Průběh soudního řízení

Bez ohledu na povahu věci zahrnuje část písemnou a obecně i část ústní, která probíhá veřejně. Je však nutné rozlišovat mezi jednak řízením o předběžné otázce a jednak řízením o ostatních žalobách, zvaných žaloby přímé.

Písemná část

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ PŘED SOUDNÍM DVOREM

  • Řízení o předběžných otázkách

Vnitrostátní soud předkládá Soudnímu dvoru otázky týkající se výkladu nebo platnosti ustanovení práva Společenství obvykle formou soudního rozhodnutí v souladu s vnitrostátními procesními předpisy. Jakmile je žádost přeložena překladatelským útvarem Soudního dvora do všech jazyků Společenství, oznámí ji soudní kancelář účastníkům v původním řízení, ale také všem členským státům a orgánům. Zveřejní v Úředním věstníku sdělení, ve kterém uvede zejména účastníky řízení a obsah otázek. Účastníci řízení, členské státy a orgány Společenství mají dva měsíce na to, aby předložili Soudnímu dvoru svá písemná vyjádření.

  • Přímé žaloby

K zahájení řízení před Soudním dvorem dochází na základě žaloby zaslané kanceláři Soudního dvora. Vedoucí soudní kanceláře zveřejní sdělení o žalobě v Úředním věstníku Evropské unie s upřesněním žalobních důvodů a návrhových žádání žalobce. Zároveň je žaloba doručena druhému účastníku řízení, který má jeden měsíc pro předložení žalobní odpovědi. Žalobce má právo na repliku, žalovaný na dupliku, v obou případech ve lhůtě jednoho měsíce. Lhůty k podání těchto dokumentů musí být dodrženy, neprodlouží‑li je předseda.

U obou druhů žalob určí předseda soudce zpravodaje a první generální advokát generálního advokáta, kteří jsou pověřeni sledovat průběh věci.

PŘÍPRAVNÁ OPATŘENÍ A ZPRÁVA K JEDNÁNÍ

U všech druhů řízení jsou účastníci řízení po skončení písemné části řízení vyzváni vyjádřit se ve lhůtě jednoho měsíce, zda a proč žádají konání jednání. Soudní dvůr na základě zprávy soudce zpravodaje a po vyslechnutí generálního advokáta rozhodne, zda věc vyžaduje provedení dokazování, jakému kolegiu je vhodné věc přidělit a zda je namístě, aby se konalo jednání, jehož datum stanoví předseda. Soudce zpravodaj ve zprávě k jednání shrne tvrzené skutečnosti a tvrzení účastníků řízení a podle okolností tvrzení vedlejších účastníků. Tato zpráva je zveřejněna v jednacím jazyce při jednání.


Ústní část

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ A STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA


Řeči jsou přednášeny na veřejném zasedání před kolegiem a generálním advokátem. Soudci a generální advokát mohou klást účastníkům řízení otázky, které se jim jeví vhodné. O několik týdnů později a opět na veřejném zasedání přednese před Soudním dvorem generální advokát své stanovisko. Rozebírá dopodrobna zejména právní stránky sporu a zcela nezávisle navrhuje Soudnímu dvoru, jak by měl být vznesený problém vyřešen. Tímto je ústní část řízení skončena. Má-li Soudní dvůr za to, že věc neobsahuje žádnou novou právní otázku, může po vyslechnutí generálního advokáta rozhodnout, že věc bude projednána bez stanoviska.

ROZSUDKY

Porada soudců se koná na základě návrhu rozsudku vypracovaného soudcem zpravodajem. Každý soudce dotyčného kolegia může navrhnout změny. Rozhodnutí Soudního dvora jsou přijímána většinou a menšinová stanoviska nejsou vyjadřována. Rozsudky jsou podepisovány všemi soudci, kteří se účastnili porady a jejich výrok je vyhlášen na veřejném zasedání. Rozsudky a stanoviska generálních advokátů jsou k dispozici na internetové stránce Soudního dvora již v den svých vyhlášení nebo přednesení. Následně jsou ve většině případů zveřejňovány ve Sbírce rozhodnutí Soudního dvora a Soudu prvního stupně.

ZVLÁSTNÍ ŘÍZENÍ

  • Řízení zakončené odůvodněným usnesením

Je-li předběžná otázka shodná s otázkou, o které již Soudní dvůr rozhodl nebo nelze-li o odpovědi na tuto otázku rozumně pochybovat nebo může-li být odpověď na tuto otázku vyvozena z judikatury, může Soudní dvůr po vyslechnutí generálního advokáta rozhodnout odůvodněným usnesením odkazujícím zejména na předchozí rozsudek o této otázce nebo na judikaturu.

  • Zrychlené řízení

Zrychlené řízení umožňuje Soudnímu dvoru rozhodnout rychle ve věcech velké naléhavosti tím, že zkracuje lhůty a odstraňuje některé části řízení. Na žádost jednoho z účastníků řízení přísluší předsedovi Soudního dvora rozhodnout, po vyslechnutí ostatních účastníků, zda zvláštní naléhavost odůvodňuje použití zrychleného řízení. Zrychlené řízení je rovněž upraveno v případě řízení o předběžné otázce. V tomto případě je žádost podána vnitrostátním soudem, který se obrací na Soudní dvůr.

  • Řízení o předběžných opatřeních

Předběžné opatření směřuje k získání odkladu provádění aktu orgánu, který je současně předmětem žaloby nebo k získání jakéhokoli jiného předběžného opatření nezbytného k zabránění závažné a nenapravitelné škodě k újmě účastníka řízení.

NÁKLADY ŘÍZENÍ

Řízení před Soudním dvorem nepodléhá poplatkům. Soudní dvůr však nenahrazuje náklady vynaložené na advokáta oprávněného působit jako právní zástupce před soudem členského státu, kterým musejí být účastníci řízení zastoupeni. Není-li některý účastník řízení schopen zcela nebo zčásti uhradit náklady řízení, může požádat o poskytnutí bezplatné právní pomoci. K žádosti musí být přiloženy veškeré doklady prokazující žadatelovu potřebnost.

JAZYKOVÝ REŽIM

V řízení o přímé žalobě bude jazyk, v němž je sepsána žaloba (jímž může být jeden z 23 úředních jazyků Evropské unie), jednacím jazykem ve věci, tedy jazykem, ve kterém bude řízení probíhat. V řízení o předběžné otázce je jednacím jazykem jazyk vnitrostátního soudu, který se na Soudní dvůr obrací. Jednání konající se během ústní části řízení jsou simultánně tlumočena podle potřeby do jednotlivých úředních jazyků Evropské unie. Porady soudců probíhají bez tlumočníka ve společném jazyce, kterým je tradičně francouzština.

Autor: Igor Blahušiak, Euroskop