ČR a EU - vnitřní trh

Vnitřní trh a jeho vytváření historicky náleží mezi stěžejní oblasti agendy ES/EU a zahrnuje území všech členských států EU. Cílem vytvoření tohoto trhu byla realizace celní unie s volným pohybem zboží a vznik společného trhu, který je prostorem tzv. čtyř svobod (volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu). Od roku 2004, kdy se ČR stala členem EU, došlo k přijetí stovek norem, které mají k dosažení těchto svobod přispívat. ČR se dlouhodobě zasazuje o překonání překážek vedoucí k dobudování jednotného evropského trhu. S pokračujícím procesem integrace se v rámci jednotného trhu také vyvíjely vzájemně provázané společné politiky (zemědělská, regionální, dopravní apod.).

Národní programy reforem


Po vstupu ČR do EU v roce 2004 se pozornost členských států upírala především k Lisabonské strategii přijaté v roce 2000 s cílem vytvořit z Evropské unie do roku 2010 nejkonkurenceschopnější ekonomiku světa založenou na znalostech. ČR vypracovala Národní lisabonský program 2005-2008, tedy program reforem ČR.

Na podzim roku 2005 byl vypracován první Národní program reforem ČR 2005 – 2008, v němž jsou obsaženy priority a plánovaná reformní opatření ČR v makroekonomické a mikroekonomické oblasti a politice zaměstnanosti. Reformy jsou zaměřeny především na stabilizaci veřejných financí, zlepšení kvality podnikatelského prostředí, podporu vědy, výzkumu a inovací a zvýšení flexibility trhu práce. Na podzim roku 2008 byl vypracován v pořadí již druhý Národní program reforem ČR 2008 – 2010 usnesením vlády. První vyhodnocení dosaženého pokroku provedla ČR ve Zprávě o plnění Národního programu reforem na podzim 2009.

Počínaje rokem 2011 slouží Národní program reforem (rok 2011, rok 2012) ke sledování příspěvku ČR k plnění cílů strategie Evropa 2020, která byla přijata v roce 2010 a definuje tři hlavní mechanismy hospodářského růstu, jež je třeba prosadit pomocí konkrétních opatření nejen na úrovni EU, ale i v jednotlivých členských státech.

Pilíře plnění cílů Strategie Evropa 2020


Mezi její hlavní pilíře patří tzv. „inteligentní růst“ (propagace znalostí, inovací, vzdělávání a digitální společnosti), udržitelný růst (produkce méně náročná na zdroje a podpora konkurenceschopnosti EU) a inkluzivní růst (vyšší míra participace na trzích práce, získávání dovedností a boj proti chudobě).

ČR chce zejména prosazovat cíle růstu a zaměstnanosti. Vláda za tím účelem schválila Národní cíle stanovené na základě priorit strategie „Evropa 2020“.

Mezi tyto cíle zařadila:

  • cíl dosažení celkové míry zaměstnanosti ve výši 75%
  • národní cíl týkající se investic do výzkumu a vývoje ve výši 2,7 % HDP
  • národní cíl v poměru vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku 30-34 let ve výši 32 %
  • poměr žáků předčasně opouštějících vzdělávací zařízení ve výši 5,5 %.

Vláda se dále také zavázala k tomu, že do roku 2020 dojde k úspoře spotřeby primárních energetických zdrojů.

V roce 2012 vláda ČR konkretizovala priority k aktuální agendě jednotného trhu EU, přičemž uvádí, že za nejdůležitější považuje dokončení jednotného trhu v klíčových oblastech. V oblasti volného pohybu osob prosazuje zejména výraznější snižování počtu regulovaných profesí (a to i na národní úrovni) a významné zjednodušení uznávání odborných kvalifikací. V sektoru služeb ČR považuje za nejdůležitější implementovat směrnici o službách, aby došlo k jeho liberalizaci. ČR se také zasazuje o vytvoření digitálního vnitřního trhu a jednotného energetického trhu.

Monitoring legislativy EU o vnitřním trhu

Autor: Iveta Paličková a Petra Kuchyňková, CDK