Sociální politika

Zaměstnanost a sociální inovace

  • Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)

Rozpočet920 mil. eur
Období2014-2020
Oprávnění žadatelé
  • Veřejné subjekty (orgány veřejné správy a samosprávy, univerzity, mezinárodní organizace);
  • zájmová sdružení, neziskové organizace;
  • soukromé subjekty (malé a střední banky)


Program (Employment and social innovation, EaSI) sdružuje 3 doposud fungující programy v letech 2007-2013 a podporuje udělování mikrograntů a celkovou mobilitu pracovníků v EU. Zaměřuje se se na mladé nezaměstnané, prosazuje rovné příležitosti, nediskriminaci a napomáhání dlou­hodobě nezaměstnaným.

Mezi sdružené programy patří (1) mikrofinanční nástroj, který umožňuje nezaměstnaným vzít si půjčku (mikrogranty) a založit si vlastní podnikání. EaSI roli tohoto nástroje rozšiřuje o podpo­ru sociálních podniků, které se neorientují primárně na zisk.

Dále je to (2) evropský zaměstnanecký servis (EURES), který podporuje mobilitu a informova­nost pracovníků napříč EU. EaSI roli tohoto nástroje rozšřije o intenzivnější výměnu informací a propojení mezi zaměstnavateli a budoucími zaměstnanci na­příč regiony.

Třetím nástrojem je program PROGRESS, který financuje projekty nevládních organizací nebo veřejných orgánů, kampaně v oblasti zaměstnanosti, sociálního začlenění a rovných příležitostí. Program PROGRESS získá 61 % finančních prostředků, EURES 18 % a mikro­granty získají 21 % z celkového rozpočtu.

Sociální fond plus 2021-2027 (ESF+)


Na období 2021–2027 se pro Evropský sociální fond plus plánuje 101,2 miliardy EUR. Evropský sociální fond plus se zaměří na investice do lidí a podporu při realizaci evropského pilíře sociálních práv. Pomůže reagovat na celosvětové výzvy, udržet sociální spravedlnost i zvýšit konkurenceschopnost Evropy. Tento fond bude pružnější a jednodušší verzí stávajícího Evropského sociálního fondu, protože sloučí řadu stávajících fondů a programů. Sdružování zdrojů umožní EU a členským státům, aby poskytovaly integrovanější a cílenější podporu v reakci na sociální výzvy a výzvy v oblasti trhu práce, kterým lidé v Evropě v současné době čelí. Jako příklad lze uvést začlenění podpory pro nejchudší osoby do ESF+, které způsobilým osobám umožní využívat lepší skladbu materiální pomoci a komplexní sociální podpory.

Evropský sociální fond plus má sloučit:

Hlavní prvky ESF+:

  • Starosti občanů a klíčové priority jsou ve středu zájmu: Po konzultaci s členskými státy budou finanční prostředky přidělovány na opatření, která řeší klíčové priority i starosti obyčejných Evropanů. Programy ESF+ se zaměří především na úkoly stanovené v rámci evropského semestru a evropského pilíře sociálních práv.
  • Důraz na nezaměstnanost mladých lidí a sociální začleňování: Členské státy s vysokým podílem mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, budou muset vyčlenit alespoň 10 % prostředků z ESF+ na podporu zaměstnanosti těchto osob. Fond bude i nadále přispívat k plnění agendy dovedností pro Evropu a nejméně 25 % financí z ESF+ má směřovat na opatření podporující sociální začlenění a na nejpotřebnější osoby. ESF+ bude také pomáhat členským státům v jejich úsilí o začlenění státních příslušníků třetích zemí legálně pobývajících v EU na pracovní trh i do společnosti, se zaměřením na opatření, která podporují dlouhodobou integraci. Doplňuje tak Azylový a migrační fond, z něhož jsou financována krátkodobá integrační opatření.
  • Omezení byrokracie: Komise navrhuje v příštím dlouhodobém rozpočtu EU jednodušší pravidla, méně byrokracie a snazší přístup k financování z různých zdrojů pro úřady, občany a organizace čerpající podporu z EU.
  • Cílená podpora zdravotní péče: Složka zaměřená na zdraví se soustředí na přednostní oblasti, kde má spolupráce na úrovni EU prokazatelný přínos: posílení připravenosti na krize přesahující hranice států, pomoc pro zdravotnické orgány členských států, digitalizace v oblasti zdraví a zdravotní péče, podpora pro právní předpisy EU v oblasti zdraví a zlepšení přeshraniční spolupráce, například v oblasti vzácných a komplexních chorob prostřednictvím evropských referenčních sítí.
Autor: Euroskop