PŘEDVSTUPNÍ POMOC

Rozšíření a předvstupní pomoc

Předvstupní nástroje jsou programy předvstupních politik Společenství, kterými jsou v zemích, jež se chystají na přistoupení k EU, podporovány nezbytné hospodářské, politické a správní reformy. Slouží především k podpoře příslušných politických a hospodářských změn, přispívají k zavádění legislativy EU a harmonizaci legislativy kandidátských zemí s legislativou EU. Pomáhají snižnovat ekonomické rozdíly mezi těmito zeměmi a EU, a napomáhají při budování institucí nezbytných pro fungování kandidátských zemí v rámci EU. Činnost převstupních nástrojů je většinou omezena vstupem kandidátské země do Evropské unie.

Pro programovací období 2007 – 2013 byl vytvořen nový nástroj předvstupní pomoci, program IPA (Instrument for Pre-accession Assistance), který nahradil předešlých pět nástrojů (Phare, ISPA, SAPARD, Předvstupní pomoc Turecku, Cards).


PŘEDVSTUPNÍ NÁSTROJE PRO ČR

Phare

Program Phare poskytoval finanční prostředky deseti kandidátským zemím střední a východní Evropy. Jeho cílem bylo napomoci plnění podmínek stanovených pro vstup do Evropské unie. Z programu Phare byly rovněž financovány projekty sociální a ekonomické soudržnosti, jejichž cílem bylo zvýšit životní standard v nejchudších regionech. Postupně byly projekty více zaměřovány na budování institucí a financování investic.

Rozpočet Phare pro všechny kandidátské země na období let 1989 až 1999 přesáhl 11 miliard EUR (400 miliard CZK). Pro období 2000 až 2006 byl pro program připraven rozpočet přes 10 miliard EUR.

V ČR bylo z prostředků Phare do roku 2000 přiděleno 756 milionů EUR (27,46 miliard CZK).

Po přistoupení k Evropské unii byl program Phare nahrazen Evropským fondem regionálního rozvoje a Evropským sociálním fondem.

Další informace o tomto programu naleznete na této adrese:

ISPA

Program ISPA byl zaměřen na podporu investičních projektů v oblasti infrastruktury životního prostředí a transevropských dopravních sítí. V rámci životního prostředí byla pomoc poskytována v oblastech znečištění vod, ovzduší a odpadového hospodářství. V oblasti dopravní infrastruktury poskytoval program investice do rekonstrukcí, staveb a propojování národních dopravních sítí v Evropě.

Podpora byla mezi kandidátské země rozdělována na základě daných kritérií (počet obyvatel, HDP, rozloha státu, připravenost na využívání fondu). Předpokladem efektivní účasti v programu byla kvalitní příprava projektů a zajištění jejich spolufinancování ze stran států, které projekt podávaly. U těch projektů, na něž Evropská komise schválila prostředky, bylo vždy podepsáno tzv. finanční memorandum, které určovalo principy financování mezi ČR a Evropskou komisí.

Roční výše prostředků pro všechny kandidátské země dosahovala 1,04 mld. euro (36 mld. Kč). V období 2000 – 2006 bylo pro ČR každoročně alokováno kolem 70 mil. euro (2,5 mld. Kč).

Po vstupu zemí do EU převzal úlohu tohoto programu Fond soudržnosti.

Další informace o programu naleznete na adresách:

SAPARD

Program SAPARD poskytoval investice do oblasti zemědělství a na rozvoj venkova. Jeho cílem bylo zaměřit kandidátské státy na priority Společné zemědělské politiky a rozvoje venkova a naučit je používat finanční postupy a kontrolní mechanismy, které jsou praktikovány v EU.

Evropská unie uvolnila na program SAPARD z Evropského zemědělského garančního a orientačního fondu (EAGGF) ročně částku 520 mil. euro pro všech deset kandidátských zemí.

Na Českou republiku připadalo ročně asi 22 mil. euro, z toho pro sektor zemědělství cca 540 mil. Kč a pro sektor rozvoje venkova zhruba 270 mil. Kč. Finanční čerpání z programu SAPARD ukončila Česká republika předčasně v roce 2005, kdy došlo k vyčerpání alokace 92,8 milionů EUR (2,9 miliard Kč), kterou celkově poskytlo Společenství a kterou bylo možno čerpat až do konce roku 2006.

Hlavním rysem programu byla podpora většího počtu menších projektů. Žadatelem/příjemcem finanční podpory byly menší a střední obce a podnikatelé v oboru zemědělské a potravinářské výroby.

