Podnikání

COSME (navazuje na komunitární program z let 2007-2013 Konkurenceschopnost a inovace, CIP).

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (COSME)

Rozpočet2,03 mld. eur
Období2014-2020
Oprávnění žadatelé
 • Soukromé subjekty (malé a střední podniky)
Prioroty programu

1. Zlepšení hospodářských podmínek udržitelnosti podniků v EU
2. Aktivity k propagaci podnikání
3. Podpora přístupu MSP k finančním prostředkům
4. Podpora vstupu podniků na unijní a globální trhy

Web


Program COSME je zaměřen na podporu malých a středních podniků (MSP). Navazuje na předchozí komunitární program EU pro podporu malých a středních podniků Konkurenceschopnost a inovace (CIP) v období 2007-2013.

Program má stanoven čtyři základní cíle, mezi které patří 1) zlepšení podmínek hospodářské soutěže a udržitelnosti podniků v EU, 2) podpora propagace podniků, 3) zpřístupnění finančních prostředků a 4) podpora vstupu podnikatelských subjektů na nové trhy v EU a ve světě. Ty mají dále stanoveny specifické priority:


1. Zlepšení hospodářských podmínek udržitelnosti podniků v EU (rozpočet: 384.4 mil. eur
)

Priority jsou zaměřeny na:

 • Posílení konkurenceschopnosti a udržitelnosti MSP;
 • Aktivity nutné k vytvoření nové strategie konkurenceschopnosti;
 • Iniciativy týkající se zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu založené na mezisektorových aktivitách v oblastech charakteristických velkou koncentrací MSP a vysokým příspěvkem k HDP EU.


2. Aktivity k propagaci podnikání (rozpočet: 86.8 mil. eur
)

Podporované typy aktivit zahrnují provádění studií, realizace kampaní a akcí a výměnné programy (Erasmus pro mladé podnikatele).

Priority se týkají:

 • Zlepšení rámcových podmínek ovlivňujících vývoj podnikatelského prostředí;
 • Skupiny nových podnikatelů a potenciálních podnikatelek jako specifické cílové skupiny podpory;
 • Podpory členských států k zlepšení vzdělávání a rozšíření dovedností zejména potenciálně nových podnikatelů.


3. Podpora přístupu MSP k finančním prostředkům (rozpočet: 1 436 mil. eur
)

Tento cíl je zaměřen na:

 • Zpřístupnění finančních prostředků u podnikatelských subjektů v zahajovací fázi;
 • Přizpůsobení se požadavkům trhu a posílení přeshraničního financování.

Rozpočet programu COSME bude poskytovat úvěrové záruky MSP pro finanční zprostředkovatele a investice do fondů poskytujících rizikový kapitál pro zajištění růstu MSP a jejich expanzi na zahraniční trhy.


4. Podpora vstupu podniků na unijní a globální trhy (rozpočet: 2 443 mil. eur
)

Priority se týkají:

 • Enterprise Europe Network, která poskytuje odborné služby zaměřené na podporu a zvyšování konkurenceschopnosti především MSP (např. odborné poradenství a informace o jednotném trhu, asistence při mezinárodním technologickém transferu, vyhledávání projektových partnerů pro mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu apod.);
 • Zlepšení přístupu MSP na jednotný trh EU;
 • Podpory mezinárodní průmyslové spolupráce se třetími zeměmi.

V období 2021-2027 by neměl být COSME samostatným programem.

Program pro jednotný trh


Komise navrhuje pro období 2021-27 nový specifický program ve výši 4 miliard eur, který má posílit postavení spotřebitelů, chránit je a umožnit mnoha evropským malým a středním podnikům, aby plně využívaly dobře fungujícího jednotného trhu. K dosažení cílů programu mají přispět další 2 miliardy eur, které mají být uvolněny z fondu InvestEU.

Nový program má posílit správu vnitřního trhu EU. Podpořit konkurenceschopnost podniků, zejména těch malých a středních, máprosazovat zdraví lidí, zvířat a rostlin, jakož i dobré životní podmínky zvířat a stanoví rámec pro financování evropských statistik.

Oblasti, které nový program pro jednotný trh podpoří, jsou:

  • ochrana a posílení postavení spotřebitelů: nový program zaručí vymáhání práv spotřebitelů, zajistí vysokou úroveň jejich ochrany a bezpečnosti výrobků a spotřebitelům bude pomáhat v případě problémů, například při nakupování na internetu. Rovněž usnadní přístup spotřebitelů k mechanismům nápravy, jak je navrženo v nové politice pro spotřebitele.
  • konkurenceschopnost podniků, a to zejména malých a středních: v návaznosti na úspěch stávajícího Programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) navrhuje Komise posílit podporu pro malé podniky, aby mohly růst a expandovat i za hranice.
  • vysoká úroveň zdraví lidí, zvířat a rostlin: na integrovaném evropském jednotném trhu budou mít občané EU i nadále přístup k bezpečným a vysoce kvalitním potravinám. V rámci nového programu budou finanční prostředky použity na podporu bezpečné produkce potravin, na prevenci a eradikaci nákaz zvířat a škůdců rostlin, jakož i na zlepšení životních podmínek zvířat v EU. Financování bude rovněž prosazovat přístup na trh pro producenty potravin z EU, přispívat k vývozu do třetích zemí a významně podporovat zemědělsko-potravinářské odvětví jakožto hlavní odvětví ekonomiky EU.
  • účinné prosazování a prvotřídní standardy: program posílí spolupráci mezi členskými státy a Komisí s cílem zajistit, aby byla pravidla EU řádně prováděna a vymáhána. Program bude také podporovat evropské normalizační organizace při vyvíjení aktuálních standardů, které obstojí v budoucnosti.
  • spravedlivá hospodářská soutěž v digitálním věku: program Komisi pomůže dále vylepšovat její nástroje informačních technologií a odborné znalosti, které používá k účinnému vymáhání pravidel hospodářské soutěže v digitální ekonomice. Umožní jí reagovat na vývoj na trhu, např. pokud jde o využívání dat velkého objemu a algoritmů. Kromě toho program pomůže posílit spolupráci mezi Komisí a orgány členských států a soudy.
  • vysoce kvalitní evropské statistiky: program bude poskytovat finanční prostředky národním statistickým úřadům pro tvorbu a šíření evropských statistik, které jsou nezbytné pro rozhodování ve všech politických oblastech.
Autor: Euroskop