Evropská investiční banka

Evropská investiční banka poskytuje půjčky pro kapitálové investice podporující vyrovnaný ekonomický rozvoj a integraci Evropy, ale také hospodářský rozvoj v kandidátských zemích a v rozvojovém světě. Je většinovým akcionářem Evropského investičního fondu, s nímž tvoří Skupinu EIB zaměřující se především na podporu malých a středních podniků.

EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA

Sídlo

Lucemburk

Složení

Rada guvernérů – 28 členů – ministři (financí) členských zemí
Správní rada – 28 členů – zástupci jmenovaní členskými zeměmi a 1 člen jmenován Komisí
Řídící výbor – 9 jmenovaných členů
Kontrolní výbor – 6 jmenovaných

Funkční období

Správní rada – 6 let, možné opakovaně
Řídící výbor – 6 let, možné opakovaně
Kontrolní výbor – 6 let

Hlavní funkce

financovat projekty evropského zájmu, investice malých podniků v EU a hospodářský rozvoj v kandidátských a rozvojových zemích

Předseda

jmenován na 6 let, možné opakovaně

Působnost banky


EIB byla založena Římskými smouvami v roce 1958 za účelem střednědobého a dlouhodobého spolufinancování kapitálových investic, které by napomáhaly vyváženému rozvoji Evropských společenství. Je autonomním orgánem v rámci struktury EU, který na neziskové bázi poskytuje nebo garantuje úvěry především v oblasti průmyslu, infrastruktury, telekomunikací, ochrany životního prostředí a energetiky. Přestože základní kapitál EIB poskytly členské státy, získává nyní EIB většinu svých zdrojů na mezinárodních kapitálových trzích za komerční úrokovou sazbu. Její finanční prostředky neplynou z rozpočtu EU.

Základní úkoly:

Projekty musí přispívat k dosahování cílů EU, být ekonomicky, finančně a technicky smysluplné a šetrné k životnímu prostředí a měly by přitahovat další zdroje financování. Většina projektů je bankou financována do výše 50 % jejich nákladů. Kromě vlastního působení na území EU podporuje EIB rozvojovou pomoc, kterou Evropské unie poskytuje více než 130 zemím celého světa.

V ČR působí EIB od roku 1992, na činnost EIB po vstupu České republiky do EU se vztahuje Statut EIB, který tvoří Protokol č. 5 připojený k Smlouvám. Podíl ČR na upsaném kapitálu EIB činí 0,76 procenta (cca 1,775 mld. EUR) z celkové hodnoty upsaného kapitálu EIB (cca 232,4 mld. EUR).

Organizace

Hlaními orgány jsou:

Rada guvernérů je nejvyšším orgánem EIB. Je složená z ministrů (zpravidla financí) členských zemí. Stanovuje všeobecné direktivy úvěrové politiky, schvaluje účetní rozvahu a výroční zprávu EIB, jmenuje členy Správní rady, Řídícího výboru a Kontrolního výboru, povoluje financování projektů mimo EU a rozhoduje o zvyšování základního kapitálu.

Správní rada je složena ze zástupců jmenovaných členskými zeměmi a jednoho člena jmenovaného Komisí. Obnovitelné funkční období je 5 let a členové jsou zodpovědní pouze EIB. Správní rada může na jednání přibrat maximálně 6 odborníků, kteří však nemají právo volit. To nemá ani prezident EIB (v případě jeho nepřítomnosti viceprezident), který Správní radě předsedá. Rozhodnutí jsou přijímána většinou zahrnující nejméně třetinu členů Správní rady a reprezentující alespoň 50 % upsaného kapitálu. Správní rada zodpovídá za vedení banky v intencích jejích hlavních úkolů a rozhoduje o poskytování půjček. Schází se přibližně desetkrát ročně.

Řídící výbor je stálým výkonným orgánem, který řídí každodenní činnost banky. Skládá se z devíti členů jmenovaných Radou guvernérů na návrh Správní rady, jejichž obnovitelné funkční období je 6 let a kteří jsou odpovědní pouze EIB. V čele Řídícího výboru sedí předseda EIB. Řídící výbor dává doporučení Radě ředitelů a následně odpovídá za provádění jejich rozhodnutí.

Kontrolní výbor se skládá z 6 členů, kteří jsou do úřadu jmenováni Radou guvernérů na jedno šestileté období. Kontrolní výbor kontroluje všechny operace a potvrzuje, že účetnictví banky je vedeno řádně a správně. Schází se obvykle desetkrát za rok.

Evropský investiční fond


EIF byl založen v roce 1994 s hlavním cílem poskytovat pomoc malým podnikům. Působí v členských státech Evropské unie, v Turecku a ve třech státech ESVO (na Islandu, v Lichtenštejnsku a v Norsku). Jeho majoritním akcionářem je Evropská investiční banka, jejíž podíl činí 59 %. Dále se na EIF podílí Evropská komise s 30 % akcií a další evropské finanční instituce vlastní 11 % akcií.

Evropský investiční fond neposkytuje firmám přímé půjčky, finanční podpory či investice – pracuje skrze banky a jiné finanční prostředníky. Používá finanční prostředky, které mu byly svěřeny EIB nebo Evropskou unií.

Základní úkoly:

  • poskytování rizikových investic malým a středním podnikům, zejména při jejich zakládání a firmám zaměřeným na technologický rozvoj
  • přebírání záruk vůči jiným finančním institucím (ručí za půjčky malým a středním podnikům)

Iniciativa JEREMIE

JEREMIE je společná iniciativa Evropské komise, EIB a EIF, jejímž cílem je podpořit zvýšený přístup k financím pro rozvoj mikro-, malých a středních firem v regionech EU. JEREMIE by oficiálně zahájen v říjnu 2005 v Bruselu.

Skupina Evropské investiční banky

Skupina EIB byla vytvořena na základě usnesení Evropské rady v Lisabonu v roce 2000 a skládá se z EIB a EIF. Jejím hlavním cílem je přispět k větší konkurenceschopnosti Evropy, a to především podporou malých a středních podniků (MSP). EIB poskytuje dlouhodobé půjčky na kapitálově nákladné investiční projekty, zatímco EIF se soustřeďuje na investice do inovativních MSP v EU a oblastech rozšiřování prostřednictvím kapitálových fondů nebo poskytováním záruk.

Autor: Igor Blahušiak, Euroskop