Nemocenská a pobyt v jiné zemi EU

Pracovní neschopnost vzniklá během pobytu mimo zemi pojištění

Osoba pojištěná v jiném státe EU (také EHP či Švýcarsku), u které dojde ke vzniku pracovní neschopnosti během pobytu například v ČR a která bude chtít uplatnit nárok na dávku, bude postupovat následujícím způsobem:

Český ošetřující lékař vystaví na vyžádání české potvrzení pracovní neschopnosti a formulář E 116 Lékařská zpráva týkající se pracovní neschopnosti. S uvedenými tiskopisy se do 3 dnů od vzniku pracovní neschopnosti dostaví pojištěnec na příslušné oddělení České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) dle místa výkonu lékaře.

Lékař ČSSZ potvrdí formulář E 116 a vystaví na jeho základě formulář E 115 Žádost o poskytnutí peněžitých dávek v případě pracovní neschopnosti. Oba formuláře pracoviště ČSSZ zašle kompetentní instituci v členském státe, u které je osoba pojištěna a jejíž název, adresu a číslo pojištění by měla znát. Tato kompetentní instituce pak posoudí podle právních předpisů daného státu přiznání nároku na dávku.

Při ukončení pracovní neschopnosti se pojištěnec opět dostaví na pobočku ČSSZ, která prostřednictvím formuláře E 118 Oznámení o neuznání nebo ukončení pracovní neschopnosti bude informovat o ukončení pracovní neschopnosti instituci v zemi pojištění.

Změna místa pobytu do jiného členského státu během pracovní neschopnosti

Může také nastat případ, kdy kupříkladu při dlouhodobější pracovní neschopnosti chce nemocný pobývat se svou rodinou v místě trvalého pobytu v ČR.

V takovém případě je potřebný písemný souhlas ke změně pobytu do ciziny, který vydává vždy zodpovědné pracoviště státu pojištění na základě písemné žádosti ošetřujícího lékaře, případně na žádost občana. Pokud žádá o souhlas sám pojištěnec, musí k žádosti doložit vyjádření ošetřujícího lékaře.

Změnu místa pobytu do ciziny, musí tedy navíc předem schválit okresní správa sociálního zabezpečení.

Oslovená kompetentní instituce vydá písemný souhlas a zašle jej žadateli, ošetřujícímu lékaři a místně příslušnému pracovišti. V případě neudělení souhlasu pak vyrozumí kromě žadatele také ošetřujícího lékaře.

Z výše uvedeného vyplývá, že změna pobytu v období čerpání nemocenské je v zásadě možná, avšak konkrétní řešení dané věci je vždy v kompetenci příslušného úřadu v zemi pojištění a vyplývá z aplikace národních právních předpisů.

Proto doporučujeme se o právech a povinnostech vždy včas informovat u příslušné instituce státu pojištění. Důležité je znát název a adresu této instituce a identifikační číslo nemocenského pojištění (může být odlišné od zdravotního jestliže existují odděleně pojištěni nemocenské a zdravotní).

Další informace a odkazy

 Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Autor: Euroskop