Vzdělávací programy

Vstupem do EU získala Česká republika možnost plně se zapojit do všech aktivit a iniciativ v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, do komunitárních programů zaměřených na podporu rozvoje systémů vzdělávání a odborné přípravy a spolupráci mezi vzdělávacími institucemi jak mezi členskými státy EU, tak i s institucemi ze třetích zemí.

Valná většina programů spočívá v zapojení vzdělávací instituce, která pak může svým členům (pedagogům, studentům, žákům,…) umožnit finanční podporu různých forem vzdělávání v partnerském zahraničním zařízení.

ČR a Erasmus+

Zodpovědný orgán za Erasmus+ v ČR je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Národní agenturou pro program Erasmus+ je Dům zahraniční spolupráce. DZS zprostředkovává finanční prostředky na podporu jednotlivých oblastí a je také zodpovědný za aktivity spojené s implementací programu Erasmus+.

V letech 2016 až 2020 vycestovalo přes program ERASMUS na zahraniční univerzitní pobyt zhruba 50 tisíc českých studentek a studentů. 
(Zdroj: Dům zahraniční spolupráce)

 

Vzdělávací programy EU

Erasmus+ je program EU pro období 2014-2020 pro oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu a neformálního vzdělávání, v nichž má za úkol podporovat spolupráci a mobilitu.

Erasmus+ nástupcem Programu celoživotního učení (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig) a programu Mládež v akci, Jean Monnet a dalších, dále pak pěti programů mezinárodní spolupráce (Erasmus Mundus, Alfa, Tempus, Edulink a program spolupráce s průmyslově vyspělými zeměmi).

Programu se účastní jak všechny členské státy EU, tak země Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Turecko nebo Bývalá jugoslávská republika Makedonie. Program má ovšem další partnerské země.

Řízení programu a rozpočet

Program Erasmus+ je řízen Generálním ředitelstvím pro vzdělávání a kulturu Evropské komise a je rozdělen na centralizované a decentralizované aktivity. Centralizované aktivity spravuje Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovisuální oblast (EACEA) v Bruselu. Decentralizované aktivity spravují jednotlivé národní agentury v programových zemích. V ČR je to Dům zahraniční spolupráce.

Program má na sedmileté období (2021–2027) celkové orientační finanční krytí ve výši více než 26 miliard EUR z rozpočtu EU. Podpora může jít na studium, stáž, práci nebo dobrovolnickou činnost v zahraničí.

Struktura programu Erasmus+

Erasmus+ se dělí na tři klíčové akce:

  1. KA 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců
  2. KA 2 – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
  3. KA 3 – Podpora reforem vzdělávací politiky

Kromě těchto tří klíčových akcí zahrnuje ještě programy Jean Monnet a Sport.

Klíčová akce 1 a Klíčová akce 2 jsou rozděleny ještě podle sektorů vzdělávání na školní vzdělávání, odborné vzdělávání a přípravu, vysokoškolské vzdělávání, vzdělávání dospělých a mládež.

Program Erasmus+ využívá odborné podpory informačních a poradenských sítí Euroguidance, Eurydice, Eurodesk a Epale. Pomoc při on-line spolupráci škol na dálku poskytují národní podpůrná střediska eTwinning.

Více informací o programu Erasmus+ na programové období 2014-2020 najdete na stránkách http://www.naerasmusplus.cz/


Další odkazy a informace

Autor: Jitka Valchářová, Dům zahraniční spolupráce