Výbory v EP

Poslanci Evropského parlamentu jsou rozděleni do stálých parlamentních výborů, které se podílejí na legislativním procesu.

Pro období 2019 – 2024 byl počet stálých výborů stanoven na 20 stálých a 2 podvýbory.

Zasedání parlamentních výborů jsou veřejná a konají se jednou či dvakrát za měsíc. Politické skupiny a nezařazení poslanci zpravidla zaujímají post ve dvou i více výborech (každý poslanec musí být členem nejméně jednoho výboru). Každý výbor má svého předsedu a několik místopředsedů, volených na období dvou a půl let, a vlastní sekretariát.

Parlamentní výbory vypracovávají a přijímají zprávy o legislativních návrzích či přicházejí se zprávami z vlastního podnětu. Výbory připravují materiály pro plenární zasedání Parlamentu. Dále posuzují a předkládají pozměňovací návrhy směrnic a nařízení vypracovaných Evropskou komisí. Vedle stálých výborů může Evropský parlament zřídit i výbory dočasné a vyšetřovací. Tyto výbory však nedisponují právem předkládat stanoviska jiným výborům.

Stálé výbory

David McAllisterPředseda:
David McAllister
(EPP, DE)

Výbor pro zahraniční věci (AFET)

Výbor pro zahraniční věci se podílí na tvorbě zahraniční politiky EU a na navazování a rozvoji vztahů s partnery, dohlíží na proces rozšiřování a sleduje činnost ostatních orgánů EU (EK, ESVČ). Jeho souhlas je nezbytný u většiny mezinárodních dohod.
Maria Arena

Předsedkyně:
Maria Arena
(S&D, BE)

Podvýbor pro lidská práva (DROI)

Podvýbor pro lidská práva se zabývá všemi otázkami spojenými s lidskými právy, ochranou menšin a podporou demokratických hodnot. Každoročně uděluje Sacharovovu cenu za svobodu myšlení.

Nathalie LoiseauPředsedkyně:
Nathalie Loiseau (RE, FR)

Podvýbor pro bezpečnost a obranu (SEDE)

Podvýbor pro bezpečnost a obranu podporuje diskuzi o Společné bezpečnostní a obranné politice EU a vyhodnocuje její vývoj. S ohledem na bezpečnost Unie a jejích občanu také provádí její kontrolu.

Členem podvýboru je europoslanec Hynek Blaško (SPD).

Tomas Tobé

Předseda:
Tomas Tobé
(EPP, SE)

Výbor pro rozvoj (DEVE)

Klíčovými úkoly výboru pro rozvoj je spolurozhodování o rozpočtových prostředcích, určených na pomoc poskytovanou EU, a snaha o co nejlepší koordinaci mezi dárcovskými zeměmi a rozvojovými agenturami.
Bernd Lange

Předseda:
Bernd Lange
(S&D, DE)

Výbor pro mezinárodní obchod (INTA)

Výbor pro mezinárodní obchod má důležitou úlohu pro stanovování obchodní politiky EU. Zajišťuje demokratickou kontrolu právních předpisů v oblasti obchodu a mezinárodních obchodních dohod, které lze provádět jen se souhlasem EP.

Místopředsedou výboru je český europoslanec Jan Zahradil (ODS), členkou výboru europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti).

Johan van Overtveldt

Předseda:
Johan van Overtveldt
(ECR, BE)

Rozpočtový výbor (BUDG)

Rozpočtový výbor EP je součástí evropského rozpočtového orgánu. Společně s Radou tedy je tedy zodpovědný za posouzení a schválení rozpočtu EU.
Monika Holhmeier

Předsedkyně:
Monika Hohlmeier
(EPP, DE)

Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT)

Výbor pro rozpočtovou kontrolu je zodpovědný za kontrolu využívání prostředků z rozpočtu EU. Sleduje, zda byly prostředky použity v souladu s předpisy a zda se podařilo dosáhnout stanovených politických cílů.

Funkci místopředsedkyně výboru vykonává česká europoslankyně Martina Dlabajová (ANO 2011), členem výboru je europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Roberto Gualtieri

Předseda:
Roberto Gualtieri
(S&D, IT)

Hospodářský a měnový výbor (ECON)

Hospodářský a měnový výbor se zabývá otázkami týkajícími se hospodářské a měnové unie, regulace finančních služeb, volného pohybu kapitálu a plateb, daňové politiky, politiky hospodářské soutěže nebo mezinárodního finančního systému.

Místopředsedou výboru je český europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09 a Starostové), mezi členy výboru patří Ondřej Kovařík (ANO 2011).

Abir Al-Sahlani

Předsedkyně:
Abir Al-Sahlani
(RE, SE)

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL)

Cílem výboru pro zaměstnanost a sociální věci je ovlivňovat a stanovovat právní rámec pro politiku zaměstnanosti, všechny aspekty sociální politiky, pracovních podmínek odborného vzdělávání a volného pohybu pracovníků a důchodců.

Členy výboru jsou česká europoslankyně Radka Maxová (ANO 2011) a europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Pascal Canfin

Předseda:
Pascal Canfin
(RE, FR)

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI)

Hlavní náplní činnosti výboru ENVI je boj proti změně klimatu. Vedle toho se zabývá zlepšováním informací o potravinách poskytovaných spotřebitelům, řešením otázek veřejného zdraví na evropské úrovni nebo nakládáním s odpady a ochranou biodiverzity.

