AKTUALIZACE: Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel

20.04.2009
Euroskop

Plénum Evropského parlamentu 10. března 2009 schválilo zprávu Andrease Schwaba (EPP-ED, Německo) k návrhu nařízení o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti. Schválená pozice Evropského parlamentu přináší poměrně značné množství změn do původního návrhu Komise.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti (KOM(2008)316)

Zvýšení bezpečnosti motorových vozidel díky vyspělým technologiemi se stalo prioritou evropské dopravní politiky. Zároveň se jedná o jeden ze způsobů, jímž má být dosaženo cíle snížení počtu smrtelných úrazů na silnicích. Proto Komise vypracovala návrh nařízení, který, jak jsme již informovali, zavádí povinnosti vybavit nová vozidla systémem stability, jakož i některými dalšími bezpečnostními systémy, a stanovuje požadavky pro pneumatiky vozidel. Návrh nařízení také zavádí nový regulativní přístup: jeho text stanoví pouze základní pravidla; následné technické specifikace mají být přijaty opatřeními Komise.

1. Klíčové obsahové body pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu

  • Vyjasnění nového regulativního přístupu. Evropský parlament s ním vyslovuje nesouhlas a uvádí konkrétní ustanovení, jejichž obsah by měl být přijat v rámci postupu spolurozhodování a ne nařízeními Komise – vzhledem k faktu, že se jedná o ustanovení s podstatným významem pro legislativní návrh. Parlament také kritizuje fakt, že v některých případech není jasně definována výkonná pravomoc Komise.
  • Zvýraznění propojení návrhu Komise s předpisy EHK OSN.
  • Zvýšení ambicí návrhu v oblasti vybavení nových vozidel bezpečnostními systémy. Systém elektronické stability, systém monitorování tlaku v pneumatikách, podpora nouzového brzdění, jakož i systém varování před opuštěním jízdního pruhu jsou na trhu již dostupné. Evropský parlament navíc zdůrazňuje, že se nejedná o jediné relevantní systémy, a proto navrhuje zvážit aplikaci dalších vhodných systémů, např. systému pro udržení tlaku v pneumatikách nebo systémů klimatizace.
  • Posunutí účinnosti návrhu. Ty systémy, které se v automobilech již používají, se mají stát součástí povinné výbavy co nejdříve. Proto bylo přijato posunutí účinnosti nařízení na dobu již od 31. prosince 2010.
  • Zmírnění některých požadavků na pneumatiky za účelem neohrožení bezpečnosti silničního provozu. Evropský parlament se ztotožnil s názorem výboru IMCO, který vyslovuje pochybnost, zda jsou bezpečnostní požadavky a dopady na životní prostředí v návrhu vyváženy. Proto byly přijaty pozměňovací návrhy, které s ohledem na zachování bezpečnosti provozu stanoví méně ambiciózní limity pro hluk z pneumatik, zejména pro zimní pneumatiky, pneumatiky pro vysokou zátěž a pneumatiky zvláštního použití (off-road).
  • Návrh na přijetí komplexního řešení otázky hluku z pneumatik. Evropský parlament vybídl Komisi k budoucímu přijetí dalších opatření pro snížení hluku způsobeného povrchem silnice, jež v původním návrhu Komise nejsou obsažena. Rovněž by mělo být zváženo přijetí systémového přístupu k hluku emitovanému nejen silniční, ale také ostatní dopravou, zejména železniční a leteckou.
  • Snaha o viditelnější propojení návrhu v oblasti snižovaní emisí CO2 z pneumatik s návrhem na snížení emisí CO2 produkovaných automobily, jakož i o propojení se zvýšením konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu.

Evropská komise navrhované změny nařízení podpořila.

V rozpravě k návrhu vystoupila i česká poslankyně Zuzana Roithová (EPP-ED). Ocenila navrhované změny přijaté Evropským parlamentem, které podle jejího názoru „zvýší konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu a zároveň umožní členským státům účinně dohlížet na to, aby na trhu byly dodržovány požadavky pro schvalování typu motorových vozidel. Zdůraznila, že například kontrolou tlaku v pneumatikách bude snížena nejen spotřeba, ale také emise automobilů. Elektronické systémy pro kontrolu jízdy mají navíc již v roce 2011 přispět ke snížení počtu nehod na evropských silnicích.

2. Projednání návrhu v Parlamentu České republiky

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vzal návrh nařízení na vědomí na své schůzi dne 25. června 2008.

Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu České republiky vzal předložený návrh na vědomí bez jeho projednání dne 11. června 2008.

3. Očekávaný vývoj

Návrh je projednáván postupem spolurozhodování, proto je ještě nutné schválit jej Radou.

V rámci jednání Evropského parlamentu, Rady a Komise se podařilo dosáhnout dohody o společné pozici již v prvním čtení. Proto se očekává hladké přijetí návrhu v Radě. Termín formálního schválení nicméně není dostupný.

Ustanovení schváleného návrhu budou vstupovat v účinnost postupně, v závislosti na jednotlivých otázkách nejdříve v roce 2010 a nejpozději v roce 2020.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti (KOM(2008)316)

Připojené dokumenty: SEK(2008)1908, SEK(2008)1909, SEK(2008)1910

Právní báze: čl. 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Podniky a průmysl

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: IMCO (zpravodaj Andreas Schwab, Německo, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: neurčena

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Rozhovor s ukrajinskými učitelkami

Ve spolupráci s centrem pro evropskou politiku (nezisková organizace v Bratislavě, která se věnuje tématu evropské integrace a lidským právům) a s ministerstvem školství podporuje nyní vzdělávání mentorů, kteří pracují v regionálních centrech na…

Evropský rok mládeže

Po dlouho trvající pandemii covidu-19, která ochromila dění po celém světě, EU nevyjímaje, byl rok 2022 vyhlášen Evropským rokem mládeže. Pandemie byla složitým obdobím pro všechny, pro mladé obzvlášť znamenala…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🛥️🛟 Bezpečnost na moři je jednou z hlavních priorit evropského námořního sektoru. Mnohé z nových technologií, které pomáhají dále zajistit bezpečnost cestujících a posádek, se spoléhají na data a služby generované vesmírným programem EU. Více zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/08/12/evropska-spoluprace-pri-zajistovani-bezpecnosti-namorni-dopravy/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.