Občan a Evropský ombudsman

Právo občanů obracet se se stížnostmi na evropského veřejného ochránce práv

Občan členského státu nebo občan s bydlištěm v členském státě Unie může podat stížnost k evropskému veřejnému ochránci práv. Takovouto stížnost mohou také podat podniky, sdružení a další subjekty s registrovaným sídlem v EU. Stížnosti lze podávat poštou, faxem nebo elektronickou poštou.

Evropský veřejný ochránce práv šetří stížnosti týkající se nesprávného úředního postupu orgánů a institucí Evropské unie. Mezi orgány náleží mimo jiné Evropská komise, Rada EU a Evropský parlament. Dále například Evropská agentura pro léčivé přípravky a Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek patří mezi instituce Unie, u nichž lze provádět šetření.

Avšak Soudní dvůr, Soud prvního stupně a Soud pro veřejnou službu při výkonu své soudní pravomoci nespadá do působnosti veřejného ochránce.

Veřejný ochránce práv obvykle provádí šetření na základě stížností, může jej však zahájit i z vlastní iniciativy. Z důvodu řádného vykonávání své funkce musí být zcela nezávislý a nestranný.

Instituce Evropského ombudsmana byla zřízena na základě Maastrichtské smlouvy (Smlouvy o EU). Nicméně prakticky je tato funkce vykonávána od roku 1995, kdy Evropský parlament zvolil ombudsmana poprvé.

Současným veřejným ochráncem práv EU je paní Emily O’Reillyová z Irska.

Další informace a odkazy