Výplata důchodů do zahraničí

Váš důchod bude vyplácen, ať budete bydlet kdekoli v EU, EHP či Švýcarsku bez jakýchkoli snížení, úprav nebo pozastavení (uvedené však neplatí pro některé příplatky k důchodům nebo pro sociální důchody podléhající testu příjmu).

Výplata českých důchodů do zahraničí

Dávky, které přiznala Česká správa sociálního zabezpečení, jsou oprávněné osobě (příjemci) vypláceny podle následujících základních pravidel:

  • je-li plátcem dávky Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), tak dávku zašle přímo příjemci a nebude požadovat od zahraničního nositele pojištění zprostředkování výplaty dávky
  • u důchodů se navíc v souladu s Koordinačními nařízeními budou vyžadovat osvědčení o žití potvrzená příjemcem dávky

Výplata důchodu osobě bydlící v cizině může být uskutečněna

  • na adresu příjemce důchodu v cizině
  • na osobní účet příjemce u peněžního ústavu (banky) v cizině
  • na osobní účet příjemce důchodu (účet manžela/manželky) vedeného u peněžního ústavu (banky) v České republice.

Výplata důchodu na adresu v cizině

Výplata důchodu na adresu důchodce v cizině je prováděna 4x ročně vždy zpětně za příslušné čtvrtletí v měsíci březnu, červnu, září a prosinci každého kalendářního roku. Podmínky nároku na výplatu důchodu se ověřují 1x ročně tiskopisem „Potvrzení o žití“, který ČSSZ rozesílá v prosinci kalendářního roku na adresu příjemce důchodu v cizině. Podpis příjemce důchodu musí být úředně ověřen orgánem nebo úřadem, který je k tomu zmocněn podle právních předpisů státu trvalého bydliště (např. místní úřad, nositelé sociálního pojištění, notář apod.), anebo českým zastupitelským úřadem.

Výplata důchodu na účet příjemce u peněžního ústavu (banky) v cizině

Výplata důchodu na účet u peněžního ústavu (banky) v cizině je prováděna bezhotovostním platebním stykem. Podmínky nároku na výplatu důchodu se ověřují tiskopisem „Potvrzení o žití“. Výplata důchodu na účet příjemce je prováděna pokaždé až na základě zaslaného „Potvrzení o žití“ a to zásadně za zpětnou dobu a pouze do konce měsíce, v němž bylo „Potvrzení o žití“ vyplněno, opatřeno datem a vlastnoručním podpisem příjemce, který musí být úředně ověřen. Ověření potvrzení viz výše. Příjemce předkládá „Potvrzení o žití“ z vlastního podnětu a v časových intervalech, které si sám určí. Četnost zasílání není omezena a lze akceptovat čtvrtletní, půlroční nebo i jiný interval, doporučeno alespoň 1x ročně.

Výplata důchodu na účet příjemce důchodu (účet manžela/manželky) v České republice

Výplata důchodu na účet u peněžního ústavu (banky) v České republice je prováděna v české měně (Kč) vždy na základě zaslaného „Potvrzení o žití“. Způsob provádění výplaty a předkládání potvrzení o žití je shodný jako při výplatě důchodu na účet u peněžního ústavu v cizině. Pro výplatu důchodů do ČR z členských států EU, EHP a ze států, s nimiž ČR uzavřela smlouvu o sociálním zabezpečení platí, že důchod nesmí být snížen, pozastaven, odňat z důvodu, že jejich příjemce bydlí v ČR.

Další informace a odkazyZdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Autor: Euroskop