ČR a strukturální fondy

Česká republika se do politiky hospodářské a sociální soudržnosti plně zapojila hned po svém vstupu do EU v roce 2004. Přestože programové období 2000–2006 už pomalu končilo, ČR byla v čerpání své alokace ve výši 1,6 mld. eur velmi úspěšná. Pozitivně se odrazila jak „přípravka“ – zkušenost země s tzv. předvstupními nástroji (PHARE, ISPA) a Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova (SAPARD) –, tak fakt, že prostředky byly čerpány pouze skrze pět operačních programů (čtyři sektorové a jeden regionální).

V dalším programovém období 2007–2013 už bylo vše jinak. Česko získalo pro danou „sedmiletku“ alokaci ve výši přes 26 mld. eur, což z něj činilo papírového premianta v objemu prostředků na jednoho obyvatele. Čerpání ale bylo a je problematické, na čemž se z velké části podepsalo komplikované aranžmá čtyřiadvaceti operačních programů a osmnácti řídících orgánů, což mnohokrát kritizovala i Evropská komise. Důsledky jsou všeobecně známé.

Změny pro období 2014-2020

V programovém období 2014–2020 došlo k řadě změn. Kromě mírného snížení počtu operačních programů – a především vytvoření jednoho Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – došlo například k užšímu provázání kohezní politiky v celé EU se strategií Evropa 2020 (mezi nová témata patřily například otázky ochrany klimatu, stárnutí populace či migrace) nebo k častějšímu využívání finančních nástrojů (například revolvingových úvěrů) namísto „klasických“ dotací. S tím souviselo i snížení celkové alokace na 22 mld. eur.

Programy pro programové období 2014–2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012. Jednalo se o následující programy:

 1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;
 2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
 3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
 4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
 5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
 6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 7. Operační program Praha – pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
 8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
 10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství.

Programy přeshraniční spolupráce

 1. Interreg V-A Česká republika – Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 2. Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 3. Interreg V-A Rakousko – Česká republika, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 4. Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

 1. Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
 3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
 4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
 5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III
 6. Program URBACT III

Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na národní úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly podrobeny dlouhé, důkladné a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze strany partnerů.

Příprava programového období 2021–2027

Česká republika zahájila debaty o budoucím programovém období již v lednu 2016 v rámci zasedání ministrů zemí V4+4 v Praze. Na něm přijala Společné prohlášení obsahující základní rysy představ těchto zemí o budoucí podobě politiky soudržnosti. ČR proaktivně jedná i s dalšími státy a zástupci evropských institucí a vystupuje na mezinárodních akcích (viz např. Kohezní fórum).

Návrh nařízení o společných ustanoveních vytvořilo společný soubor pravidel pro 7 fondů/nástrojů se sdíleným řízením v programovém období 2021–2027.

7 fondů/nástrojů pro období 2021-27

 • FS: Fond soudržnosti
 • ENRF: Evropský námořní a rybářský fond
 • EFRR: Evropský fond pro regionální rozvoj
 • ESF+: Evropský sociální fond Plus
 • AMIF: Azylový a migrační fond
 • BMVI: Nástroj pro správu hranic a víza
 • ISF: Fond pro vnitřní bezpečnost

Koncem května a počátkem června 2018 byly ze strany EK představeny rovněž návrhy k vybraným specifickým nařízením EP a Rady:

 • nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti,
 • nařízení o Evropském sociálním fondu Plus,
 • nařízení o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti,
 • nařízení, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond,
 • nařízení, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost
 • nařízení, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz
 • nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu,
 • nařízení o mechanismu řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu.

V reakci na krizi způsobenou koronavirem předložila Evropská komise 27. května 2020 nový Víceletý finanční rámec, zahrnující ambiciózní plán obnovy pro Evropu, který navyšuje finanční prostředky a posiluje nástroje politiky soudržnosti a jejich vazbu na další unijní nástroje.

Pro období 2021-2027 byly v ČR schváleny tyto nové programy:

 1. Program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy, programový dokument
 2. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj, programový dokument
 3. Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu, programový dokument
 4. Program Jan Amos Komenský, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, programový dokument
 5. Program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí, programový dokument
 6. Program Spravedlivá transformace, řízený Ministerstrem životního prostředí
 7. Program Zaměstnanost+, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí, programový dokument
 8. Program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj, programový dokument
 9. Program Rybářství, řízený Ministerstvem zemědělství, programový dokument

 

Programy přeshraniční spolupráce

 1. INTERREG Česko – Polsko 2021-2027, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 2. Program přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko – Česko 2021 – 2027, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 3. INTERREG VI-A Rakousko – Česko, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 4. Program přeshraniční spolupráce INTERREG Bavorsko – Česko (2021-2027), koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 5. Program spolupráce Sasko – Česko 2021-2027, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj

 

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 


Program nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe 2021-2027
, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

Program meziregionální spolupráce ESPON, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

Program meziregionální spolupráce INTERACT, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj. 

Autor: CDK, aktualizace duben 2022