O Evropský rok občanů

Evropská unie vyhlašuje již od roku 1983 tzv. Evropské roky, aby podpořila celospolečenskou diskuzi o důležitých tématech evropské politiky. Tento rok bude věnován evropskému občanství.

Občanství Unie bylo do primárního práva Evropské unie zakotveno Maastrichtskou smlouvou v roce 1993. Mezi jeho hlavní výhody patří právo na volný pohyb a pobyt, které je také lidmi ve členských státech vnímáno jako jeden z hlavních přínosů evropské integrace. Stále více občanů členských států využívá práva volně cestovat, usazovat se, studovat, pracovat či podnikat v jiném členském státě.

Oprávnění spojená s evropským občanstvím stále ještě skýtají nevyužitý potenciál. Dle průzkumů veřejného mínění uvažuje o práci, resp. pobytu v jiném členském státě mnohem větší část populace, než v současnosti daných výhod využívá. Od tohoto úmyslu je zatím odrazuje řada byrokratických překážek a dalších bariér, mezi nimiž respondenti často uvádějí i nedostatek informací.

Evropský rok občanů bude v zásadě tvořen širokou informační kampaní prováděnou Evropskou komisí, kterou mohou doplnit aktivity členských států. V ČR je gestorem Evropského roku občanů Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky, která hodlá tento rok využít k pořádání seminářů, konferencí, soutěží a dalších akcí, jejichž cílem bude seznámit účastníky s potenciálem evropského občanství a možnostmi využívání práv spojených s daným institutem.

Již 11. prosince převzal Úřad vlády štafetový kolík Evropského roku od Ministerstva práce a sociálních věcí, které mělo v roce 2012 v gesci Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Dne 4. ledna 2013 byla spuštěna tato rubrika věnovaná Evropskému roku občanů v rámci vládního informačního portálu o Evropské unii Euroskop.cz.

V rámci Evropského roku občanů se také uskuteční národní fórum o budoucnosti Evropské unie. Fórum představuje oficiální sérii konferencí a kulatých stolů pořádaných pod záštitou Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky. Ještě před zasedáním Evropské rady v červnu 2013 se uskuteční dvě konference a tři kulaté stoly v Praze a Brně. Debata by se měla zaměřit na aktuální problémy EU a odrážet priority Evropského roku občanů 2013. Mezi dalšími diskutovanými tématy bude demokratická legitimita institucí, rozvoj hospodářské a měnové unie a potenciál vnitřního trhu EU.

Typy akcí

  • praktické informace pro občany (semináře pro veřejnost)
  • aktivní zapojení občanů ČR (průzkum, soutěž, dialog)
  • kulturní akce pro občany (kino, výstava, kulturní a vzdělávací akce)
  • odborné diskuze (konference, odborný seminář)


Kontaktní místo


Úřad vlády ČR
Národní kontaktní místo pro Evropský rok občanů
Lucie Loskotová
ředitelka Odboru informování o evropských záležitostech
loskotova.lucie@vlada.cz

Zastoupení Evropské komise v České republice
Kontaktní osoba pro Evropský rok občanů
Andrea Matušáková
Oddělení komunikace
andrea.matusakova@ec.europa.eu

Evropský rok občanů 2013

Autor: Euroskop