Zakládající smlouvy

Základní prvky Unie definovaly zakládající smlouvy. Jsou vytvářeny na základě přímých jednání mezi vládami členských států a musí být ratifikovány na vnitrostátní úrovni (národními parlamenty nebo referendem).

Za prvopočátek současných snah o evropskou integraci se pokládá Evropské společenství uhlí a oceli, založené 18. dubna 1951 v Paříži. Smlouva o ESUO byla podepsána na 50 let, vstoupila v platnost 23. července 1952 a pozbyla platnosti dne 23. července 2002.

Na základě jedné ze dvou tzv. Římských smluv, a to Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, která byla podepsána v Římě v roce 1957 vzniklo Evropské hospodářské společenství. Současně byla podepsána Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom).

V roce 1992 byla v Maastrichtu podepsána Smlouva o Evropské unii, která také změnila název Evropského hospodářského společenství na „Evropské společenství“.

Smlouvy byly později změněny Amsterodamskou smlouvou a Smlouvou z Nice. Lisabonská smlouva navíc změnila název „Smlouvy o založení Evropského společenství“ na Smlouvu o fungování Evropské unie.


Historický vývoj zakládajících smluv

 • Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) – tzv. Pařížská smlouva (18. duben 1951)
  Ke stažení (pdf, 689 kB)

 • Smlouva o založení Evropského společenství (ES) – tzv. Římská smlouva (25. března 1957)
  Ke stažení (pdf, 972 kB)

Konsolidovaná verze – ve znění Amsterodamské smlouvy
Ke stažení (641 kB)

Konsolidovaná verze – ve znění smlouvy z Nice
Ke stažení (641 kB)

Konsolidovaná verze – ve znění Lisabonské smlouvy – přejmenována na Smlouva o fungování EU (3. prosince 2007)
Ke stažení (513 kB)

 • Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) – podepsána společně se Smlouvou o EHS, nazývané tzv.“Římské smlouvy“ (25. března 1957, platí od 1. ledna 1958)
  Ke stažení (386 kB)

 • Smlouva o Evropské unii (EU) – tzv. Maastrichtská smlouva (7. února 1992, platí od 1. listopadu 1993)
  Ke stažení 602 kB

Konsolidovaná verze – ve znění Amsterodamské smlouvy (2. říjen 1997)
Ke stažení (485 kB)

Konsolidovaná verze – ve znění smlouvy z Nice (26. února 2001)
Ke stažení (238 kB)

Konsolidovaná verze – ve znění Lisabonské smlouvy (3. prosince 2007)
Ke stažení (923 kB)

Kromě zakládajících smluv tvoří primární právo i smluvy o přístoupení nových členských států a s nimi spojené právní akty a další smlouvy a protokoly. Významné změny v primárním právu přinesly zejména níže uvedené smlouvy.

 • Smlouva o jednotných orgánech – tzv. Slučovací smlouva; Smlouva o zřízení společné Rady a společné komise Evropských společenství (přijata 8. dubna 1965, platná od 1.července 1967)
  Ke stažení (pdf, 162 kB)


 • Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství (přijata 8. dubna 1965, platná od 1.července 1967)
  Ke stažení (pdf, 92 kB)


 • Smlouva pozměňující některá rozpočtová ustanovení – 1. rozpočtová smlouva, tzv. Lucemburská smlouva (přijata 22. dubna 1970, platná od 1. ledna 1971)
  Ke stažení (pdf, 79 kB)


 • Smlouva pozměňující některá finanční ustanovení – 2. rozpočtová smlouva, tzv. Bruselská smlouva (přijata 22. července 1975, platná od 1.června 1977)
  Ke stažení (pdf, 133 kB)


 • Jednotný evropský akt (přijat 17. a 28. února 1986, platný od 1.července 1987)
  Ke stažení (pdf, 222 kB)


 • Amsterodamská smlouva (přijata 2. října 1997, platná od 1. května 1999)
  Ke stažení (pdf, 601 kB)


 • Niceská smlouva (přijata 26.února 2001, platná od 1.února 2003)
  Ke stažení (pdf, 400 kB)

Autor: Euroskop