Režim na hranicích

Odstranění hraničních kontrol

Česká republika zrušila kontroly na pozemních hranicích se všemi sousedními státy k 21. prosinci 2007, ke zrušení kontrol na mezinárodních letištích došlo dne 30. března 2008 a týkalo se pouze letů uvnitř rozšířeného schengenského prostoru. Hraniční kontroly zůstaly zachovány při letech překračujících vnější hranice schengenského prostoru (tj. při cestování do zemí mimo Schengen).

Zrušení kontrol na vnitřních hranicích platí shodně pro všechny osoby překračující hranice, tj. pro občany Evropské unie i pro státní příslušníky třetích zemí. Vnitřní hranice je možné v zásadě překročit kdekoliv a kdykoliv, ale přestože se na nich neprovádějí kontroly, každý je povinen mít u sebe platný doklad totožnosti, tj. občanský průkaz nebo cestovní pas (u státních příslušníků třetích zemí je zásadně požadován cestovní pas).

Překračování vnitřních pozemních hranic není omezeno žádnou provozní dobou hraničních přechodů; zábrany bránící volnému průjezdu byly naopak odstraněny. Průjezd přes hranice by měl být vnímán obdobně jako pohyb ve vnitrozemí. Informaci o vstupu na území sousedního státu získá každý z již dnes známých tabulí modré barvy s kruhem 12 zlatých hvězd s označením státu a později z cizojazyčných nápisů např. na obchodech.

Právo volného pohybu však není možné vnímat jako absolutní; i nadále je třeba respektovat některé zájmy chráněné vnitrostátními zákony (národní parky a národní přírodní rezervace, soukromý majetek, místní dopravní režim na komunikacích apod.).

I po 21. prosinci 2007 tedy zůstala na hranicích ČR místa, kam není možno v zájmu zachování přírodních hodnot vstupovat či vjíždět. Proto i nadále v I. zónách národních parků a v národních přírodních rezervacích platí zákaz vstupu mimo značené cesty. Jedná se v souhrnu o pouhých 5 % délky hranic ČR. Do národních parků, chráněných krajinných oblastí a národních přírodních rezervací nesmí vjíždět motorová vozidla mimo silnice a místní komunikace.


Vnější schengenské hranice v ČR pouze na vybraných mezinárodních letištích


Jediným místem, na kterém má ČR vnější schengenské hranice, jsou mezinárodní letiště provozující lety z/do zemí mimo schengenský prostor. Na těchto letech jsou překračovány hranice Schengenu a budou zde proto prováděny kontroly přesně v souladu se schengenskými pravidly. Způsob provádění kontrol se přitom liší v případě osob požívajících právo Společenství na volný pohyb a v případě státních příslušníků třetích zemí.

Oprávněním provozovat lety do/ze zemí mimo schengenský prostor disponuje 16 letišť, která mají statut tzv. letiště s vnější hranicí (stav k červenci 2009). Tato letiště splnila bezpečnostní podmínky pro mezinárodního letiště s vnější hranicí a získala povolení provozovat neschengenské lety od Úřadu pro civilní letectví. Pět z nich (Praha Ruzyně, Brno-Tuřany, Ostrava-Mošnov, Pardubice a Karlovy Vary) provedlo stavební úpravy, které zajišťují fyzické (konstrukční) oddělení proudů cestujících na vnitřních a vnějších schengenských letech. Na jediném letišti „evropského formátu“ Praha Ruzyně byl v roce 2006 zprovozněn terminál Sever 2 určený výhradně pro lety do/z schengenských států – od 28. 10. 2007 probíhá v tomto terminálu, který byl přejmenován na Terminál 2, odbavení pro lety do/ze zemí Schengenu.

Na mezinárodních letištích s vnější schengenskou hranicí jsou nadále přítomni také celníci, kteří od vstupu ČR do EU provádějí kontrolu zboží při letech z/do zemí mimo EU a její celní unii. V souladu se schengenskými pravidly je kontrola podaných zavazadel prováděna při odletu na výchozím a při příletu na cílovém letišti.


Odstranění překážek bránících volnému průjezdu na místech hraničních přechodů

ČR odstranila veškeré překážky bránící plynulému provozu na silničních přechodech na vnitřních hranicích. Na komunikacích protínajících státní hranice a v blízkosti stávajících hraničních přechodů byla provedena odpovídající opatření spočívající např. v odstranění zátarasů, závor nebo odbavovacích buněk. Došlo ke změně dopravního značení a byla odstraněna rychlostní omezení – jediným kritériem pro zavedení jakéhokoli omezení rychlosti je bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.


Možnost dočasného znovuzavedení hraničních kontrol

Součástí bezpečnostních opatření na hranicích, která mají reagovat na výjimečné situace potenciálně ohrožující vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek státu, je možnost dočasně znovu zavést kontroly na vnitřních hranicích Schengenu. Pravidla pro dočasné znovuzavedení kontrol stanoví Schengenský hraniční kodex v čl. 25 (preventivní obnovení kontrol na hranicích z důvodu předvídatelné hrozby, jako je mezinárodní sportovní utkání, návštěva státníka apod.), v čl. 28 (obnova kontrol na hranicích v bezprostřední reakci na existující ohrožení veřejné bezpečnosti nebo vnitřního pořádku státu, jako např. teroristický útok) a v čl. 29 (dočasné znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích, přijaté státem na základě doporučení orgánů Evropské unie z důvodu mimořádného ohrožení fungování Schengenského prostoru jako celku).

Bude-li to vyžadovat ochrana veřejného pořádku nebo bezpečnost státu, může i vláda České republiky ve zcela výjimečných případech nařízením vlády stanovit, že po omezenou dobu budou na vnitřních hranicích prováděna opatření k ochraně hranic, a to v rozsahu a způsobem odpovídajícím dané situaci. Při překračování hranic během této doby budou muset osoby respektovat pravidla a omezení stanovené státem, který dočasnou ochranu hranic zavedl. Tato opatření se mohou přiblížit režimu na vnějších schengenských hranicích.

Autor: Šárka Machotková, Ministerstvo vnitra ČR, aktualizace Euroskop