Indie

Indie se pomalu stává zásadním aktérem mezinárodních vztahů nejen v oblasti hospodářské, ale rovněž politické a bezpečnostní. Počátek vzestupu druhé nejlidnatější země lze datovat do 90. let 20. století, spojených s výraznou liberalizací ekonomiky. Ačkoliv zemědělský sektor zůstává větší, než je u vyspělých zemí obvyklé, zejména rozvoj služeb pomohl Indii k velmi rychlému růstu HDP; v jeho absolutní výši je dnes země sedmá na světě (v kontrastu k HDP per capita, kde se Indie nachází až na 139. místě). Indie je členem skupiny zemí BRIC či Sdružení zemí jižní Asie pro regionální spolupráci (SAARC), a dále také např. IMF, WTO a OSN, kde byla v období 2011 až 2012 zvolena jako nestálý člen Rady bezpečnosti.

Historie a vývoj vztahů

Počátky diplomatické spolupráce mezi EU a Indií sahají do šedesátých let 20. století. První oficiální dokument byl však podepsán v roce 1973, v době přistoupení Velké Británie, bývalého kolonizátora Indie, do Evropského společenství (ES). Tato Obchodní dohoda dle čl. 133 Smlouvy o ES byla zaměřena především na obchodní vztahy a na rozvojovou pomoc. V roce 1981 pak ES a Indie rozšířily spektrum svých vztahů např. o oblasti zemědělství a rybolovu, průmyslu, energetiky či vědy a technologií, a to díky podpisu Dohody o spolupráci.

Doplnění politického dialogu do vztahů mezi EU a Indií přinesla Dohoda o spolupráci mezi ES a Indickou republikou o partnerství a rozvoji z roku 1994. Tato dohoda je platná dodnes a je zaměřena na rozvoj obchodu a investic, podporu hospodářského rozvoje Indie a rozvoj nových forem hospodářské spolupráce.

Návrh Evropské komise (EK) z roku 1997 pak upravil i nové mechanismy pro posílení spolupráce, které zavedly setkání vyšších úředníků, schůzky EK a indických zástupců a další schůzky na bilaterální úrovni či v rámci jednotlivých pracovních skupin.

Vasco da Gama
Portugalec Vasco da Gama otevřel v roce 1498 mořskou cestu do Indie. Změnil tím pro příští staletí tok zboží mezi Asií a Evropou. V posledním desetiletí už je ale mnohem více vidět ekonomická síla dnešní Indie. Možná se znovu navrátí i její lesk z doby říše Velkých mogulů, který zhasl během 17. století (foto: Wikimedia Commons)

Historicky první summit EU-Indie se konal v roce 2000 a pokračuje na každoroční bázi. Výsledkem v pořadí pátého summitu bylo ustanovení o Strategickém partnerství EU a Indie. Na základě tohoto partnerství pak vznikl v roce 2005 první Společný akční plán, který byl revidován v roce 2008, a jehož cílem je podpořit mír a bezpečnost, udržitelný rozvoj, spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje. Ve stádiu vyjednávání je v současnosti Dohoda o zóně volného obchodu.

Obchodní vztahy

Obchodní bilance EU s Indií vykazuje v současné době deficit ve výši přibližně 1,3 miliard eur, přestože v předchozích letech vykazovala mírný přebytek. S podílem -0,9 % na celkových exportech a -0,5 % na importech EU, je Indie devátým nejdůležitějším obchodním partnerem Unie, přestože bilancí se umisťuje až na 197. místě.

Z pohledu Indie je EU nejdůležitějším obchodním partnerem s podílem na vývozu 18 % a na dovozu 12 %. v letech 2016-17. Evropský import je pro Indii dokonce významnější než ten čínský, zároveň se firmám z Indie daří čím dál více prosadit na trzích členských zemí EU.

Dovozu dominují především stroje a přepravní prostředky, které spolu s druhou nejvýznamnější dovozní skupinou produktů zpracovatelského průmyslu tvoří více 70 % všech importů z EU. Význam produktů zpracovatelského průmyslu pro vzájemnou obchodní výměnu je patrný i při pohledu na statistiky vývozu Indie do EU, kde s více jak pětinovým podílem představují nejvýznamnější položku.

Podrobné statistiky obchodních vztahů EU a Indie.


Výzvy do budoucna


Obě strany cílí především na uzavření dohody o volném obchodu. Ta je nyní po 12 kolech vyjednávání na vyšší úrovni přenesena na úroveň jednotlivých pracovních skupin. Na posledním summitu v roce 2017 lídři poukázali na pokračující snahu obou stran vrátit se k jednáním o této komplexní obchodní a investiční dohodě. Na summitu v roce 2016 byl vytvořen akční program EU-Indie 2020, který počítá s dalšími diskuzemi ohledně prohloubení bilaterálního obchodu mezi EU a Indií, posílením investic nebo s hlubší spoluprací na poli farmaceutiky.

V rámci akčního programu bylo také zřízeno fórum pro konzultace v oblasti zahraniční politiky a bezpečnosti. Strany také přijaly Prohlášení o partnerství mezi Indií a EU v oblasti hospodaření s vodou a partnerství v oblasti čisté energetiky a klimatu. Během summitu v roce 2017 obě strany uvítaly pokrok při provádění daného programu. EU a Indie také opětovně vyjádřily své odhodlání pokračovat ve spolupráci v oblasti námořní bezpečnosti v Indickém oceánu i mimo něj. Současné vztahy se mj. zaměřují také na rozvoj spolupráce v oblasti bezpečnosti, kde bylo v roce 2016 podepsáno Společné prohlášení o boji proti terorismu.

Významnou složkou v rámci vztahů EU a Indie je i rozvojová spolupráce. Na projekty podporující rozvoj vzdělání a zdravotnictví v Indii bylo v rámci programovacího období 2007–2013 vyčleněno celkem 470 milionů EUR. Spolupráce se tak bude dozajista rozvíjet. V roce 2016 poskytla Evropská investiční banka Indii půjčku 450 milionů euro na vybudování první stanice metra v ve městě Lucknow. V roce 2017 Evropské investiční banka otevřela v Dillí svou pobočku a chce se zaměřit na financování projektů, které odrážejí priority stanovené v rámci politického dialogu mezi EU a Indií: obnovitelné zdroje energie, partnerství ve vodohospodářství, ochraně čistého ovzduší a klimatu.

Autor: CDK, září 2018