Zdravotní pojištění při migraci

Zdravotní pojištění při migraci

Pokud se týká zdravotního pojištění, pak plně zdravotně pojištěn se všemi souvisejícími právy jste pouze v zemi, v níž jste ekonomicky činní. Tato zásada platí pro osoby zaměstnané i samostatně výdělečně činné. A to i případech, kdy tato osoba bydlí na území jiné země. V zemi pojištění pak máte nárok na plnou lékařskou péči dle právních předpisů daného státu.

Preventivní péče (preventivní prohlídky či předem plánované operace) musí být v zásadě využívána jen v zemi pojištění. Pouze v některých velmi specifických případech je možné se se svou zdravotní pojišťovnou domluvit na umožnění výjimky (např.uskutečnění operace v jiné zemi z důvodu nedostupnosti odpovídající péče v zemi pojištění).

Výjimkou z popsaného principu jsou tzv.pendleři čili přeshraniční pracovníci – pracovníci, kteří dojíždějí za prací do jedné členské země a nejméně jednou týdně se vracejí do místa bydliště v druhé členské zemi. Tito pracovníci mají umožněno plné čerpání zdravotní péče v obou dotčených zemích.

Ještě zmíníme zvláštní skupinu pracovníků, jsou to tzv. vyslaní pracovníci. Jedná se o zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné, jež po určitou dobu (obvykle do 24 měsíců) podléhají pojištění ve státě, ze kterého byli vysláni (nikoli tedy v zemi výkonu práce). Pokud jste tedy pracovníkem vyslaným na území jiného členského státu, obraťte se vy nebo váš zaměstnavatel ještě před vycestováním na okresní správu sociálního zabezpečení. Zde požádejte o vystavení formuláře A1, neboli dokladu o tom, že nadále podléháte českým předpisům a nemusíte ve státě, kam jste vyslán, platit pojistné. Dříve se vyslaní pracovníci v hostitelském státě prokazovali formulářem E 101. Na základě nových nařízení, jež vstoupila v účinnost k 1.5.2010, budou ale tyto tištěné certifikáty postupně rušeny a nahrazovány formou elektronickou, tedy již zmíněnými certifikáty A1. V případě vyslání pracovníka z ČR do jiného členského státu je k vystavení tohoto formuláře příslušná Česká správa sociálního zabezpečení. Tito pracovníci jsou v případech čerpání zdravotní péče ve státě výkonu práce posuzováni jako turisté (viz níže).

Mimo zemi pojištění budete v ostatních státech Unie, Evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku s Evropskou kartou zdravotního pojištění (modrá plastová kartička, kterou vystavují zdravotní pojišťovny svým pojištěncům) posuzován jako turista a v nutných případech (úraz, nemoc) bude ošetřen dle pravidel platných v navštívené zemi. Bude tedy třeba počítat se spoluúčastí pacientů na platbě apod.

Po dobu turistického pobytu v jiné členské zemi máte tedy z vašeho zákonného pojištění nárok na nutnou péči. A to tak, abyste nebyli nuceni opustit území dotyčného státu dříve, než jste původně plánovali.

Další informace a odkazy

Autor: Euroskop