Vnitřní trh

Nástroj pro propojení Evropy (CEF), Program podpory daňových systémů v rámci vnitřního trhu (FISCALIS 2020), Program podpory celní správy v EU (CUSTOMS 2020).

  • Nástroj pro propojení Evropy (CEF)

Rozpočet29,299 mld. eur
Období2014-2020
Oprávnění žadatelé
  • Veřejné subjekty;
  • Partnerství veřejného a soukromého sektoru

Program CEF je finančním nástrojem EU pro budování transevropských sítí (TEN) v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikací. Nástroj pro propojení Evropy se zaměřuje na rozvoj a budování infrastruktury v třech oblastech: dopravě, energetice a v telekomunikacích.

Doprava
Na dopravu směřuje největší část rozpočtu CEF – 24 miliard €. Prostředky putují hlavně na budování a modernizaci transevropské dopravní sítě (TEN-T), přeshraniční úseky, ale také na systémy řízení a dopravy, a to jak v automobilové, tak železniční dopravě. Cílem investic do dopravy je mimo jiné snižování environmentálních dopadů dopravy, vyšší integrace a propojení různých druhů dopravy i větší bezpečnost.

Energetika
V rámci oblasti energetiky jsou podporovány projekty, které vedou k přeshraniční integraci vnitřního trhu s energií, ke zvýšení bezpečnosti dodávek energie v rámci EU a k zapojení energie z obnovitelných zdrojů do přenosové soustavy. Prostředky jsou směřovány také do rozvoje inteligentních elektrických sítí. Celkem je na tuto oblast vyčleněno 5,4 miliardy €.

Telekomunikace
Oblast Telekomunikace si klade za cíl usnadnit přeshraniční komunikaci mezi veřejnou správou, podniky a občany. Jsou tak budovány jednak širokopásmové sítě internetu a pokrytí pro koncové uživatele a rozvíjeny digitální služby, jako je eGovernment či kybernetická bezpečnost. Na oblast telekomunikací připadá 1 miliarda €. V rámci této oblasti je také financována iniciativa WIFI4EU, díky níž mohou orgány veřejné správy žádat o dotace na internet poskytovaný na veřejných místech.

Od července do 11. září 2019 probíhala veřejná konzultace týkající se budoucího nastavení programu CEF2 po roce 2020. Výsledky se promítnou do návrhů Komise a diskusí o provádění programu, které mají být zahájeny v roce 2021.

  • Program podpory daňových systémů v rámci vnitřního trhu (FISCALIS 2020)

Rozpočet

223 mil. EUR

Období

2014-2020

Oprávnění žadatelé

  • Veřejné subjekty (orgány samosprávy, finanční úřady)


Program podporuje spolupráci mezi správci daní z jednotlivých členských států s cílem zvýšit efektivitu výběru daní v rámci vnitřního trhu. Mezi podporové aktivity se řadí společné školení zaměstnanců, podpora IT systémů pro výměnu informací mezi správci daní atd.

V návaznosti na závěry Evropské rady z července 2020 a na základě dohody s Evropským parlamentem má mít program Fiscalis rozpočet 269 milionů EUR na období 2021–2027.

Nový program Fiscalis má podpořit spolupráci mezi daňovými správami členských států a přispět k boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem prostřednictvím.

  • Program podpory celní správy v EU (CUSTOMS 2020)

Rozpočet

523 mil. EUR

Období

2014-2020

Oprávnění žadatelé

  • Veřejné subjekty (orgány samosprávy, celní správa)


Program podporuje spolupráci mezi celními správami jednotlivých členských států s cílem zvýšit efektivitu výběru cel, zabránění nebezpečným nebo nezákonným dovozům a zajistit řádné fungování celní unie. Mezi podporové aktivity se řadí společné školení zaměstnanců, podpora IT systémů pro vývoj funkční elektronizace cel v EU apod.

Dle prozatímní dohody z července 2020 má mít program na období 2021–2027 rozpočet ve výši 950 milionů EUR.

Autor: Euroskop