Evropská vlajka

Evropská vlajka není pouze symbolem Evropské unie, ale i evropské jednoty a identity v širším smyslu. Kruh zlatých hvězd představuje solidaritu a spolupráci mezi evropskými národy. Počet hvězd nemá žádnou souvislost s počtem členských států. Hvězd je dvanáct, protože toto číslo tradičně symbolizuje dokonalost, úplnost a jednotu. Počet hvězd zůstane tedy stejný bez ohledu na další rozšiřování EU.

Historie vlajky

Historie vlajky sahá do roku 1955, kdy sjednocující se Evropa existovala jen ve formě Evropského společenství uhlí a oceli a měla pouze šest členských států. Avšak již o několik let dříve vznikl samostatný mezinárodní evropský subjekt, který měl větší počet členů, aktivně bránil lidská práva a propagoval evropskou kulturu – Rada Evropy.

Rada Evropy hledala symbol, kterým by se mohla označovat. Po dlouhých diskusích byl přijat současný návrh – kruh dvanácti zlatých hvězd na modrém pozadí. Kruh představuje jednotu a symbolické číslo dvanáct mimo jiné odkazuje i na počet měsíců v roce a počet hodin na ciferníku. Evropská vlajka představuje jednotu národů Evropy.

Rada Evropy posléze vyzvala ostatní evropské instituce, aby modrou vlajku s dvanácti hvězdami začaly rovněž používat. V roce 1983 tuto výzvu přijal Evropský parlament a nakonec byla vlajka přijata jako oficiální symbol Evropských společenství, dnešní Evropské unie, hlavami států a předsedy vlád v roce 1985.

Od začátku roku 1986 vlajku užívají všechny evropské instituce.

Evropská vlajka je jediným znakem Evropské komise – výkonného orgánu EU. Ostatní instituce a orgány EU používají kromě evropské vlajky i vlastní znaky.


Vyvěšování vlajky

Právem Evropských společenství není vyvěšování vlajky Evropské unie upraveno a také v současné době není problematika užití vlajky Evropské unie v České republice upravena v právním řádu ČR.

V případě užití státní vlajky České republiky a vlajky Evropské unie v návaznosti na ustanovení § 33 odst. 1 volebního zákona musí být postupováno v souladu s § 8 písm. a) zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů. Tedy v případě, že vedle sebe na objektu budou vyvěšeny obě uváděné vlajky, státní vlajka České republiky se umístí na nejčestnější místo; tj. z čelního pohledu na objekt vlevo.

Popis a vyobrazení vzoru vlajky Evropské unie odpovídá parametrům „evropské vlajky“ přijatým v roce 1955 Radou Evropy (tj. jde o dvanáct zlatých hvězd na modrém podkladu, umístěných v pozici číslic na hodinách. Vlajka má tvar obdélníku, přičemž poměr šířky k její délce je dán 1 : 1,5).

Využívání vlajky

Kde je možno najít elektronickou podobu vlajky EU a jaká jsou pravidla pro její užívání?

Používání symbolu EU se řídí dohodou mezi Radou Evropy a Evropskou komisí, která stanoví, že evropský symbol mohou užívat třetí strany pouze pokud:

  • nezakládá záměnu uživatele a Evropské unie nebo Rady Evropy
  • není spojen s aktivitami, které se neslučují se zásadami a cíli Evropské unie a Rady Evropy

Svolení s užitím evropského symbolu nezakládá právo na jeho exkluzivní užívání. Nedovoluje přivlastnění si symbolu nebo jakéhokoliv podobné obchodní známky nebo loga, registrací nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Generální sekretariát Evropské komise nevidí žádné překážky v užívání evropského symbolu, pokud jsou splněny tyto dvě podmínky, ale každá žádost musí být zkoumána samostatně. Toto schválení není pravděpodobné, pokud se jedná o komerční činnost a evropský symbol je užíván ve spojení s vlastním logem, jménem nebo obchodní známkou společnosti.

V roce 1979 Rada Evropy zaregistrovala tento symbol u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). V důsledku této registrace získal evropský symbol ochranu v souladu s Článkem 6 Pařížské úmluvy o ochraně průmyslového vlastnictví.


Evropská vlajka a legislativa ČR

Konkrétní citace znění dotčených (výše uvedených) zákonů ČR: Zákon číslo 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky

Státní vlajka

§ 7

(1) Státní vlajku vyvěšují oprávněné osoby uvedené v § 2 písm. a) až t) na budovách, v nichž sídlí, při příležitosti státních svátků, při příležitostech republikového významu vyhlášených Ministerstvem vnitra nebo příležitostech místního významu vyhlášených krajem nebo obcí.

(2) Vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího a končí v 8 hodin dne následujícího po dni uvedeném v odstavci 1.

(3) Při příležitostech uvedených v odstavci 1 lze namísto státní vlajky použít její napodobeninu s odlišným vzájemným poměrem šířky a délky.

(4) Na budovách, v nichž sídlí oprávněné osoby uvedené v § 2 písm. a) až o), může být státní vlajka vyvěšena trvale.

(5) Státní vlajku mohou vyvěšovat vedoucí diplomatických misí a konzulárních úřadů České republiky na služebních dopravních prostředcích, a to při slavnostních příležitostech a pokud je to v zemi jejich působení obvyklé.

(6) Ostatní fyzické a právnické osoby a organizační složky státu mohou užít státní vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoliv.

§ 8

Vyvěšují-li se se státní vlajkou současně státní vlajky jiných států, umístí se státní vlajka vždy na nejčestnější místo; to je z čelního pohledu na objekt

a) vlevo při vyvěšení 2 státních vlajek
b) uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek, nebo
c) v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek. Zákon číslo 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu:

§ 33

Volební místnost

Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka České republiky a vlajka Evropské unie a ve volební místnosti se umístí velký státní znak.

Autor: Mgr. Petr Placák, Euroskop