Smluvní vztahy EU a třetích zemí

Vzhledem k uznání právní subjektivity EU Lisabonskou smlouvou (LS) je nyní subjektem mezinárodních smluv Unie a nikoliv již Evropské společenství, jak tomu bylo dříve. Evropská unie může smlouvu se třetími státy nebo mezinárodními organizacemi uzavřít nejen tehdy, pokud tak stanoví smlouvy, ale i pokud je uzavření smlouvy nezbytné k dosažení cílů stanovených (zakládajícími) Smlouvami.

LS přinesla i změny v proceduře sjednávání mezinárodních smluv. V případě dohod, jež se týkají výlučně nebo zejména společné zahraniční a bezpečnostní politiky, podává Radě doporučení k zahájení jednání Vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. V ostatních případech je to i nadále Komise. Rada zmocňuje k zahájení jednání rozhodnutím a jmenuje vyjednavače nebo vedoucího vyjednavačského týmu.

Smlouvy se třetími zeměmi mohou být uzavřeny buď s Unií, nebo s Unií a zároveň členskými státy (smíšené smlouvy). Rozlišujeme tři formy smluv – dohody o přidružení, dohody o partnerství a spolupráci a obchodní dohody.

DOHODY O PŘIDRUŽENÍ

Dohody o přidružení jsou uzavírané mezi Evropskou unií a vnějším státem, skupinou států nebo mezinárodní organizací. Obsahuje vzájemná práva a povinnosti v oblasti ekonomické, průmyslové a obchodní spolupráce. Existují dva druhy asociačních dohod. Jedny jsou uzavírány s výhledem na vstup daného subjektu do unie (např. Asociační dohoda ČR – ES). Druhý typ asociačních dohod nepředpokládá vstup do EU a byl uzavřen např. s některými africkými státy.

Častým obsahem přidružení je vytvoření zóny volného obchodu s průmyslovým zbožím, některá přidružení zahrnují celní unii a dílčí nebo úplné zavedení dalších svobod (pohyb zaměstnanců, svobodu podnikání, poskytování služeb, pohyb kapitálu), eventuálně segmenty dalších politik ES.

  • Dohoda o Evropském hospodářském prostoru

Dohodu ujednala EU se třemi členy Evropského společenství volného obchodu. Vznikem Evropského hospodářského prostoru (EHP) se Norsko, Island a Lichtenštejnsko staly účastníky jednotného vnitřního trhu EU, pro které platí právní akty související s vnitřním trhem. Citelným znevýhodněním ve srovnání s členy EU však pro ně představuje nemožnost účastnit se rozhodovacího procesu v EU.

Dohody

Datum podpisu

Účinnost od

Jazyk

Soubor
pdf

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru

(Umožňuje státům ESVO/EHP podílet se na vnitřním trhu ES)

2.5.1992

1.1.1994

ČJ

1,51 MB

  • Další dohody o přidružení:

Dohody

Datum podpisu

Účinnost od

Jazyk

Soubor
pdf

Dohoda zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Tureckem

12.09.1963

01.12.1964

ČJ

150 kB

Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé

17.07.1995

01.03.1998

AJ

4,85 MB

Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a státem Izrael na straně druhé

20.11.1995

01.06.2000

AJ

548 kB

Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

26.02.1996

01.03.2000

AJ

654 kB

Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé

24.11.1997

01.05.2002

AJ

1,05 MB

Dohoda zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé

18.11.2002

01.02.2003

AJ

4,08 MB

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé

09.04.2001

04.01.2004

AJ

312 kB

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé

29.10.2001

AJ

1,26 MB

DOHODY O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI

Evropská unie uzavřela Dohody o partnerství a spolupráci se zeměmi východní Evropy, jižního Kavkazu a střední Asie. Cílem těchto dohod je posílení demokracie a rozvoj hospodářství partnerských zemí prostřednictvím spolupráce v celé řadě oblastí a prostřednictvím politického dialogu. Pro zajištění plnění dohod byla ustavena Rada pro spolupráci.

V roce 2003 EU zahájila projekt Evropské politiky sousedství (EPS). Politika sousedství má podpořit úzké vztahy mezi EU a jejími partnery ve východní Evropě, na Kavkaze a ve Středomoří s cílem vytvořit prostoru stability, prosperity a bezpečí. Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Moldávie a Ukrajina se staly součástí této politiky. Dohody o partnerství a spolupráci stanovují rámec, ve kterém je EPS v těchto zemích prováděna.

Dohody

Datum podpisu

Účinnost od

Jazyk

Soubor
pdf

Dohoda o partnerství a spolupráci zakládající partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé

14.06.1994

01.03.1998

AJ

5,53 MB

Dohoda o partnerství a spolupráci zakládající partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé

24.06.1994

01.12.1997

AJ

190 kB

Dohoda o partnerství a spolupráci zakládající partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé

28.11.1994

01.07.1998

AJ

186 kB

Dohoda o partnerství a spolupráci zakládající partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kazašskou republikou na straně druhé

23.01.1995

01.07.1999

AJ

205 kB

Dohoda o partnerství a spolupráci zakládající partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé

09.02.1995

01.07.1999

AJ

193 kB

Dohoda o partnerství a spolupráci zakládající partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé

22.04.1996

01.07.1999

AJ

207 kB

Dohoda o partnerství a spolupráci zakládající partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé

22.04.1996

01.07.1999

AJ

195 kB

Dohoda o partnerství a spolupráci zakládající partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé

22.04.1996

01.07.1999

AJ

194 kB

Dohoda o partnerství a spolupráci zakládající partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Uzbeckou republikou na straně druhé

21.06.1996

01.07.1999

AJ

191 kB

Dohoda uzavřená s Mexikem stanovuje základní prvky bilaterálních vztahů mezi EU a Mexikem. Její součástí je politický dialog a liberalizace vzájemného obchodu. Dohoda o volném obchodu zahrnuje obchod se zbožím a službami, se zvláštními kapitolami týkající se přístupu na trhy veřejných zakázek, hospodářské soutěže, práv duševního vlastnictví a investic.

Dohoda o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé 08.12.1997 01.10.2000 AJ 327 kBOBCHODNÍ DOHODY
  • Dohody Evropské unie se Švýcarskem

Hospodářské vztahy EU a jediného člena ESVO, který není členem EHP jsou nadále uskutečňovány na základě dohody o volném obchodu z roku 1972 a bilaterálních dohod o spolupráci v sedmi sektorech.

Dohody

Datum podpisu

Účinnost od

Jazyk

Soubor
pdf

Dohoda o volném pohybu osob mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé

21.06.1999

01.06.2002

AJ

300 kB

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě

21.06.1999

01.06.2002

AJ

98 kB

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici

21.06.1999

01.06.2002

AJ

360 kB

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými výrobky

21.06.1999

01.06.2002

AJ

666 kB

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody

21.06.1999

01.06.2002

AJ

213 kB

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o určitých aspektech veřejných zakázek

21.06.1999

01.06.2002

AJ

151 kB

Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Evropskými společenstvími a Švýcarskou konfederací

21.06.1999

01.06.2002

AJ

80 kB