Po vstupu do EU byl program SAPARD nahrazen Evropským zemědělským podpůrným a záručním fondem.

Další informace o programu naleznete na adresách:


KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY VYUŽÍVANÉ PŘED VSTUPEM ČR DO EU

Komunitárních programů se mohou účastnit i kandidátské země za stejných podmínek jako členské státy. To také znamená, že se musí podílet na nákladech. Tento podíl však může být částečně financován z programu předvstupní pomoci (dříve Phare, dnes IPA).

Česká republika se účastnila ve vzdělávacích programech Socrates, Leonardo da Vinci a Youth for Europe (Mládež pro Evropu) od roku 1997, v programech Raphael, SAVE II a SME (Small and Medium-Sized Enterprises, podpora malého a středního podnikání) od roku 1998, ostatních dále zmíněných programů se účastnila od roku 1999.

Výše vstupního příspěvku Phare pro rok 1997 činila 3,30 mil. euro. Celkový příspěvek za Českou republiku na účast ve výše zmíněných komunitárních programech činil v roce 1998 cca 9,65 mil.euro (z toho 3,45 mil.euro z Phare), v roce 1999 již téměř 10,59 mil.euro (z toho 3,89 mil.euro z Phare) a v roce 2000 pak 10,78 mil. euro (z toho 6,87 mil. euro z Phare).

Pro kandidátské země platilo do roku 2000 (včetně) pravidlo, že při nevyčerpání celé částky v jednom roce se o tuto částku sníží poplatek v roce následujícím. Celkem za léta 1997 – 2000 činila výše příspěvků za Českou republiku na účast v Komunitárních programech z programu Phare 24,15 mil. euro.

V roce 2000 se Česká republika účastnila programů SME 3nd, Equal Opportunities, SAVE II., Socrates II., Leonardo da Vinci II. a Youth.

Z finančních prostředků programu Phare 2000 byla alokována i částka příspěvku za ČR na rok 2001 pro programy FISCALIS, Leonardo da Vinci II, Sokrates II, Youth a Culture 2000, a to ve výši 6,87 mil. euro. Program Culture 2000 vznikl sloučením programů Ariane, Kaleidoscope a Raphael.

Příklady komunitárních programů, do nichž byla ČR zapojena

  • Socrates – hlavním cílem byla podpora výměnných programů žáků, studentů a pedagogů mezi institucemi, které byly do těchto programů zapojeny.

První část programu, Socrates I., započala roku 1995, kdy byla zpřístupněna pro všechny členské země EU a dále pro Island, Norsko a Lichtenštejnsko. V roce 1997 byli do programu přijaty ČR, Kypr, Maďarsko a Rumunsko, o rok později pak Slovensko, Polsko, Litva, Estonsko, Lotyšsko a v roce 1999 přistoupily ještě Bulharsko, Slovinsko a Malta. Pro 1. období bylo vyčleněno 859 mil. ECU.

Na výsledky první fáze programu v roce 2000 plynule navázal Socrates II, který vytyčil další cíle v dané oblasti.

  • Leonardo da Vinci/Leonardo da Vinci II – program se zaměřoval na inovaci a zvyšování kvality odborného vzdělávání a vzdělávání dospělých.

Byly podporovány pilotní projekty, projekty stáží a výměn, zpracování přehledů a analýz týkajících se odborného vzdělávání, kariérového poradenství, rovnosti studijních příležitostí, vzdělávání znevýhodněných skupin, inovací odborné přípravy v důsledku technologických změn, spolupráce VŠ a podniků zaměřené na přenos technologických inovací, zlepšování jazykových dovedností.

V letech 1996 a 1997 se do programu Leonardo da Vinci začleňovaly první instituce, do konce roku 1999 to již bylo přes 500 českých organizací. V rámci programu bylo realizováno téměř 240 projektů, stáží a výměn a celkem více než 2400 účastníků vycestovalo do 14 zemí. Pro období 2000 – 2006 byla spuštěna druhá fáze projektu – Leonardo da Vinci II.

  • SAVE – program na podporu projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti.

Pro rok 1998 a 1999 získala ČR finanční podporu na 10 projektů. Program byl prodloužen do roku 2002.

  • SME 3nd – Třetí víceletý program pro malé a střední podniky

Program na podporu a rozšíření úlohy malých a středních podniků v hospodářství prostřednictvím účelových aktivit v oblasti poradenství, systémů finanční podpory, podpory podnikání a podnikatelských informací.