Pro dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 Evropská komise navrhla modernizovat politiku soudržnosti, což je hlavní investiční politika EU. S rozpočtem ve výši 392 miliard eur pro období 2021-27 představuje investici do národních a regionálních programů, včetně programů na podporu růstu, zaměstnanosti, sociální integrace a lepší spolupráce.

Z rozpočtu ve výši 392 miliard eur  má být 1,3 miliardy eur převedeno do Nástroje pro propojení Evropy a 2,5 miliardy eur má být použito na finanční nástroje a technickou pomoc pro podporu jednotlivých programů.

Přímé financování národních a regionálních projektů na podporu zaměstnanosti a růstu představuje dalších 369 miliard eur. Tyto prostředky jsou přidělovány Evropskému fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropskému sociálnímu fondu+ (ESF+), Fondu soudržnosti a Fondu pro spravedlivou transformaci.

Zatímco v období 2014–2020 bylo 11 „tematických cílů“, nová politika soudržnosti má zaměřit své zdroje na 5 cílů:

1) inteligentnější Evropa díky inovacím, digitalizaci, ekonomické transformaci a podpoře malých a středních podniků;

2) zelenější, bezuhlíková Evropa díky provádění Pařížské dohody a investicím do transformace energetiky, obnovitelných zdrojů a boje proti změně klimatu;

3) propojenější Evropa díky strategickým dopravním a digitálním sítím;

4) sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv a podpoře kvalitní zaměstnanosti, vzdělávání, dovedností, sociálního začleňování a rovného přístupu ke zdravotní péči;

5) Evropa bližší občanům díky podpoře místně vedených strategií rozvoje a udržitelného rozvoje měst v celé EU.

Většina investic z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti má směřovat na první dva cíle: inteligentnější Evropa a zelenější Evropa. Členské státy mají do těchto priorit investovat 65 % až 85 % svých přídělů z těchto dvou fondů, v závislosti na svém relativním bohatství.

Hlavní prvky návrhu Komise pro modernizovanou politiku soudržnosti:

1. Zaměření na klíčové investiční priority, kde může EU nejvíce pomoci: Převážná část investic z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti půjde na inovace, podporu malých podniků, digitální technologie a modernizaci průmyslu. Rovněž bude směřovat do přechodu na nízkouhlíkovou, oběhovou ekonomiku a na boj proti změně klimatu, což povede k dosažení cílů Pařížské dohody.

2. Politika soudržnosti pro všechny regiony a individuálnější přístup k regionálnímu rozvoji:

  • Investice do všech regionů: Investice v rámci politiky soudržnosti mají stále směřovat do všech regionů, protože mnoho z nich v různých částech Evropy – i v bohatších členských státech – se potýká s dokončením průmyslové transformace, bojuje proti nezaměstnanosti a vyrovnává se s globalizovanou ekonomikou.
  • Individuální přístup: Politika soudržnosti má zachovávat 3 kategorie regionů: méně rozvinuté, přechodové a více rozvinuté regiony. Aby se snížily rozdíly a aby mohly regiony s nízkými příjmy a nízkým růstem dohnat ostatní, zůstává rozhodujícím kritériem pro přidělování prostředků HDP na obyvatele. Kromě toho mají lépe odrážet realitu v praxi nová kritéria – nezaměstnanost, nízká úroveň vzdělání, změna klimatu a přijímání a integrace migrantů.
  • Místní vedení: do řízení finančních prostředků EU mají být více zapojeny místní, městské a územní orgány a větší míra spolufinancování zvýší odpovědnost za projekty financované EU v regionech a městech.

3. Méně početná, jasnější a stručnější pravidla a pružnější rámec:

  • Zjednodušení přístupu k prostředkům: Komise navrhuje v příštím VFR méně složitá pravidla, méně byrokracie a mírnější kontrolní postupy pro podniky a podnikatele čerpající podporu z EU.
  • Jeden soubor pravidel: Na 7 fondů EU realizovaných v partnerství s členskými státy (tzv. „sdílené řízení“) se má vztahovat jen jeden soubor pravidel, což má vést k snazšímu fungování fondů EU. Tím se může umožnit synergie, například mezi fondy politiky soudržnosti a Azylovým a migračním fondem při tvorbě místních strategií integrace migrantů. Tento rámec rovněž umožňuje účinnější propojení s jinými prostředky ze souboru nástrojů rozpočtu EU; členské státy se mohou například rozhodnout převést část svých zdrojů politiky soudržnosti do programu InvestEU.
  • Přizpůsobení se potřebám: Nový rámec kombinuje stabilitu nezbytnou pro dlouhodobé plánování investic s náležitou úrovní flexibility, aby bylo možné reagovat na nepředvídané události. Přezkumem v polovině období se zjistí, zda jsou pro poslední 2 roky období financování v programech zapotřebí změny a mezi programy fondů EU budou možné omezené převody zdrojů.

4. Posílení vazby na evropský semestr pro zlepšení investičního prostředí v Evropě: Komise navrhuje posílit vazbu mezi politikou soudržnosti a evropským semestrem, vytvořit v Evropě prostředí příznivé pro růst a podnikání, aby investice EU i vnitrostátní investice mohly dosáhnout svého plného potenciálu. Tato větší podpora strukturálních reforem v rámci politiky soudržnosti zajistí plnou doplňkovost a koordinaci s novým, posíleným programem na podporu reforem.

Bližší informace na oficiálních stránkách Evropské komise.