Členy výboru jsou čeští europoslanci Stanislav Polčák (Starostové a nezávislí) a Alexandr Vondra (ODS).

Adina-Ioana Vălean

Předsedkyně:
Adina-Ioana Vălean
(EPP, RO)

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE)

Stěžejním cílem výboru ITRE je reindustrializace. Zabývá se při tom zejména právním a hospodářským rámcem pro inovativnější průmysl, výzkumem a vývojem v oblasti vzdělání, podporou malých a středních podniků nebo vytvořením evropského elektronického trhu.

Členy výboru jsou europoslankyně Martina Dlabajová (ANO 2011), Mikuláš Peksa (Piráti) a Evžen Tošenovský (ODS).

Petra de Sutter

Předsedkyně:
Petra de Sutter
(Greens/EFA, BE)

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO)

Výbor IMCO udržuje legislativní dohled nad pravidly volného pohybu zboží a služeb, volného pohybu pracovníků a nad celní politikou, hospodářskými zájmy spotřebitelů a nad jejich dodržováním.

Z českých europoslanců jsou členy Dita Charanzová (ANO 2011), Hynek Blaško (SPD), Marcel Kolaja (Piráti) a Kateřina Konečná (KSČM).

Karima Delli

Předsedkyně:
Karima Delli
(Zelení/EFA, FR)

Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN)

Výbor pro dopravu a cestovní ruch se podílí na formulování legislativy v oblasti dopravy, cestovního ruchu a poštovních služeb. Cílem výboru je zajistit mobilitu a zároveň chránit klima.

Členkou výboru je česká europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM).

Younous Omarjee

Předseda:
Younous Omarjee
(GUE/NGL, FR)

Výbor pro regionální rozvoj (REGI)

Výbor pro regionální rozvoj je zodpovědný za politiku soudržnosti a regionální rozvoj Unie. Spolu s Radou, Komisí, Výborem regionů a dalšími partnery se podílí na vytváření jejich právního rámce.

Členem výboru je český europoslanec Ondřej Knotek (ANO 2011).

Norbert Lins

Předseda:
Norbert Lins
(EPP, DE)

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI)

Výbor AGRI se zabývá nejen společnou zemědělskou politikou, ale také zdravím a životními podmínkami zvířat, zdravím rostlin, kvalitou zemědělských produktů a lesnictvím. Je zodpovědný za kontrolu práce Komise v těchto oblastech.

Členy výboru jsou europoslanci Ivan David (SPD), Martin Hlaváček (ANO 2011) a europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS).

Chris Davies

Předseda:
Chris Davies
(RE, UK)

Výbor pro rybolov (PECH)

Výbor pro rybolov se věnuje zejména reformě společné rybářské politiky s cílem zajistit dlouhodobou udržitelnost mořského prostředí, rybích populací a samotných rybářů, průmyslových odvětví spojených s rybolovem a pobřežních komunit.
Sabine Verheyen

Předsedkyně:
Sabine Verheyen
(EPP, DE)

Výbor pro kulturu a vzdělávání (CULT)

Výbor pro kulturu a vzdělávání řeší všechny kulturní aspekty činnosti EU (šíření kultury, kulturní dědictvím, kulturní a jazyková rozmanitost) a otázky vzdělání. Je příslušný pro program Erasmus +, Kreativní Evropa a Evropa pro občany.

Členkou výboru je europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL).

Lucy Nethsingha

Předsedkyně:
Lucy Nethsingha
(RE, UK)

Výbor pro právní záležitosti (JURI)

Výbor JURI je odpovědný především za problematiku duševního vlastnictví a řeší také právo společností a pravidla mezinárodního práva soukromého. Dohlíží zároveň na využívání aktů v přenesené pravomoci a přijímá rozhodnutí týkající se ochrany zájmů EP u soudu.

Členem výboru je český europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09 a Starostové).

Juan Fernando López Aguilar

Předseda:
Juan Fernando López Aguilar
(S&D, ES)

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE)

Výbor LIBE řeší téměř všechny právní předpisy a dohlíží na politiku v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. To zahrnuje například boj proti terorismu, ochranu základních práv, boj proti jakékoliv diskriminaci nebo zajištění ochrany údajů.
Antonio Tajani

Předseda:
Antonio Tajani
(EPP, IT)

Výbor ústavní záležitosti (AFCO)

Úkolem výboru pro ústavní záležitosti jsou institucionální aspekty budoucnosti EU. Zabývá se vyhodnocováním provádění inovací Lisabonské smlouvy a pozornost věnuje také evropské občanské iniciativě nebo zavedení nového statutu evropských politických stran.
Evelyn Regner

Předsedkyně:
Evelyn Regner
(S&D, AT)

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM)

Členové výboru pro práva žen a rovnost pohlaví se soustředí na téma práv žen a rovnosti pohlaví. Konktrétně se zabývají otázkami, jako je nerovnost v odměňování, ekonomická nezávislost žen, nedostatečné zastoupení žen v rozhodovacím procesu nebo obchodování se ženami.
Dolors Montserrat

Předsedkyně:
Dolors Montserrat
(EPP, ES)

Petiční výbor (PETI)

Petiční výbor je spojením mezi EP a občany EU – zabývá se peticemi, které může každý občan EU podle článku 227 Smlouvy o fungování EU kdykoliv předložit EP. Kromě toho se výbor podílí na zjišťování problémů s prováděním legislativy EU v členských státech.

Zdroj fotografií: Evropský parlament © Evropská unie, 2019

Autor: Euroskop