Austrálie

Evropská unie a Austrálie k sobě mají velmi blízko – sdílí stejné hodnoty, spolupracují v mnoha mezinárodních organizacích (např. OSN č WTO), důležitou roli hrají také kulturní, historické či obchodní vazby na některé členské země EU (zejména dominantní vliv Velké Británie).


Historie


I z těchto důvodů se počátky oficiální spolupráce mezi EU a tímto zámořským státem datují již do roku 1962, kdy byl australský velvyslanec akreditován u Komise. Od poloviny 70. let začala mezi oběma stranami probíhat pravidelná setkání, ale k formalizaci vztahů došlo až v 80. a 90. letech. V této době došlo k podpisu řady sektorových dohod (např. dohoda týkající se dopravy jaderného materiálu do EURATOMu aj.) a k institucionalizaci vztahů (zřízení Delegace Evropské komise v Canbeře roku 1981, ustanovení Společné skupiny pro průmyslovou spolupráci).

V polovině 90. let došlo k potvrzení zájmu o rozvoj bilaterální spolupráce a vyvrcholením se stalo podepsání Společného prohlášení o vztazích mezi Austrálií a EU v červnu 1997. Prohlášení doplnila v roce 2008 dohoda o Rámcovém partnerství Evropské unie a Austrálie. Stávající dvoustranné vztahy mezi EU a Austrálií se zakládají na rámcové dohodě podepsané v roce 2017, díky které spolupráce dosáhla nové strategické úrovně. Nadto bylo v roce 2016 zřízeno fórum vedoucích osobností EU a Austrálie (EU-Australia Leadership Forum). První setkání proběhlo v červnu 2017, nadcházející fórum je naplánováno na listopad 2018. Spolupráce s Austrálií se rozvíjí i na úrovni jednotlivých členských států EU. Obchodní spolupráce je založena na dohodách uzavřených v rámci GATT-WTO s cílem liberalizace mezinárodního obchodu.

Austrálie
Austrálie je nejen stát, ale také kontinent. Srovnejte s Evropou. Zdroj: Delegation of the European Commission to Australia.


Obchodní spolupráce

V rámci obchodu je zde patrný výrazný nepoměr mezi oběma stranami. Austrálie je pro Evropskou unii spíše méně významným partnerem, zatímco EU je pro tuto zemi druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem)a klíčovým zdrojem přímých zahraničních investic i technologií. Celkový objem vzájemného obchodu se e pohybuje v hodnotě kolem 95,6 mld. AUD a představuje 14,5 % celkového australského mezinárodního obchodu. Australský trh je pro spolupráci s EU velmi otevřený.

Vývoj tempa růstu exportu a importu byl značně proměnlivý a podmíněn hospodářským vývojem jak v EU, tak v Austrálii. Roli také sehrál trend sílícího vnitrounijního obchodu či přesun části australského exportu na trhy dynamické jihovýchodní Asie a Číny (viz External and intra-EU trade. Statistical Yearbook 1958-2010).

Z členských států EU jsou s Austrálií nejvíce spjaty Velká Británie, Německo a Francie. Pokud jde o komoditní strukturu obchodu, převažují v exportu hotové výrobky – největší podíl tvoří stroje a dopravní prostředky. Mezi další typické vývozní položky z EU se řadí léky, osobní automobily, telekomunikační zařízení aj. Australskému exportu do EU naproti tomu vévodí nezpracované primární produkty, zejména suroviny a paliva (uhlí, nikl, železná ruda).

Zájmem ve stávajících obchodních vztazích EU-Austrálie je uzavření Dohody o volném obchodu (FTA). V dubnu 2017 EU a Austrálie dokončily přípravnou fázi a v květnu 2018 Rada přijala rozhodnutí s vyjednávacím mandátem pro Komisi, která tak může zahájit formální jednání. Hlavním cílem FTA je další omezení stávajících překážek obchodu, odstranění cel na zboží a zajištění lepšího přístupu, pokud jde o služby a zadávání veřejných zakázek v Austrálii.

Dohody budou nejspíše nejvíce přínosné pro odvětví motorových zařízení, strojírenských výrobků, chemických výrobků, zpracovaných potravin a služeb. Součástí mandátů není úplná liberalizace obchodu se zemědělskými produkty, u nichž se počítá se zvláštním zacházením. Snahou Komise je dokončit jednání před volbami do Evropského parlamentu v květnu 2019.


Výzvy

Austrálie a EU mají shodný přístup k řadě důležitých otázek mezinárodního významu. Rozdíly jsou však patrné v oblastech imigrační a vízové politiky, vzdělávání (problematika uznávání vysokoškolských diplomů a titulů členských zemí EU v Austrálii). Za nejproblémovější oblast ve vztazích EU – Austrálie lze považovat zemědělství. Austrálie své zájmy hájí zejména prostřednictvím skupiny Cairns. Spory pramení zejména z ochranářského charakteru společné zemědělské politiky EU, který tak ztěžuje zámořské zemi přístup na evropský trh, přestože jsou zemědělské výrobky klíčovým vývozním artiklem Austrálie. S tím souvisí i další problematická oblast – rostoucí obchodní deficit s EU. Exporty z Evropy profitovaly především z jednostranného otevření australského trhu. I přes existenci jistých problematických aspektů se ale všeobecně dá říci, že vztahy mezi EU a Austrálií jsou na dobré úrovni a obě strany usilují o jejich prohloubení a o společné aktivity i v dalších oblastech.

Autor: CDK, září 2018