Sociální pojištění migrujících osob

Pokud se český občan rozhodne pracovat v některé členské zemi Evropské unie, bude tam také odvádět sociální pojištění. Pod oblast sociálního pojištění zpravidla spadá pojištění důchodové a nemocenské.

Zde zdůrazníme: jednou ze základních zásad je, že občan EU je pojištěn v zemi, v níž vykonává svou pracovní činnost (týká se sociálního i zdravotního pojištění). To platí pro zaměstnance i samostatně výdělečně činné osoby (OSVČ).

V kterékoli době se tak na Vás vztahují právní předpisy pouze jediného státu.

Významnou výjimkou jsou zde tzv. vyslaní pracovníci – kteří po určitou dobu (obvykle do 24 měsíců) podléhají pojištění ve státě, ze kterého byli vysláni (nikoli tedy v zemi výkonu práce). Vyslaní pracovníci se v hostitelském státě prokazují elektronickým formulářem A1 vystaveným institucí, u které jsou ve svém domovském státě pojištěni. Tímto formulářem dokládají, že jsou pojištěnci země, která je k práci vyslala. V případě vyslání pracovníka z ČR do jiného členského státu je k vystavení tohoto formuláře příslušná Česká správa sociálního zabezpečení.

Konkrétní výše i pravidla pro odvody (kolik zaměstnanec, kolik zaměstnavatel) se stanoví podle předpisů státu výkonu práce – např. při výkonu práce v Německu německé příspěvky, při výkonu práce v ČR české.

Co se týče tzv. souběhu zaměstnání, tak v případě, že pracovník vykonává práci souběžně na území 2 nebo více členských států, je pojištěn v systému sociálního zabezpečení státu svého bydliště, pokud v tomto státě vykonává podstatnou část své činnosti. U zaměstnanců je podstatná činnost definována v návaznosti na minimálně 25 % pracovní doby nebo mzdy. V úvahu je brán i očekávaný vývoj v příštích 12 měsících.

Pokud by šlo o vícero zaměstnání pro vícero firem, které mají sídla v různých zemích, zůstává pracující pojištěn v zemi bydliště. Pracuje-li pro jednu firmu ve vícero zemích, z nichž ani jedna není zemí bydliště, je pojištěn v té zemi, kde se nachází sídlo firmy.

Ve státě, v němž bude pojištěn, bude též žádat a pobírat sociální dávky, a to jak dávky založené na pojištění (např. důchody apod.), tak dávky tzv. nepříspěvkové (např. dávky rodinné).

Další informace a odkazy


Call centrum České správy sociálního zabezpečení
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Autor: Euroskop