Regionální politika EU v období 2014-2020 poskytla finanční podporu evropským regionům ve výši 366,8 miliard EUR.

Představuje hlavní investiční nástroj EU k dosažení cílů strategie Evropa 2020, mezi něž patří nastartování růstu, tvorba pracovních míst, boj proti změně klimatu, řešení energetické závislosti, omezení chudoby a sociálního vyloučení.

V tomto období byly stanoveny dva cíle regionální politiky EU:

  1. Investice pro růst a konkurenceschopnost (97,6 % rozpočtu). Cíl bude financován z fondu ERDF, ESF a Fondu soudržnosti.
  2. Evropská územní spolupráce (2,4 % rozpočtu). Tento cíl byl ustanoven již pro období 2007-2013 a nadále bude financován z fondu ERDF.


Regionální politika EU v tomto období podporovala všechny regiony EU rozdělené do tří kategorií. To znamená, že přibyla třetí kategorie tzv. přechodných regionů.

  1. méně rozvinuté regiony, jejichž HDP je nižší než 75 % průměru EU-28;
  2. tzv. přechodové regiony, jejichž HDP se pohybuje v rozmezí 75 – 90 % průměru EU-28;
  3. více rozvinuté regiony, jejichž HDP je vyšší než 90 % průměru HDP.

Oba strukturální fondy (ERDF a ESF) mají stanoveny užší okruh klíčových priorit, na které bude vyčleněna většina finančních prostředků (v rozmezí 50 – 80 % podle kategorie regionů).

Hlavními prioritami pro investice z Evropského fondu pro regionální rozvoj jsou inovace a výzkum, digitální agenda, podpora pro malé a střední podniky a nízkouhlíková ekonomika. Oproti předchozímu programovacímu období se zdvojnásobily dostupné finanční prostředky na 140 mld. eur na podporu malých a středních podniků.

Evropský sociální fond podporoval v tomto období 4 hlavní priority: zaměstnanost a mobilitu, vzdělávání, sociální začleňování a zlepšení veřejné správy.

Třetí nástroj regionální politiky EU, Fond soudržnosti, který je určen na podporu členských států (nikoliv regionů), zaměřil 66, 36 mld. eur na budování transevropských dopravních sítí a environmentální projekty v oblasti infrastruktury. Pro čerpání z Fondu soudržnosti budou způsobilé členské státy, jejichž HDP na hlavu je nižší než 90 % průměru EU-28. Toto kritérium splňuje i Česká republika.

Autor: Euroskop