Dohled EU nad fúzemi podniků

V kompetenci Evropské komise je kontrolovat fúze a akvizice podniků na trhu Evropské unie. Komise má pravomoc zakázat nebo stanovit podmínky pro takové fúze nebo akvizice, které by jednoznačně vedly k poškození konkurence na společném trhu. Komise může také udělit tzv. podmínečné schválení, kdy se strany dohodnou, že přijmou opatření, která zabrání narušení hospodářské soutěže.

Evropská komise prošetřuje obecně pouze velké přeshraniční fúze (posuzuje se podle výše ročního celosvětového obratu a obratu v rámci Společenství), avšak i menší podniky mohou požádat Komisi o schválení, pokud se domnívají, že pro ně bude tento postup výhodnější. Firmy se tak mohou vyhnout zbytečné administrativě, která by je čekala v případě, že by museli komunikovat s úřady ve více členských státech.

Komise ponechává členskému státu pravomoc rozhodnout o schválení fúze nebo akvizice v takovém případě, pokud bude dopad akce omezen pouze na trh dané země. Evropská komise může zasáhnout i do aktivit společnosti, která nemá své sídlo na území EU, a to v případě, pokud obrat takové společnosti na trzích EU dosáhne určité výše. Komise může zasáhnout také v případě, že orgány zodpovědné za ochranu hospodářské soutěže v zemi, kde mají podniky sídlo, nevznesly proti akci žádné námitky.