Společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží

12.07.2008
Euroskop

Dne 23. května 2007 přijala Komise návrh nařízení o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží. Návrh byl se změnami schválen v Evropském parlamentu v rámci prvního čtení a nyní je krátce před definitivním schválením v Radě.

Návrh nařízení o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží (KOM(2007)265 v konečném znění)

Dne 23. května 2007 přijala Komise návrh nařízení o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží. Cílem je dosáhnout liberalizace kabotáže, tedy poskytování vnitrostátní nákladní silniční přepravy příslušníky cizích států. Návrh byl se změnami schválen v Evropském parlamentu v rámci prvního čtení a nyní je krátce před definitivním schválením v Radě.

1. Legislativní pozadí

Trh silniční dopravy je v současnosti upraven směrnicí č. 96/26 o přístupu k povolání provozovatele silniční dopravy a nařízeními č. 881/92, 3118/93, 684/92 a 12/98 o přístupu na trh silniční dopravy. Podle Komise se však některá opatření stávajícího legislativního rámce prosazují nerovnoměrně. Upozorňuje především na skutečnost, že pokud silniční dopravci poskytují své služby v několika zemích, mohou pro ně z takové činnosti plynout dodatečné náklady.

Z veřejné konzultace a z dalších předběžných diskusí vyplynulo, že cílem je vytvořit nový právní rámec, který by zpřesnil stávající definici kabotáže. Například nařízení č. 3118/93 v současnosti umožňuje podnikům, které jsou držiteli licence Společenství udělené členským státem, poskytovat silniční přepravu zboží v dalších členských státech „dočasně. Toto určení je však velmi vágní a stalo se jedním z důvodů pro iniciaci vzniku nové normy.

2. Formální struktura legislativního návrhu

V úvodní části dokumentu Komise odůvodňuje nutnost vzniku nového legislativního rámce v dané oblasti. Následuje samotný návrh, který obsahuje celkem 18 článků. Na konci textu jsou přílohy. Z hlediska formy je legislativní návrh plný „škrtů; odstraňuje nebo zpřesňuje stávající legislativu a nahrazuje ji novými ustanoveními či preciznějšími formulacemi. Přílohu III tvoří srovnávací tabulka zpřehledňující přečíslování dotčených dokumentů.

3. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

Návrh obsahuje především následující klíčové body:

1. Definice kabotáže – vnitrostátní přeprava pro cizí potřebu dočasně provozovaná v hostitelském členském státu.

2. Dopravci mohou po dodání zboží dováženého v rámci mezinárodní přepravy z jiného členského státu nebo ze třetí země do hostitelského členského státu uskutečnit s týmž vozidlem až tři následné kabotážní jízdy; musejí však být uskutečněny během sedmi dnů.

3. Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a učiní všechna opatření, aby tyto sankce byly uplatňovány. Sankce musejí být účinné, přiměřené a odrazující.

4. Nařízení zároveň ruší platnost dosavadních relevantních právních aktů v této oblasti, tedy nařízení č. 881/92 a 3118/93 a směrnice č. 2006/94.

4. Stav legislativního procesu

Po schválení návrhu v květnu 2007 jej Komise v rámci procedury spolurozhodování předala Evropskému parlamentu a Radě. V první polovině roku 2008 poskytl Hospodářský a sociální výbor své stanovisko a návrhem se začaly zabývat Rada a Parlament. Po projednání ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch (zpravodaj Mathieu Grosch) byl návrh Komise přijat spolu s pozměňovacími návrhy plénem Evropského parlamentu v rámci prvního čtení.

Parlament přijal všechny klíčové body navržené Komisí, přistoupil však k ještě vyšší míře liberalizace. Omezení kabotážních jízd Evropský parlament vnímá jako pouze dočasnou etapu, po které má následovat (od 1. ledna 2014) naprostá liberalizace těchto služeb. Dalším přechodným krokem na cestě k plné liberalizaci má být navýšení počtu kabotážních jízd na sedm (během sedmi dnů), a to po dvou letech od počátku platnosti tohoto nařízení.

Čeští europoslanci v prvním čtení většinou hlasovali kladně (tj. pro Evropským parlamentem pozměněnou verzi návrhu), pouze poslanci Flasarová, Maštálka, Ransdorf a Železný hlasovali proti. Poslanec Remek se zdržel.

V současné době se návrhem zabývá Rada, která již na začátku června 2008 dospěla k předběžné politické dohodě (na svém druhém zasedání týkajícím se této problematiky).

5. Očekávaný vývoj

Je velmi pravděpodobné, že návrh nařízení bude v nejbližší době (po letních prázdninách) v Radě schválen, což bude znamenat jeho definitivní přijetí.

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Poskytnutá podpora ukrajinským uprchlíkům

V červnu 2022 udělilo Polsko mezi členskými státy EU, pro které jsou k dispozici údaje, nejvyšší počet statusů dočasné ochrany Ukrajincům prchajícím z Ukrajiny (60 125) v důsledku ruské invaze. Po Polsku následovalo Rumunsko (10…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.