Zdraví

Zdraví pro růst

 • Zdraví pro růst

Rozpočet449,4 mil. eur
Období2014-2020
Oprávnění žadatelé
 • Veřejné subjekty (orgány veřejné správy, výzkumné a zdravotnické instituce, vysoké školy);
 • Neziskové organizace;
 • soukromé subjekty

Program Zdraví pro růst (2014–2020) je třetí víceletý program činnosti Evropské unie (EU). Pomáhá členským státům provádět reformy potřebné k vytváření inovativních a udržitelných systémů zdravotní péče; rozšířit přístup občanů ke kvalitnější a bezpečnější zdravotní péči; podporovat zdraví občanů EU a předcházet nemocem a chránit občany EU před přeshraničními zdravotními hrozbami. Míra kofinancování může činit až 80 % způsobilých nákladů.

EU pro zdraví 2021–2027


Prostřednictvím nového programu „EU pro zdraví“ má nyní EU moci investovat do vytváření rezerv zdravotnického vybavení pro případ krize; vytvořit rezervu zdravotnického personálu a odborníků, které lze mobilizovat za účelem prevence zdravotních krizí v celé EU nebo reakce na ně; školit zdravotníky pro účely jejich vyslání v rámci celé EU; posílit dozor nad zdravotními hrozbami a zvýšit odolnost systémů zdravotní péče s cílem zajistit lepší výsledky v oblasti zdraví pro všechny.

Program „EU pro zdraví“ má tři obecné cíle:

1. chránit lidi v EU před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami a zlepšit kapacitu řešit krize;

2. za dostupné ceny dodávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a další produkty relevantní pro krize a podporovat inovace;

3. posílit systémy zdravotní péče a pracovní sílu ve zdravotnictví, včetně investic do veřejného zdraví, například prostřednictvím programů na podporu zdraví a prevenci nemocí a zlepšením přístupu ke zdravotní péči.

Kromě připravenosti na krize a reakce na ně má program EU pro zdraví řešit další dlouhodobé výzvy, jimž systémy zdravotní péče čelí, zejména:

 • nerovnosti týkající se zdravotního stavu mezi různými skupinami obyvatelstva, zeměmi a regiony a přístupu k cenově dostupné preventivní a léčebné zdravotní péči dobré kvality,
 • zátěž vyplývající z nepřenosných onemocnění, zejména rakoviny, duševní zdraví, vzácná onemocnění a rizika plynoucí z faktorů ovlivňujících zdraví,
 • nerovnoměrné rozložení kapacity systémů zdravotní péče,
 • překážky, které brání zavádění digitálních inovací v širokém měřítku a jejich co nejlepšímu využívání, jakož i jejich rozšiřování,
 • rostoucí zátěž pro zdraví v důsledku zhoršování životního prostředí a znečištění, zejména zhoršování kvality ovzduší, vody a půdy, a také v důsledku demografických změn.

Prostřednictvím programu EU pro zdraví Komise navrhuje investovat do posílení systémů zdravotní péče 9,4 miliardy EUR. Tato částka výrazně převyšuje částku 413 milionů EUR stanovenou v předchozím návrhu Komise pro složku „Zdraví“ v rámci Evropského sociálního fondu+. Finanční prostředky budou částečně poskytnuty z rozpočtu EU (1,7 miliardy EUR) a částečně z vnějších účelově vázaných příjmů pocházejících z výpůjčních operací Unie, jak je stanoveno v nařízení EU o nástroji na podporu oživení (7,7 miliardy EUR). Pro žádný z cílů uvedených v programu nebude přidělení prostředků stanoveno předem. Rozdělení bude dohodnuto až během realizace programu „EU pro zdraví“.

V různých oblastech, na něž se program vztahuje, mohou být v budoucnu financovány rozličné druhy akcí. Patří mezi ně mimo jiné:

 • pomoc a poradenství přizpůsobené zemím nebo skupinám zemí, které to nejvíce potřebují, formou twinningu, odborného poradenství a vzájemné podpory atd.,
 • vzdělávací a výměnné programy pro lékařský a jiný zdravotnický personál,
 • nové mechanismy například pro veřejné zakázky na zboží a služby, které jsou nezbytné pro prevenci zdravotních krizí a jejich řešení,
 • audity, například audity opatření členských států v oblasti připravenosti a reakce (jako je řešení krizí, antimikrobiální rezistence, očkování) za účelem zajištění jejich účinnosti,
 • klinická hodnocení za účelem urychlení vývoje, registrace a dostupnosti inovativních, bezpečných a účinných léčivých přípravků a očkovacích látek,
 • přeshraniční spolupráce a partnerství, včetně přeshraničních regionů, s cílem předávat si a šířit inovativní řešení, a to i digitální, například prostřednictvím evropských referenčních sítí (ERN),
 • zřizování a koordinace referenčních laboratoří Unie a center excelence,
 • investice do předběžných projektů u iniciativ s vysokou přidanou hodnotou a do kritické zdravotnické infrastruktury,
 • zavádění, provoz a údržba infrastruktury digitálních služeb,
 • analytické činnosti, jako jsou studie, sběr dat a referenční srovnávání.

Program EU pro zdraví mají realizovat členské státy a nevládní a mezinárodní organizace, které mohou žádat o financování z prostředků EU ve formě grantů, cen a veřejných zakázek, a také Evropská komise a výkonné agentury EU prostřednictvím nepřímého řízení.

Tyto agentury EU a dále Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) mají klíčovou úlohu při obraně Evropy před vážnými před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami a pandemií, a to jak v oblasti prevence, tak při řešení krizí. Akce programu budou činnost těchto agentur EU doplňovat a posilovat.

V součinnosti s tímto programem v rámci příštího VFR mají být realizovány investice do zdraví prostřednictvím dalších nástrojů financování, kterými jsou:

 • Evropský sociální fond plus (ESF+) na podporu přístupu zranitelných skupin ke zdravotní péči,
 • Evropský fond pro regionální rozvoj na zlepšení regionální zdravotní infrastruktury,
 • program Horizont Evropa na výzkum a inovace v oblasti zdraví,
 • kapacity rescEU na vytvoření nouzových zásob zdravotnických prostředků a
 • program Digitální Evropa na vytvoření digitální infrastruktury potřebné pro digitální nástroje v oblasti zdraví.
Autor: Euroskop