Rovná práva mužů a žen

Práce v EUStejná mzda za stejnou práci

Stejnou prací se rozumí například to, když muž a žena vykonávají stejnou profesi (učitelé, lékaři, prodavači). Za stejnou práci se považují i zaměstnání, jež mají rozdílná pojmenování pro ženu a muže, jak je tomu v případě letušek a stevardů. Jedná se zde o shodnou pracovní náplň. Mzdou se pak rozumí veškeré příjmy, které vyplývají ze zaměstnaneckého poměru, včetně bonusů jako jsou například podpora bydlení, dotace na dovolenou a důchodové připojištění anebo odstupné při skončení pracovního poměru.

Vykonávání práce stejně důležité povahy

K diskriminaci může docházet také tehdy, pokud muž a žena vykonávají jiné druhy práce, ale stejně důležité povahy. Z tohoto důvodu zaměstnavatelé připravují přesný popis pracovních povinností a odpovědností zaměstnanců. Po srovnání popisů pracovních povinností se zhodnotí, zda jsou příslušné práce na stejné úrovni co do povinností a odpovědnosti a zda je nutné honorovat je stejně. Při srovnávání rozhoduje pouze popis povinností a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců, nemá zde vliv délka pracovního úvazku.

Vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé velmi požadují uvedené srovnávání prací, každá členská země založila příslušnou agenturu, která se touto činností zabývá. Rozhodnutí agentur se mohou týkat jak veřejného, tak soukromého sektoru. V některých státech dokonce existuje přesné třídění prací, podle kterého jsou určovány platové poměry jednotlivých zaměstnanců.

Přijímání do zaměstnaneckého poměru

Stejný zákaz diskriminace platí i v případě rozhodování o přijetí do zaměstnaneckého poměru. Výběr zaměstnance nesmí být zásadně ovlivněn faktem, zda jde o muže nebo ženu. V případech, že má zaměstnavatel dojem, že určitá práce může být vykonávána pouze mužem nebo pouze ženou, musí tuto skutečnost dokázat.

Rovné zacházení v oblasti sociálního zabezpečení

Ačkoliv nejsou systémy sociálního zabezpečení sjednoceny v rámci Evropské unie, orgány Unie dbají na to, aby byla respektována zásada rovného zacházení mezi muži a ženami i v rámci sociálního zabezpečení.

V Evropské unii existují dva typy sociálního zabezpečení. Jednak jde o systémy povinné účasti, která vyplývá z příslušných zákonů členských států Evropské unie. Tyto systémy zahrnují ochranu v případech nemoci, invalidity, vysokého věku, průmyslových havárií, nemocí z povolání nebo v případech nezaměstnanosti.

Na druhé straně existují systémy zaměstnaneckého sociálního pojištění, které jsou zakládány zaměstnavateli, avšak ze zákona nejsou povinné. Zaměstnanci a zaměstnankyně musí mít k těmto doplňkovým systémům sociálního zabezpečení stejný přístup.

Existující odchylky v systémech povinného sociálního zabezpečení

Členské státy doposud nesjednotily věkovou hranici odchodu do důchodu nejen mezi sebou, ale i mezi skupinami mužů a žen. V některých státech Unie není také vyřešeno rovné postavení vdov a vdovců. Mužům vdovcům, nejsou vždy přiznávány stejné výhody, jež přináleží vdovám.

Česká republika

V České republice je národním koordinátorem politiky rovných příležitostí pro muže a ženy Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV). Ostatní ministerstva jsou povinna poskytovat mu potřebnou součinnost. Hlavními úkoly MPSV jsou konkretizace politiky rovných příležitostí pro muže a ženy, zvýšení povědomí společnosti o tomto problému, změna chování společnosti a další harmonizace s právem ES.

Praktický příklad diskriminace v zaměstnání

Již pět let pracovali Peter a Margareta u letecké společnosti Air Ski, která dopravovala turisty z různých zemí do lyžařských středisek v Rakousku a Německu. Shodou okolností pracovali od začátku na stejné palubě letounu.

