Příjmy rozpočtu EU

Příjmy rozpočtu Evropské unie jsou tvořeny vlastními zdroji, které členské státy vybírají jménem EU a převádějí je do společného rozpočtu, a ostatními zdroji. Mezi zdroje rozpočtu patří:

1. tradiční vlastní zdroje

– zemědělské dávky (tj. cla uvalená na dovoz zemědělských produktů)
– dávky z cukru a izoglukózy
– cla z obchodu se třetími zeměmi vybraná podle společného celního tarifu
2. podíl na dani z přidané hodnoty (DPH)
3. podíl z hrubého národního důchodu (HND) členských států
4. ostatní
– poplatky vztahující se k fungování Evropského hospodářského prostoru, poplatky za administrativní činnost institucí, daně z příjmu zaměstnanců institucí ES, pokuty, přebytek rozpočtu z předchozího roku atd.

Lisabonská smlouva nově výslovně dává Radě pravomoc zřídit formou rozhodnutí nové kategorie vlastních zdrojů nebo stávající kategorie zrušit. Toto rozhodnutí přijme Rada zvláštním legislativním postupem (jednomyslně po konzultaci s Parlamentem) a následně musí být schváleno členskými státy.

VFR a Next Generation EU

Europoslanci 17. prosince 2020 schválili víceletý finanční rámec, jehož součástí je nástroj na podporu oživení Next Generation EU, který má přispět ke zlepšení ekonomické situace v EU po pandemii covid-19. Dohromady tak bude Evropská unie v letech 2021-27 disponovat 1,8 bilionem eur. Next Generation EU je tvořen z části granty a z části půjčkami. Tímto vznikl nový vlastní zdroj, který má sloužit ke splacení prostředků z tohoto nástroje.

Dále poslanci vypracovali plán zavádění nových vlastních zdrojů financování Unie v příštích sedmi letech. Do něj spadá poplatek za plasty, který by se odvíjel od množství nerecyklovaného plastového odpadu v daném členském státě. Dalším novým zdrojem by měl být systém EU pro obchodování s emisemi pravděpodobně propojený s mechanismem uhlíkové kompenzace na hranicích, digitální daň a daň z finančních transakcí, jakož i příspěvek spojený s podnikovým sektorem nebo nový společný základ daně z příjmu právnických osob.

Návrhy týkající se nových vlastních zdrojů založených na mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, na digitálním poplatku (oba mají být zavedeny do 1. ledna 2023) a na revidovaném systému obchodování s emisemi má Komise předložit do června 2021.

Autor: Euroskop