Evropská akciová společnost

Evropská akciová společnost, nebo též zkráceně Evropská společnost (SE – Societas Europaea), je kapitálová obchodní společnost založená evropským právem v nadnárodní formě. Projekt evropské společnosti byl vytvářen řadu let s cílem sjednotit nebo alespoň sblížit právní úpravy akciových společností v jednotlivých členských státech Evropské unie.

Celý proces vytváření společného evropského právního rámce pro vytvoření evropské společnosti je považován za dokončený od přijetí příslušného nařízení Rady č. 2157/2001/ES o stanovách evropské společnosti. Nařízení umožňuje členským státům upravit některé v něm výslovně uvedené otázky odchylně. Dalším důležitým právním předpisem je směrnice Rady č. 2001/86/ES, která doplňuje stanovy evropské společnosti týkající se účasti zaměstnanců.

Nařízení Rady č. 2157/2001/ES předpovídá několik základních způsobů vzniku evropské společnosti: splynutí dvou společností z různých členských států, založení holdingu, založení společné dceřiné společnostia změnou právní formy. Evropská společnost musí mít sídlo na území EU a musí se řídit předpisy evropského práva. V otázkách, které evropské právo neupravuje, je směrodatné právo daného členského státu. Dále musí mít pobočku nebo dceřinou společnost v další zemi EU.

Minimální základní kapitál SE je rozložen na akcie a každý akcionář ručí pouze do výše jím upsaného kapitálu. Minimální základní kapitál musí dosahovat alespoň 120 000 EUR. Ve státech, kde není národní měnou EURO, se majetek přepočítá podle kursu aktuálního v posledním dnu měsíce předcházejícímu založení společnosti.

Mezi největší evropské společnosti patří např. Allianz, Porsche Automobil Holding nebo Finep.