evropské agentury pro bezpečnost potravin ovšem neexistují důkazy, podle kterých by potraviny z klonovaných zvířat měly být méně bezpečné. Existují ovšem etické výhrady kvůli riziku ohrožení dobrých životních podmínek zvířat.

  • Komise 18. 12. 2013 představila návrhy předpisů upravujících nakládání s klonovanými zvířaty. Mělo by být zakázáno jak samotné klonování a dovoz klonovaných zvířat, tak prodej potravin z nich vyrobených.

Komise předložila balík návrhů na základě impulsu ze strany EP a Rady. Jedná se již o druhý pokus po selhání vyjednávacího procesu v roce 2011. Návrh se ovšem nevěnuje sporné otázce, která zapříčinila ztroskotání dosavadních meziinstitucionálních jednání v roce 2011, a to jak nakládat s výrobky pocházejícími z potomků klonovaných zvířat první či druhé generace.

Na rozdíl od projednávání v roce 2011 budou návrhy schvalovány spolurozhodovací procedurou (a tedy kvalifikovanou většinou v Radě), což může zvýšit šanci na uzavření dohody s EP, který v minulosti požadoval rovněž zákaz potravin z potomků živočišných klonů.

Klíčové a sporné body

Komise hodlá v navrhovaných předpisech zakázat klonovací techniku hospodářských zvířat včetně skotu, prasat, ovcí a koní. Pod zákaz dovozu a prodeje živočišných klonů mají spadat i embrya klonů.

Klonování má být v EU nadále povoleno pouze pro vymezené účely, jako je výzkum, zachování vzácných plemen a ohrožených druhů nebo oprávněné využívání zvířat pro výrobu léčiv.

  • Výbory EP chtějí však zakázat na trhu EU i potomky živočišných klonů v souladu s dosavadním postojem EP.

Podle jejich názoru je samotná přítomnost klonovaného předka při tradiční reprodukci zvířat dostatečně závažná z hlediska obav o dobré životní podmínky zvířat a etických výhrad.

  • Současně členové výborů EP odhlasovali změnu právního základu ze směrnice, jak navrhla Komise, na nařízení, což by znamenalo, že by nová pravidla byla pro členské státy přímo (a okamžitě) účinná bez povinnosti je převést do právních řádů jednotlivých členských států.

Zákaz prodeje potravin by se podle europoslanců měl vztahovat nejen na masné produkty skotu, ovcí, koz a koní, ale na všechny živočišné druhy.

Poslanci EP argumentují ve prospěch absolutního zákazu klonování postojem Evropské agentury pro bezpečnost potravin, která se zabývá vysokou mírou úmrtnosti a abnormalit u klonovaných zvířat, a průzkumem veřejného mínění, dle kterého občané EU odmítají konzumaci produktů z klonovaných zvířat i jejich potomků.

Předpokládaný další vývoj

O návrhu zákazu klonování se bude zabývat plénum EP na zářijovém zasedání.

Odkazy

Rada a EP se shodly na pravidlech pro nové typy potravin

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách (KOM(2013)894)

  • Výbor ENVI 25. 6. 2015 schválil (poměrem 36:29:3) návrh nařízení o nových potravinách, který by měl zajistit větší bezpečnost potravin.

Pozadí

Návrh nařízení o nových potravinách (potravinách vyrobených inovativním způsobem, na základě nových technologií apod.) byl předložen Komisí

Současně byl předložen separátně s návrhem týkajícím se klonování, aby jeho schválení nebránilo kontroverzní téma živočišních klonů. Jeho součástí je návrh na (podle Komise) jednodušší a rychlejší proceduru autorizace nových potravin na celounijní úrovni. Součástí povolovacího procesu budou nově i nanomateriály používané v potravinářství.

Zástupci trialogu nalezli kompromis zejména díky shodě nad podobou zmiňovaného nařízení o klonování. Dohodu schválil 10. 6. 2015 i Coreper.

Klíčové a sporné body

Projednávaný návrh nařízení by měl podporovat inovace potravin prostřednictvím zjednodušeného řízení o povolení nových potravin. V rámci nové unijní centralizované procedury bude postačovat získání jediné autorizace pro daný produkt, který bude moci být uveden na trh jakýmkoliv producentem. Již tak nebude nutné získat povolení pro každého producenta zvlášť na národní úrovni.

Komise by měla povolovat nové potraviny a posuzovat jejich bezpečnost v souladu se zásadou předběžné opatrnosti. Do schvalovacího mechanismu bude zapojena i EFSA v případě, že by nový typ potravin mohl mít vliv na lidské zdraví.

Tradiční potraviny třetích zemí, které jsou poprvé umisťovány na trh EU, získají povolení v případě, že bude prokázána jejich nezávadnost po dobu nejméně 25 let.

Na základě požadavku europoslanců budou potraviny z klonovaných zvířat také zahrnuty do oblasti působení nařízení a to do okamžiku, než vstoupí v platnost samostatné nařízení regulující tuto oblast. Působnost nařízení se vztahuje dále na látky z buněčných nebo tkáňových kultur získaných ze zvířat, rostlin, mikroorganismů, plísní nebo řas či upravené nanomateriály.

Předpokládaný další vývoj

Návrh nyní musí ještě formálně schválit i plénum EP dle harmonogramu na zářijovém či říjnovém zasedání a následně Rada.

Odkazy

Přehled evropských vesmírných aktivit za listopad 2022

Přinášíme vám přehled nejzajímavějších událostí z oblasti evropského vesmírného výzkumu za měsíc listopad. Výzkum vesmíru a vývoj nových kosmických technologií nabývá v současné době stále většího významu. Evropská unie proto…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🇨🇳🇪🇺 Předseda Evropské rady Charles Michel dnes navštívil Peking a setkal se s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Čína bude pokračovat ve strategické komunikaci a spolupráci s Evropskou unií, uvedl po jednání čínský prezident. Více si přečtěte zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/12/01/sef-evropske-rady-michel-se-v-pekingu-setkal-s-cinskym-prezidentem/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.