Nárok na důchod od jiného státu EU

Koordinační nařízení EU se vztahují na starobní důchody, invalidní důchody a pozůstalostní důchody. Důchodové pojištění zaměstnanců vzniká při splnění stanovených podmínek ze zákona a účast na něm je povinná.

Starobní důchod je jednou z nejdůležitějších dávek sociálního zabezpečení. Nikdo nemá být znevýhodněn z důvodu, že pracoval ve více zemích. Žádné odvedené příspěvky se neztratí. Všechny země EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko zaznamenávají období vašeho sociálního pojištění až do podání vaší žádosti o důchod.

Pokud jste za svůj aktivní život pracovali v několika státech EU, EHP či Švýcarsku, máte nárok na samostatný důchod z každé země, kde jste byli pojištěni minimálně jeden rok, jestliže splníte podmínky stanovené národními právními předpisy (např. rozhodný věk pro vznik nároku na důchod). V případě potřeby se budou pro posouzení nároku načítat pojistné doby splněné v různých členských zemích. Pokud byla doba pojištění v určité zemi kratší než požadovaný rok, převezme země, ve které jste naposledy pracovali nebo žili, tato období. Ani v tomto případě o platby pojistného nepřijdete.

Shrnutí:

  • V každé zemi, kde byla osoba pojištěna, jsou její záznamy o pojištění uchovávány až do doby, kdy dosáhne důchodového věku dle práva dotčené země
  • Každá země, kde byla osoba pojištěna alespoň po dobu 1 roku (12 měsíců), jí musí vyplácet starobní důchod či jeho poměrnou část dle doby pojištění, jakmile daná osoba dosáhne věkové hranice pro vznik nároku na důchod stanovené legislativou daného státu

K uplatnění nároku na důchod z více států EU postačuje podat žádost pouze v jednom státě. Tímto se žádost považuje za uplatněnou ve všech státech EU, kde byl žadatel během svého produktivního života pojištěn. Obvykle občan podává tuto žádost o důchod ve státě svého současného bydliště.

Po vyplnění a odevzdání potřebných formulářů daná instituce (v ČR je jí Česká správa sociálního zabezpečení) následně dokumenty předá příslušným institucím členských států, v nichž byl žadatel pojištěn, aby mohly rozhodnout o jeho nároku na výplatu důchodu. Jednotlivé dotčené státy následně věc řeší dle svých národních právních předpisů.

Důchodce nahlásí aktuální adresu svého pobytu, na kterou jsou mu následně všechny jednotlivé důchody zasílány.

Upozornění: pro závazné informace k vašim nárokům na výplatu důchodu je vždy nutné obracet se na nositele pojištění v konkrétním členském státě. Česká správa sociálního zabezpečení vám může poskytnout obecné informace, avšak informace o právních předpisech jiných členských států neposkytuje.

Další informace a odkazy

 Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Autor: Euroskop