Peter jako druhý stevard měl na starosti přední část paluby, Margareta jako druhá letuška zadní část paluby. Oba byli velmi spokojeni, neboť firma prosperovala. Od prosince do dubna neměli téměř nikdy volno, v květnu museli připravit letoun na odstávku a technickou kontrolu a v říjnu pak museli být opět zpátky, protože se připravovala nová sezóna. Práce tedy bylo dost a placená byla také dobře.

Až jednou si Peter mimoděk postěžoval, že by společnost Air Ski mohla platit o trochu víc, když její zaměstnanci pracují velmi často přesčas, aniž by nárokovali práci přesčas zaplatit. Proto také Peterovi připadá jeho mzda nízká.

Margareta se tomu velmi podivila. Její příjem u firmy dosahuje pouze zhruba dvou třetin platu, o kterém Peter mluvil. A přitom vykonávají úplně stejnou práci. Peterovi je to také divné. Někdo mu kdysi vyprávěl, že podobný případ se před lety vyskytl v Belgii a příslušná letuška spor o stejnou mzdu za stejnou práci vyhrála. Rozhodně by se Margareta měla obrátit na osobní oddělení a na celou záležitost se podrobně vyptat.

Margareta se vypravila nejen na osobní oddělení, ale i na odbory. Na osobním oddělení byli sice překvapeni, že Margareta zná výši platu svého spolupracovníka, ale jinak byli vstřícní. Nejprve se snažili hledat důvod rozdílu ve mzdách. Vždyť nemusí nutně jít o chybu. Osobní oddělení musí zejména zkontrolovat výši praxe a dosažené vzdělání Margarety a jejího kolegy. I to by mohlo být příčinou rozdílu ve výši vyplácené mzdy. Margareta však tuto verzi odmítla. S Peterem chodili do hotelové školy, ona dokonce o rok výš, a po povinné praxi oba nastoupili u Air Ski. Osobní oddělení Margaretu vyslechlo a přislíbilo jí vyrozumění do jednoho týdne.

Na odborech se Margareta dověděla ještě víc. Pokud skutečně Peter a Margareta mají stejné vzdělání a délku praxe, je současný stav protiprávní. Článek 157 Smlouvy o fungování EU (bývalý čl. 141 SES) totiž zaručuje stejnou mzdu za stejnou práci bez rozdílu pohlaví.

Již v minulosti se soustředila spousta žalob proti členským zemím, jakož i proti soukromým firmám. V této situaci zjevně jde o chybu, protože i rakouské právo obsahuje zákaz diskriminace již dlouho.

Pokud neexistuje jiné logické vysvětlení, proč je Margaretina mzda nižší než Peterova, dá se náprava požadovat soudní cestou v případě, že by společnost Air Ski nechtěla napravit chybu okamžitě. Odbory také Margaretu upozornily, že pokud se prokáže pochybení na straně Air Ski, má Margareta právo nejen na vyrovnání mzdy, ale také na vrácení její poměrné části za posledních pět let, kdy u Air Ski pracuje a kdy k pochybení patrně docházelo.

I když se podezření z pochybení na straně Air Ski potvrdilo, nebylo soudního projednávání třeba. Osobní oddělení Margaretu ihned vyrozumělo, že její stížnost je oprávněná a že od následujícího měsíce se její mzda zvyšuje o 27 % na úroveň mezd druhých stevardů. Zároveň osobní oddělení nabízí vrácení poměrné části ušlého výdělku za posledních pět let plus 8% úrok. V rámci celé firmy bude dále provedeno důkladné utřídění všech pracovních míst včetně aktualizace popisu odpovědnosti a povinností na všech pracovních místech tak, aby k podobným problémům již nedocházelo. Firma také prověří, zda nepoškodila i jiné zaměstnance. Osobní oddělení doufá, že Margareta přijme nabízené řešení a že nebude firmu žalovat.

Odbory Margaretě doporučily přijmout nabízené řešení. Margareta se tedy s osobním oddělením dohodla a podepsala ujednání o vyrovnání ušlé mzdy. Na její bankovní konto teď přibude docela slušná suma peněz. A všechno díky tomu, že se nebála bránit se diskriminaci.

Další informace a odkazy