Nástroje vnější spolupráce

EU má finanční nástroje, které podporují spolupráci s mimoevropskými (zejména rozvojovými) zeměmi. Jejich cílem je přispívat k rozvoji partnerství a vzájemných vztahů.

Finanční prostředky se využívají na rozvojovou a humanitární pomoc, ale i hospodářskou spolupráci a makrofinanční pomoc, podporu investičních projektů atd. Jednou z forem jsou i tendry na projekty EU, kterých se mohou zúčastnit i české soukromé a veřejné subjekty.


Nástroj předvstupní pomoci (IPA)

Nástroj pomoci kandidátským zemím, které usilují o vstup do EU. Vznikl v lednu 2007 sjednocením předchozích programů a finančních nástrojů jako byly PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD a CARDS a finančního nástroje pro Turecko.

V červnu 2018 předložila Komise návrh nařízení, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III). V návrhu Komise je navržen celkový rozpočet programu na období 2021–2027 ve výši 14,5 miliard EUR v běžných cenách. Bylo navrženo tento rozpočet rozdělit podle pěti tematických priorit a při přidělování vycházet ze skutečné výkonnosti příjemců na základě ročního hodnocení.

Nástroj evropského sousedství (ENI)

Nástroj funguje v rámci Evropské politiky sousedství a pokrývá regiony jižního Středomoří, Východního partnerství a další. Hlavním cílem ENI je posílit ekonomiku, stabilitu a bezpečnost zemí v sousedství EU.

V rámci jednání o budoucím víceletém finančním rámci (VFR) na období 2020–2027 jsou revidovány architektura a fungování nástrojů pro financování vnější činnosti EU, včetně evropského nástroje sousedství. V červnu 2018 zveřejnila Komise návrh nařízení, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI). Účelem návrhu je zjednodušit stávající architekturu financování vnější činnosti EU na další období VFR a integrovat do NDICI několik finančních nástrojů.

Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI)


Rozpočet má činit 89,2 miliardy EUR. Pro EU představuje hlavní nástroj, kterým přispívá k vymýcení chudoby, podporuje udržitelný rozvoj, prosperitu, mír a stabilitu.

1. Zeměpisný pilíř poskytne pomoc v hodnotě 68 miliard EUR na podporu dialogu a spolupráce se třetími zeměmi. Příděl prostředků na jednotlivé regiony bude přizpůsoben potřebám a prioritám dotčených regionů, které odrážejí strategické priority EU, zejména v sousedství EU a Africe a dále v nejpotřebnějších zemích.

2. Tematický pilíř s rozpočtem 7 miliard EUR bude financovat podporu pro lidská práva a demokracii, občanskou společnost, stabilitu a mír. Bude tak doplňovat opatření spadající pod geografický pilíř, protože některé záležitosti je třeba řešit na globální úrovni.

3. Pilíř rychlé reakce s rozpočtem 4 miliardy EUR umožní EU rychle a účinně zasáhnout, aby předešla konfliktu, a reagovat na krize či nestabilitu. Pomůže zvýšit odolnost partnerských zemí a podnikat včasné kroky při řešení potřeb a priorit zahraniční politiky EU.

Evropský rozvojový fond (EDF)

Tento fond stojí jako jediný mimo rozpočet EU a skládá se z dobrovolných příspěvků členských států. Je zaměřen na rozvojovou spolupráci se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT).

Pro období 2014-2020 uvolnila prostředky ve výši 82 mld. EUR, což činí více než polovinu celkové světové pomoci. I přesto však se společný cíl oficiální rozvojové pomoci (ODA), stanovený na 0,7 % HND EU, nedaří naplnit.

Autor: Euroskop